Eerder dit jaar hebben we aandacht besteedt aan de problematiek van arbeidsongeschiktheid en de zelfstandig ondernemer. Een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (ATM) toonde aan dat een zeer groot deel van de zelfstandige ondernemers zich niet heeft verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

Tip: Ben jij op zoek naar een AOV met de beste voorwaarden en prijs? Start 100% vrijblijvend de AOV-premieberekening bij De Zaak Verzekeringen.

Inhoudsopgave

Sinds de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is er geen verplichte publieke voorziening meer tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Werknemers die besluiten zelfstandig ondernemer te worden, hebben de mogelijkheid om op vrijwillige basis via de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Ziektewet verzekerd te blijven voor arbeidsongeschiktheid. Zij die hier niet voor kiezen kunnen zich ook verzekeren bij een private verzekeraar. DGA’s zijn formeel in loondienst bij een onderneming, maar zijn niet verzekerd voor sociale voorzieningen en hebben dan dezelfde keuzes als zelfstandig ondernemers.

De praktijk toont aan dat veel zelfstandigen niet kiezen voor de WIA optie en zich vervolgens ook niet privaat verzekeren. Deze groep, die bestaat uit honderdduizenden ZZP-ers en DGA’s, zijn dus niet verzekerd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid en hebben geen enkele regeling waarop zij terug kunnen vallen.

In dit kader heeft De Zaak dit voorjaar een enquete uitgezet onder haar leden. Op deze enquete is door ruim 900 ZZP-ers gereageerd waarbij er 700 enquetes volledig zijn ingevuld. De resultaten van delen wij hier met u.

Als een financiële schade enorm is en jij aansprakelijk wordt gesteld door de gemaakte beroepsfout. Dan biedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkomst.

Resultaten enquete

Uit de enquete blijkt dat 320 respondenten een private AOV verzekering hebben, 54% heeft zich dus niet verzekerd. Deze 320 ZZP-ers hebben overigens niet hun gehele inkomen afgedekt, slechts 29% heeft dat gedaan. De rest heeft een gedeelte van het inkomen verzekerd, de meesten tussen de 50% en 75% van het inkomen. De verzekerden geven ook aan dat hun AOV verzekering niet voldoende zal zijn in geval van arbeidsongeschiktheid, slechts 7% denkt dat dit het inkomen hoog genoeg zal zijn en nog eens 37% denkt dat het iets krapper zal worden maar niet onoverkomelijk. 56% denkt, ondanks de gesloten verzekering, in financiële problemen te komen.

Bij de groep niet-verzekerden denkt 85% in financiële problemen te komen als men arbeidsongeschikt wordt. 15% denkt dat het wel zal meevallen.

Als ZZP-ers denken dat ze in financiële problemen komen als men arbeidsongeschikt wordt, waarom sluit men dan geen verzekering of een verzekering die blijkbaar niet voldoende is? Op deze vraag is een scala van antwoorden gekomen, maar 50% van de respondenten geeft aan dat de AOV verzekering gewoon te duur is. Ook vertrouwen veel respondenten de verzekeraars niet, bang dat deze niet of slechts gedeeltelijk zullen uitkeren. Ook begrijpen veel ondernemers niet precies hoe de AOV verzekering werkt, het is te ingewikkeld. Geen enkele respondent heeft aangegeven dat het risico op arbeidsongeschiktheid verwaarloosbaar is, dus risico perceptie is er wel degelijk. En als je zou verwachten dat ondernemers zich niet verzekeren omdat ze zelf een potje achter de hand hebben: slechts 5% geeft aan dat dit het geval is en nog eens 2% vertrouwt op het inkomen van de partner.

Ook interessant is te weten of verzekerden tevreden zijn over hun polis, als die die blijkbaar in hun ogen niet voldoende afdekt. Welnu, 27% is tevreden over de polis en 21% is ontevreden. De rest zit er neutraal in. We hebben ook gekeken naar de verhouding tussen de dekking van de polis en premie die men betaalt. Hieruit blijkt dat hoe hoger de premie is, hoe meer zekerheid over het inkomen de ondernemer denkt te hebben.

