Categorieën

Is uw bezwaarschrift afgewezen door de Belastingdienst? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Vergroot uw kansen door ervoor te zorgen dat uw beroepschrift aan alle voorwaarden voldoet.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

In beroep bij de belastingrechter

Als u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst, bijvoorbeeld de hoogte van een aanslag, kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. Maar wat doet u als dat wordt afgewezen? De volgende stap is dan in beroep gaan bij de belastingrechter.

Dat heeft vaker zin dan u misschien denkt. Een belastinginspecteur heeft niet zo heel veel speelruimte — hij kijkt naar de zaak, legt de regels ernaast en neemt dan een beslissing. Een rechter heeft een bredere blik: hij bekijkt niet alleen de zaak, maar kan ook rekening houden met eventuele verzachtende omstandigheden.

U kunt overigens niet in beroep gaan tegen een uitspraak op een verzoekschrift.

Kosten

In beroep gaan heeft financiële gevolgen. U moet bijvoorbeeld griffiekosten betalen, maar maakt ook reiskosten en schakelt misschien juridische bijstand in. Bovendien kunt u niet werken als uw zaak dient. Maak daarom vooraf eerst een inschatting of het financieel wel de moeite waard is. Doorgaans zal dat zijn bij zaken waar het om grotere bedragen gaat. Vergoeding proceskosten

U kunt verzoeken om een vergoeding van de proceskosten, maar moet afwachten of dit wordt ingewilligd. Het is namelijk afhankelijk van het feit of u het beroep wint. U krijgt bovendien geen volledige vergoeding: er zit niet meer in dan een tegemoetkoming volgens vaste tarieven.

Inzendtermijn van 6 weken

Als u het beroepschrift te laat instuurt, loopt u het risico dat uw zaak niet wordt behandeld. Ga daarom na hoeveel tijd u nog heeft. Daarvoor heeft u de uitspraak op uw bezwaarschrift nodig. Daarop staat een dagtekening en vanaf die datum gaat een inzendtermijn lopen van zes weken.

Als u het beroepschrift met de post verstuurt, zit u goed als u het binnen de termijn van zes weken op de post doet en het niet later dan een week na afloop daarvan is ontvangen.

Laat u het beroepschrift door een koerier bezorgen? Let dan goed op: het beroepschrift moet binnen de inzendtermijn van zes weken zijn ontvangen. U mist dus de week ‘uitloop’.

Digitaal insturen is, anders dan bij een bezwaarschrift, niet mogelijk.

Te laat of langer nodig?

Ook als u te laat bent, kunt u het beroepschrift nog insturen. Maar u moet dan wel duidelijk kunnen maken waarom. Er moet sprake zijn van ‘bijzondere omstandigheden’, zoals bijvoorbeeld ziekte. Een weekje vissen is dat niet.

De inhoud van het beroepschrift

Stel het beroepschrift bij voorkeur op in het Nederlands. Het mag in een andere taal, maar dan kan wel om een vertaling worden gevraagd.

De volgende gegevens moeten in het beroepschrift staan:

 • Naam, adres en telefoonnummer;
 • Een adres in Nederland waar de rechtbank de post naartoe kan sturen;
 • Geef aan tegen welke uitspraak op bezwaarschrift u in beroep gaat en wat de inhoud van die uitspraak is;
 • Motivatie;
 • Aanvraag uitstel van betaling;
 • Handtekening.

Motivatie

Geef duidelijk aan waar u het niet mee eens bent en waarom. Wilt u de hoogte van een bepaalde aanslag aanvechten, geef dan aan hoe hoog het bedrag volgens u zou moeten zijn en laat zien hoe u dat bedrag heeft berekend.

Uitstel van betaling

Als u in beroep gaat tegen het bedrag van een aanslag, dan kunt u uitstel van betaling vragen. U moet dit doen bij de Belastingdienst zelf en het kan alleen voor het bedrag waar u het niet mee eens bent. Het resterende deel moet u dus wel gewoon betalen. Denk er wel aan dat u over de periode dat u uitstel van betaling heeft gekregen, invorderingsrente moet betalen.

Handtekening

Het lijkt zo voor de hand liggend, maar het is zo makkelijk om te vergeten: sluit het beroepschrift af met uw handtekening.

Oneens met meerdere uitspraken?

