Categorieën

Als bestuur(der) neemt u dagelijks beslissingen. Goede en minder goede beslissingen. Soms met verstrekkende gevolgen. Een aantal vragen met antwoorden.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

De BV kan zijn eigen bestuurder(s) aansprakelijk stellen. Hoe zit dat?

De bestuurder is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en legt daarvoor verantwoording af aan de aandeelhouders. Zijn die de mening toegedaan dat de wijze waarop dat beleid is uitgevoerd niet door de beugel kan, dan is het de BV die de aansprakelijkheidsstelling – en een eventuele dagvaarding – voor haar rekening neemt. Het is aan de vennootschap aan te tonen, dat er verwijtbaar gehandeld is. In juridisch heet dat: de bewijslast ligt bij de BV.
De BV kan alle bestuurders aansprakelijk stellen en hoeft zich niet te beperken tot de persoon die de verwijtbare handeling heeft uitgevoerd. Wél zal de BV altijd de bewijzen van ‘verwijtbaarheid’ moeten leveren. En dat kan doorgaans alleen, als de BV hard kan maken dat de ‘uitvoerende’ bestuurder heeft gehandeld met medeweten van de andere bestuurders. Die, op hun beurt, zouden zich kunnen verdedigen met de stelling dat hen niets ten laste kan worden gelegd. Maar dat zal geen steek houden, als het de uitvoering van een gezamenlijk genomen besluit betreft.

Wanneer zit een bestuurder fout?

Of: wat kan een BV u verwijten en waarvoor kunt u aansprakelijk worden gesteld? In algemene woorden is het antwoord daarop wettelijk vastgelegd. Het komt hierop neer: ‘de bestuurder is verplicht de door de vennootschap opgedragen taken naar behoren uit te voeren’. Uiteraard kan er uitvoerig worden gediscussieerd over de betekenis van ‘behoorlijke taakvervulling’, maar aan dat vuur gaan we ons hier niet branden. Wat vaststaat is dit: van persoonlijke aansprakelijkheidsstelling is alleen sprake in geval van aantoonbaar roekeloos en onbezonnen handelen. Met andere woorden: er moet u dus écht iets kwalijk genomen kunnen worden. Verwijtbaar wordt dan ‘ernstig verwijtbaar’ of ‘onbehoorlijk’ gedrag.

Wel en niet!

Ook wanneer gehandeld wordt in strijd met wettelijke bepalingen of de statuten van de BV, is de kans op verwijtbaar groot. Bij ‘onverstandig’ besturen, verkeerde beleidskeuzes en niet voorziene marktontwikkelingen, gaat de vlieger in het algemeen echter niet op.

Mag een bestuurder gelden van de BV gebruiken voor privé-activiteiten?

Nee. Hij moet er juist voor waken privé-zaken en BV belangen te vermengen ten nadele van de vennootschap. Het belang van de BV, kortom, mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan uw persoonlijke belang of aan dat van anderen.
De regel gaat ook op in de volgende situaties:

  • namens de BV verplichtingen aangaan, die grote financiële risico’s met zich
    meebrengen. Risico’s die niet goed zijn onderzocht, of de draagkracht van de
    vennootschap ver te boven gaan;
  • bewust niet reageren op vorderingen van crediteuren, terwijl u weet dat uw BV geen verhaal biedt en door het uitblijven van een reactie de schade van die crediteuren onnodig oploopt;
  • maken de vordering te innen.

In de twee laatste voorbeelden wordt er bewust voor gekozen, de belangen van de crediteuren te minachten en hun positie te benadelen.

Werving niet zonder gevaar

De bestuurder van een BV die voor eigen belang personeel werft van diezelfde BV (ten behoeve van een nieuw op te richten vennootschap) en géén maatregelen neemt om de ‘oude’ BV te beschermen tegen de problemen die daar uit voort kunnen komen, kan ook de kous op de kop krijgen. Hij brengt de continuïteit van de onderneming namelijk bewust in gevaar en roept onbehoorlijk, verwijtbaar en onrechtmatig gedrag over zich af. Daarmee is hij aansprakelijk voor alle door de (eerste) BV geleden schade.

Hoe kan het risico voor een bestuurder worden beperkt?

Om een aansprakelijkheidsstelling uit de weg te gaan, kunnen bestuurders kwijting vragen voor de wijze waarop zij hebben bestuurd. Een ander daarvoor gebruikt begrip is decharge. Dit houdt in, dat de BV officieel laat weten u geen verwijten te maken. Omdat er geen redenen zijn om dat te doen. Daarmee is de zekerheid geschapen, dat er vanuit die hoek niets te duchten valt.
Maar dit betekent niet, dat er geen anderen zijn die appeltjes met u (als bestuurder) zouden willen en kunnen schillen. Voorop de curator, die u bij een eventueel faillissement alsnog aansprakelijk kan stellen.

Een andere optie om risico’s te beperken, is vooraf de aandeelhouders in te seinen over mogelijke ‘gevaren’. Ook al zeggen de statuten, dat dit niet nodig is! Het kan echter een middel zijn om de aandeelhouders op voorhand al te betrekken bij – en deelgenoot te maken van – de risico’s. Gedeelde smart is halve smart!

Over het onderwerp risicobestrijding verder nog dit: zodra uw taken erop zitten (en u dus ophoudt bestuurder te zijn!), kunt u de aandeelhouders vragen kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid. Daarmee heeft u de zekerheid, dat uw ‘vertrek’ ook een ‘afscheid’ betekent van mogelijke aansprakelijkheid. (Een dergelijke kwijting kan ook periodiek worden verlangd. Bijvoorbeeld, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarbij de jaarcijfers vastgesteld worden.)

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Zeg je een arbeidsovereenkomst op van een van je medewerkers? Dan betaal je in de meeste gevallen een transitievergoeding. Dit artikel biedt helderheid…
De tijd voor tijd regeling is een manier voor werkgevers en werknemers om overuren te compenseren in tijd. In plaats van overuren uit te betalen,…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt…
Ben jij up-to-date als het gaat om nulurencontracten? Over deze flexibele contractvorm is veel te doen en daarom is het essentieel om op de hoogte te…