In hoeverre men tevreden is over de adviseur die heeft bemiddeld inzake de verzekering, geeft 33% aan tevreden te zijn over de adviseur. 11% is ronduit ontevreden en de rest is neutraal.

Overwegen de niet-verzekerden  om zich alsnog te verzekeren? Ja, 10% gaat dat zeker alsnog doen, 16% zeker niet. En de rest overweegt om alsnog te gaan verzekeren.

Hoeveel heeft men dan over voor een goede AOV verzekering? Het antwoord op deze vraag is weinig verrassend; hoe hoger de jaarpremie hoe kleiner de groep die deze premie wil betalen. Hieronder in tabel:

tot € 1.000tot € 2.000tot € 3.000tot  € 4.000tot € 5.000tot € 6.000meer dan € 6.000

32%

28%

18%

14%

5%

2%

1%

 

De conclusie is dat vrijwel alle zelfstandig ondernemers zich willen verzekeren, maar dat de premie in hun ogen te hoog is en de dekking te ingewikkeld. We hebben daarom de vraag voorgelegd hoe men staat tegenover een dekking die van je verlangt dat je in geval van arbeidsongeschiktheid ook een andere vacature accepteert dan je eigen beroep. Dit criterium heet “passende arbeid”. Als je ook de provisies voor de adviseur weglaat (per 1 januari 2013 per wet verboden) en je een iets kleiner deel van je inkomen verzekert, kun je wellicht ongeveer 40% op de premie besparen. 42% van de respondenten heeft wel oren naar zo’n oplossing. De overige 58% staat echter huiverig tegenover het criterium “passende arbeid” en heeft angst dat verzekeraars dit zullen aangrijpen om niet te hoeven uitkeren. Uit de enquete blijkt dat de meeste ondernemers toch liever iets extra betalen om verzekerd te zijn van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid.

Wat nu?

Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste ondernemers zich graag willen verzekeren voor het risico van arbeidsongeschiktheid, maar dat niet doen om hoofdzakelijk twee redenen. De premie is te hoog en de polis te ingewikkeld. Daarnaast is een groot deel bang dat verzekeraars een criterium als “passende arbeid” zullen aangrijpen om niet of minder te hoeven uitkeren. Uit het AFM rapport blijkt ook al dat het advies en de begeleiding rondom deze verzekeringen beter zal moeten. Veel adviseurs zijn bang polissen te adviseren die het risico niet volledig afdekken, terwijl een acceptabele premie juist gevonden zal moeten worden door het zelf dragen van een deel van het risico. De AFM is ook kritisch ten opzichte van goedkope oplossingen, waarbij er slechts een tijdelijke uitkering is of een zeer beperkte dekking.

De vraag is waarom ZZP-ers anders behandeld moeten worden dan werknemers. Werknemers zijn immers via de WIA verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid, waarbij het UWV als onafhankelijke partij de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt. Is het dan een idee om een product te ontwikkelen voor ZZP-ers waarbij dit publieke systeem zover mogelijk nagebootst wordt? Een begrijpelijk en logisch systeem dat geen vragen opwerpt. En waarbij je kijkt wat een (partieel) arbeidsongeschikte ZZP-er nog zelf aan inkomen kan verwerven? Het risico voor de private verzekeraar is dan beperkter, de premie lager en de ondernemer weet precies waar hij aan toe is.

Dan rest natuurlijk nog wel dat het advies aan de ondernemer kwalitatief goed moet zijn tegen beperkte kosten. Maar ook daar zijn modellen voor te bedenken, zonder dat de ondernemer forse bedragen kwijt is voor dit advies. En de dure provisies zijn straks toch immers verleden tijd.

De Zaak pakt de handschoen op en wil samen met een klein aantal verzekeraars een dergelijke propositie ontwikkelen. Wij houden u op de hoogte.

Nieuwsgierig hoe jij je financiële vangnet kan regelen? Bereken eenvoudig online je AOV-premie en krijg direct inzicht in jouw mogelijkheden.

Lees ook…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Ook wanneer je door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Dan stoppen je…
Wil je als zzp’er zeker zijn van een inkomen als je langdurig ziek wordt? Dan kun je een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) afsluiten. Maar er…
Na jarenlang politiek gesteggel lijkt het er eindelijk van te komen: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. Minister…