Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid in jouw bedrijf. Daarbij moet je je laten ondersteunen door een deskundige. Hoe je dat doet, hangt ervan af of je kiest voor de vangnet- of maatwerkregeling. Voor een aantal taken moet echter een bedrijfsarts beschikbaar zijn.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Bedrijfsarts via arbodienst of een zelfstandige bedrijfsarts

Werkgevers zijn niet verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst. Wel moet je je bij het opstellen van een ziekteverzuimbeleid voor een aantal taken deskundig laten bijstaan. Voor deze arbo-ondersteuning moet je kiezen tussen:

 1. De vangnetregeling: je sluit een contract met een arbodienst waarin (een keuze uit) de diensten van een bedrijfsarts zijn opgenomen.
 2. De maatwerkregeling: je sluit een overeenkomst met een (zelfstandige) bedrijfsarts voor verzuimbegeleiding en afzonderlijke contracten met andere externe deskundigen op het terrein van arbeidsomstandigheden.

Lees meer over de maatwerk- en vangnetregeling in het artikel over de de Arbowet »

Voorwaarden maatwerk

Voor maatwerk geldt een aantal voorwaarden. Allereerst moeten jij en jouw werknemers het over de door jou gekozen vorm van arbodienstverlening eens zijn – via de cao van je branche of via je ondernemingsraad/ personeelsvereniging. Bovendien moet je voor de beoordeling van je risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een gecertificeerde arbodeskundige inschakelen.

In de RI&E moet onder meer staan op welke wijze jouw werknemers toegang hebben tot een arbodeskundige. Ook ben je verplicht je door een bedrijfsarts te laten ondersteunen bij: ziekteverzuimbegeleiding, periodieke arbeidskundige onderzoeken (Pago) en aanstellingskeuringen.

Nut van een bedrijfsarts

Zoals genoemd, is een van de voornaamste taken van de deskundige/bedrijfsarts de begeleiding van zieke werknemers. In tegenstelling tot andere medisch specialisten (die zich voornamelijk richten op genezing van zieke mensen), richt hij zich op een (snelle) re-integratie op de werkplek. De bedrijfsarts:

 • adviseert de werkgever over het beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden (arbo) en ziekteverzuim;
 • roept zieke werknemers op voor het spreekuur, monitort de zieke en koppelt hierover terug naar werknemer en werkgever;
 • maakt na zes weken ziekte van een werknemer een probleemanalyse en geeft advies over mogelijkheden tot herstel en werkhervatting;
 • doet de verzuimbegeleiding en re-integratie volgens de Wet verbetering Poortwachter. Hij kijkt of er mogelijkheden zijn om te voorkomen dat de werknemer landurig verzuimt of zelfs arbeidsongeschikt raakt;
 • houdt (eventueel) een arbeidsomstandighedenspreekuur;
 • doet aanstellingskeuringen en preventief medisch onderzoek (PMO);
 • heeft een medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat hij alléén met schriftelijke toestemming van de werknemer, vertrouwelijke, medische informatie mag doorgeven aan anderen (specialisten, werkgever);
 • werkt samen met en kan doorverwijzen naar andere medisch specialisten bij arbeidsrelevante aandoeningen voor nadere diagnose en/of verdere behandeling. Bijvoorbeeld de huisarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog. Voorwaarde voor verwijzing is dat de bedrijfsarts, of zijn arbodienst, een overeenomst heeft met de zorgverzekeraar waarbij de werknemer is aangesloten;
 • geeft de werknemer, op diens verzoek, inzage in zijn eigen dossier;
 • is neutraal; trekt geen partij voor werknemer of werkgever. Hij kan bijvoorbeeld de belasting en belastbaarheid van de werknemer in relatie tot diens werk beoordelen en hierover adviseren;
 • mag medicijnen voorschrijven.

N.B.: Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten die zij tegenkomen in hun werk te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Dat geldt ook voor bedrijfsartsen die zelfstandig zijn en niet in opdracht van een arbodienst werken.

Zo vind je een geschikte bedrijfsarts

Voor het kiezen van een bedrijfsarts/arbodienst zijn geen echte richtlijnen. De behoeften per bedrijf lopen uiteen en de keuzemogelijkheden bij de aanbieders ook. Een paar vragen die je jezelf kunt stellen bij het maken van een keuze:

 • Wordt het een contract bij een arbodienst of afzonderlijke contracten met deskundigen?
 • Is de arbodienst gespecialiseerd in jouw bedrijfstak of hebben zij veel contacten met andere bedrijven binnen je branche?
 • Is de bedrijfsarts BIG-geregistreerd? (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
 • Wijst de arbodienst één vaste bedrijfsarts toe of iedere keer een andere?
 • Hoe lang duurt een consult?
 • Wanneer wordt een zieke werknemer opgeroepen om op het spreekuur te komen?
 • Hoever zit de bedrijfsarts geografisch van het bedrijf af of is er (periodiek) spreekuur mogelijk ín het bedrijf?
 • Past de bedrijfsarts bij het bedrijf ten aanzien van persoonlijkheid, visie op arbobeleid, visie op ziekteverzuim, et cetera?
 • Voorafgaand aan het afsluiten van een contract is een persoonlijke kennismaking met de bedrijfsarts zeer gewenst. Laat (een vertegenwoordiging van) het personeel meebeslissen bij de keuze van een bedrijfsarts.

Tips voor optimale samenwerking met een bedrijfsarts

 1. Nodig de bedrijfsarts zo nu en dan uit voor een bezoek aan jouw bedrijf. Hij/zij kan eens rondkijken, de werksituatie en werkomstandigheden beoordelen en een praatje maken met werknemers.
 2. Luister naar je werknemers. Hebben zij klachten over de arbo-arts/bedrijfsarts, voelen zij zich (niet) serieus genomen?
 3. Heb je afgesproken dat de bedrijfsarts regelmatig overleg voert op allerlei niveaus en plaatsen in het bedrijf (personeelszaken, leidinggevenden, ondernemingsraad)? Zie er dan op toe dat dit daadwerkelijk gebeurt.
 4. Wees er alert op als de bedrijfsarts het bedrijfsbelang laat prevaleren boven de gezondheid van de werknemer. Soms is het niet aan te raden om iemand binnen een maand weer aan het werk te zetten!
 5. Geef de bedrijfsarts de vrijheid om professioneel correcte zorg te bieden en een gewogen advies te geven over werkhervatting op basis van een probleemanalyse.  

Met dank aan: Bob Zeegers, In Ziekte en Verzuim.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
De gezondheid en het welzijn van werknemers zijn cruciaal voor het succes van elk bedrijf. Een arbo-arts speelt hierin een sleutelrol. Dit is een…
Jaarlijks krijgen een miljoen mensen in Nederland te maken met grensoverschrijdend gedrag op werk, zoals pesten, seksuele intimidatie en discriminatie….
Heb je personeel in dienst? Dan is het cruciaal om te weten wat te doen bij een bedrijfsongeval. Elk jaar gebeuren er honderden bedrijfsongevallen op…