U kunt in uw beroepschrift tegen meerdere uitspraken tegelijkertijd in beroep gaan. Dat ligt het meest voor de hand als het om hetzelfde onderwerp gaat, bijvoorbeeld bij verwante beslissingen van dezelfde belastinginspecteur.

Als u toch meerdere beroepschriften had moeten indienen, dan laat de rechtbank u dat weten. U ontvangt dan echter ook meerdere nota’s voor het griffierecht.

Overigens: een beroep tegen een beslissing over een naheffingsaanslag en de niet- (of niet gehele) kwijtschelding van de daarbij behorende boete moet in één beroepschrift.

Een laatste check: Staat alles erin?

De rechtbank kijkt eerst of uw beroepschrift aan alle voorwaarden voldoet. Als dat niet zo is, dan wordt het mogelijk ‘niet-ontvankelijk’ verklaard, ofwel niet in behandeling genomen. Al krijgt u wel, mocht u iets zijn vergeten, de kans om dat te corrigeren.

Stuur deze bijlagen mee

 • Kopie
  Voeg een kopie bij van de beslissing waartegen u in beroep gaat. Als u tegen verschillende beslissingen in beroep gaat, voeg dan van allemaal een kopie bij.
 • Bewijsstukken
  Stuur stukken mee die uw argumenten kracht bij zetten, zoals (jaar)rekeningen, facturen, of resultaten van een onafhankelijk onderzoek.

Pro forma beroepschrift

Duurt het langer dan zes weken om het beroepschrift op te stellen, bijvoorbeeld omdat u nog op bepaalde bewijsstukken wacht? Stuur dan een pro forma beroepschrift waarin u aankondigt in beroep te willen gaan. Geef aan waarom u het niet eens bent met de uitspraak, waarom u meer tijd nodig heeft en stuur een kopie van de uitspraak op uw bezwaarschrift mee. De rechtbank laat daarna weten hoeveel tijd u krijgt om het pro forma beroepschrift aan te vullen.

Opsturen naar de rechtbank

Op de uitspraak op uw bezwaarschrift staat naar welke rechtbank u het beroepschrift moet versturen. Dit is afhankelijk van uw woonplaats of de vestigingsplaats van uw bedrijf.

Bewijs

Verzend het beroepschrift het liefst aangetekend of met ontvangstbevestiging. U kunt dan altijd bewijzen dat u op tijd was met insturen.

Griffierecht op tijd betalen

De rechtbank stuurt u, zodra uw beroepschrift is ontvangen, een rekening voor het griffierecht. Maak dit bedrag op tijd over. Als u te laat bent, kan uw beroepschrift ‘niet-ontvankelijk’ worden verklaard.

U krijgt de griffiekosten overigens terug als uw beroep wordt toegewezen.

Een overzicht van de griffiekosten vindt u op de site rechtspraak.nl.

Dit kan ook: Beroep aantekenen in een bezwaarschrift

U kunt ook direct beroep aantekenen in een bezwaarschrift, maar alleen als u en de fiscus alle informatie al hebben uitgewisseld, daarover van gedachten zijn gewisseld en het toch niet eens konden worden. U kunt dan in een bezwaarschrift vragen of de fiscus wil instemmen met een rechtstreeks beroep bij de belastingrechter.

Als de Belastingdienst hier inderdaad mee instemt, dan wordt uw bezwaarschrift aangemerkt als beroepschrift en wordt het doorgezonden naar de belastingrechter. En dat betekent ook dat u een rekening krijgt voor het griffierecht.

Als uw verzoek wordt afgewezen, dan blijft uw bezwaarschrift een bezwaarschrift – tegen die beslissing kunt u niet in beroep gaan. Maar u kunt nog wel in beroep gaan tegen de beslissing die wordt genomen op uw bezwaarschrift.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ben jij up-to-date als het gaat om nulurencontracten? Over deze flexibele contractvorm is veel te doen en daarom is het essentieel om op de hoogte te…
De tijd voor tijd regeling is een manier voor werkgevers en werknemers om overuren te compenseren in tijd. In plaats van overuren uit te betalen,…
Zeg je een arbeidsovereenkomst op van een van je medewerkers? Dan betaal je in de meeste gevallen een transitievergoeding. Dit artikel biedt helderheid…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt…