U bent wettelijk verplicht om uw personeel inspraak te geven als u meer dan 10 werknemers in dienst heeft. Deze vorm van medezeggenschap verloopt via een personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad (OR).

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Heeft u minder dan vijftig maar ten minste tien mensen in dienst, dan kunt u ervoor kiezen om een vrijwillige OR of een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Deze laatste is alleen verplicht als een meerderheid van de werknemers hierom vraagt. De leden worden via anonieme schriftelijke stemming gekozen.

Een PVT heeft minimaal drie leden, waarvan er een voorzitter is en een ander plaatsvervangend voorzitter. De PVT vergadert over alle zaken die het personeel aangaan en heeft net als de OR adviesrecht, informatierecht en instemmingsrecht.

Het instemmingsrecht geldt alleen bij afspraken rond werk- en rusttijden, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim.

De PVT bepaalt zelf hoe vaak zij per jaar vergadert. Ook mogen de leden in overleg met u een aantal uur per jaar vrijmaken voor het volgen van cursussen. Voor het maken van kosten, bijvoorbeeld voor het raadplegen van deskundigen, dient de PVT vooraf om toestemming te vragen. U bent immers degene die voor die kosten opdraait.

Het is slim om afspraken te maken over de medenzeggenschap van de PVT, bijvoorbeeld over procedures, faciliteiten en de rechtspositie van de leden en uitbreiding van het instemmingsrecht. Door deze zaken vooraf goed door te spreken voorkomt u misverstanden en conflicten.

Leden van de PVT zijn net als OR-leden beschermd tegen ontslag, met uitzondering van ontslag op staande voet en de beëindiging van uw bedrijf.

Ondernemingsraad (OR)
Bedrijven met vijftig of meer werknemers zijn verplicht om een ondernemingsraad in te stellen. De leden worden anoniem na schriftelijke stemming gekozen. De OR controleert onder andere de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf, geeft advies over organisatorische, financiële en economische besluiten en vertegenwoordigt het personeel.

Bij conflicten kan de ondernemingsraad de Bedrijfscommissie inschakelen. Iedere groep ondernemingen (bijvoorbeeld de bouw, de groothandel, de metaalsector) heeft een eigen bedrijfscommissie.

De OR heeft een aantal rechten:

 1. Recht op informatie

  Dit houdt in dat de OR inzicht heeft in bijvoorbeeld jaarrekeningen, het sociaal jaarverslag, beleidsplannen en alle andere informatie die nodig is om als OR zijn taak uit te kunnen voeren.

 2. Recht op instemming

  De OR heeft instemmingsrecht op besluiten op het terrein van sociaal beleid, voor zover die niet in een CAO zijn vastgelegd. Als de OR het niet eens is met bepaalde besluiten, kan de werkgever deze niet uitvoeren.

 3. Recht op advies

  De OR heeft adviesrecht waar het gaat om financieel-economische en bedrijfsorganisatorische besluiten zoals fusies en reorganisaties.

N.B.: Werknemers die zitting hebben in de OR kunnen alleen in bijzondere situaties worden ontslagen. Tijdens en tot twee jaar na hun uitdiensttreding zijn ze wettelijk beschermd.

Personeelsvergadering
Kleine bedrijven (minder dan tien werknemers) die geen Personeelvertegenwoordiging (zie boven) hebben, zijn wel verplicht om minstens twee keer per jaar onder werktijd een personeelsvergadering te houden. Ook wanneer de meerderheid van het personeel om een vergadering vraagt, dient u samen rond de tafel te gaan.

Tijdens de PV wordt de algemene gang van zaken binnen het bedrijf besproken en mag iedereen zijn zegje doen.

De personeelsvergadering heeft adviesrecht over:

 • Besluiten die gevolgen hebben voor arbeidsplaatsen, -omstandigheden, of -voorwaarden van minimaal de helft van de werknemers
 • Regelingen voor werk- en rusttijden, vakantiedagen, pensioenvoorzieningen, reiskosten en opleidingen. Hanteer hierbij minimaal de CAO-norm.

U hoeft het advies van de PV niet op te volgen.

Vergaderpunten

Belangrijke punten die aan bod kunnen komen bij een personeelsvergadering zijn:

 • De situatie in het bedrijf in het algemeen: groei of niet, orders, financiën, de voortgang van het werk;
 • Veranderingen op personeelsgebied: nieuwe en vertrokken mensen, zieken, opleidingen, promoties;
 • De inzet van het personeel en uw mening daarover;
 • Oude problemen en/of de oplossingen die daarvoor gewerkt hebben;
 • Nieuwe problemen en suggesties voor oplossingen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
The war for talent is volop aan de gang en nog nooit wisselden zoveel werknemers – 1 op de 5 in 2022 – van werkgever. Bedrijven trekken alles uit…
Een manier om je werknemers te motiveren en te belonen voor goede prestaties is een aantrekkelijke bonusregeling. Hoe pak je dat aan en wat voor soort…
Als ondernemer moet je je zaken ook juridisch op orde hebben. Mensen worden mondiger en wetgeving verandert voortdurend. Een aantal documenten is…
Vanaf 1 januari 2023 treden voor mkb-ondernemers weer een flink aantal nieuwe wetten en regels in werking. We zetten de 7 belangrijkste wijzigingen…
6 belangrijke tips voor ondernemers over taken, werktijden en roosters voor vastende medewerkers waarmee je hen tijdens de ramadan tegemoet…
Feedback geven kan lastig zijn maar wanneer je een aantal regels volgt kun je effectieve feedback geven die waardevol is en op een constructieve manier…