Categorieën

Op 1 januari 2013 treedt de wet Uniformering Loonbegrip (WUL) in werking. Deze wet brengt één loonbegrip voor de loonbelasting, de premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Deze omschakeling vergt wel extra werk en aandacht van werkgevers. In dit artikel vindt u een overzicht van de praktische gevolgen van de WUL.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

The Uniform Salary Concept Act (WUL)

On January 1, 2013, the Uniform Salary Concept Act (WUL) will come into effect. This Act introduces a single wage concept for wage tax, national insurance contributions, employee insurance contributions and the income-related contribution to the Health Insurance Act. This standardization should make the pay slip of all employees in our country a lot easier.

See also: Social contributions »

Visualize WUL’s financial consequences in good time

For employers, the WUL will significantly reduce the administrative burden, estimated at €380 million. This estimate refers to all employers collectively, but for individual employers the WUL can have a significant cost-increasing effect. The composition of the workforce – with higher, lower or middle incomes – is decisive in this regard.

Employers would be wise to map out the financial consequences of the WUL in good time.

Here is an overview of the practical consequences of the WUL.

One tax base

The standardization of the wage concept, with one tax base for all payroll taxes, comprises four adjustments to the current system, namely:

– The cancellation of the franchise, the non-contributory sum for the calculation of the WW-Awf premium (Unemployment Insurance Act and General Unemployment Fund);
– From now on, the contribution to the life-course savings scheme will be treated in the same way as pension contributions: the reversal rule will be applied;
– The addition for private use of a car will become part of the tax base for employee insurance schemes, and
– The income-related contribution to the Health Insurance Act for employees and the employer’s Zvw benefit will be abolished. Only the employer will owe an income-related Zvw contribution; for employees, the employer’s contribution is not wages.

Expired WW-Awf franchise

The lapse of the franchise (contributory sum) for the WW-Awf only has meaning for employers. Employees no longer pay contributions for unemployment benefits since 1 January 2009.

The cancellation of the franchise means that the tax base (based on the figures for 2012) will increase by an amount of € 17,229. The WW-Awf premium can therefore be reduced from 4.55% to 2.05%.

Negative effect

The government says that this intervention is completely budget neutral from a macro perspective. That may be the case, but for the micro-employer with employees with a lower wage, this adjustment could lead to an increase in unemployment benefits.

The new scheme is disadvantageous for employees with multiple employers. Every employer must pay employee insurance premiums until the premium maximum is reached. Because several employers pay these premiums, the premium maximum is exceeded sooner.

Reimbursements expire
Under the current scheme, the Tax and Customs Administration reimburses those ‘above-max premiums’ pro rata to the employers concerned. In the new system, those refunds will expire.

Premium reduction made obsolete by Rutte 2
The premium reduction expected for 2013 – due to the abolition of the € 17,229 franchise – has now become obsolete. When the Rutte 2 cabinet was formed , agreements were made about the reform of the labor market, and in that context a temporary increase in the unemployment insurance premium will be implemented in 2013. This leads to an increase in unemployment benefits for every employer. Its exact size is not yet known.

Tax treatment of the life-course savings scheme

As from 2013, the contributions to the life-course savings scheme will be treated as pension contributions: the reversal rule applies.

De inleg in de levensloopregeling vermindert het sociale verzekeringspremieloon. Dat levert werkgevers een premiebesparing op bij werknemers die inleggen in de levensloopregeling en een salaris hebben onder het premiemaximum van € 50.064,- (2012).

Inleg vermindert uitkeringsloon
De inleg vermindert ook het uitkeringsloon. En dat kan tot een lagere uitkering leiden bij arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid van de werknemer.

Onder de huidige regeling is dat nadelige effect voor werknemers niet aan de orde, de wetgever heeft daar indertijd expliciet voor gekozen; onder de nieuwe regeling wordt dit anders. Werknemers die nog (kunnen en willen) deelnemen aan de levensloopregeling moeten dit nadelige uitkeringseffect meewegen.

De WUL brengt een opname uit de levensloopregeling onder het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, en daarmee wordt een opname onderworpen aan de premieheffing werknemersverzekeringen. Dat leidt recht-toe, recht-aan tot een dubbele heffing. Werkgevers hebben over de inleg in de levensloopregeling tot 2013 – het levensloopspaartegoed – al premies werknemersverzekeringen betaald. Bij een opname is de werkgever daarover opnieuw premies verschuldigd!

Dat nadeel doet zich bij alle werkgevers voor als hun werknemers ‘oud’ levensloopgeld gaan opnemen. Door deze nieuwe aanpak wordt voortaan ook premie verschuldigd over het rendement op het levenslooptegoed.

Bijtelling privégebruik auto van de zaak

Onder de huidige wettelijke regeling valt de bijtelling privégebruik auto onder de loonbelasting en de heffing van premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De bijtelling maakt geen deel uit van de grondslag voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

Dat gaat per 1 januari 2013 veranderen. De werkgever wordt dan alsnog premies werknemersverzekeringen verschuldigd over de bijtelling. Het premieloon gaat omhoog, en ook het uitkeringsloon, de basis voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid van de werknemer.

Als de werknemer een ‘verklaring geen privégebruik‘ of bij een bestelauto een ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik‘ heeft, doet zich dit effect niet voor. Er is dan geen bijtelling, en dus geen heffing.

Als blijkt dat de werknemer ondanks die verklaringen toch privé rijdt (bij een personenauto meer dan 500 kilometer) kan de inspecteur thans een naheffingsaanslag loonbelasting/premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet opleggen. Daar komt volgend jaar een aanslag premies werknemersverzekeringen bovenop. Die aanslag wordt in beginsel opgelegd aan de automobilist, de werknemer.

Nageheven premies géén negatief loon
In de wet is expliciet vastgelegd dat de bij de werknemer nageheven premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet géén negatief loon zijn. Een premieaanslag bij de werknemer heeft geen effect op de heffing van de premies werknemersverzekeringen ten laste van de werkgever. Daardoor kunnen er meer premies worden geheven dan het premiemaximum.

De premieaanslag kan onder omstandigheden aan de werkgever worden opgelegd. Dat is het geval als de werkgever wist of had moeten weten dat de verklaringen van de werknemer inzake het privégebruik onjuist zijn.

Zie ook: 11 vragen over de Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto »

De werkgeversbijdrage Zorgverzekering

De WUL brengt een nieuw systeem voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vanaf 2013 is de werkgever die bijdrage verschuldigd, en hij heeft geen verhaalsrecht op de werknemer/Zvw-verzekerde.

De werknemer hoeft over zijn loon geen bijdrage meer te betalen. En de nieuwe werkgeversbijdrage vormt geen loon voor de werknemer. Die bijdrage gaat buiten de loonstrook om, en dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger.

The employer owes the Zvw contribution on the wages paid by him from current employment. The law has a few exceptions to this. These include – among other things – the additional tax assessment for employees on the addition for private use of a car (see above), the wages paid when opting-in for payroll tax, and the wages of directors-major shareholders. In the case of DGAs, the BV must withhold and remit the income-related Zvw contribution from the wages.

Zvw contribution no longer a wage for employees
In the new system, the Zvw contribution by the employer is no longer a wage for employees. To prevent employees from gaining a substantial advantage – and the government a corresponding disadvantage, estimated at € 7.7 billion! – a package of measures has been taken to neutralize this effect.

The rate in the first two brackets of the income tax will be increased, in the first bracket by 3.45%, in the second by 0.05%, and the employed person’s tax credit will be reduced.

Under the new system, an employee with several employers, each of whom pays their income-related Zvw contribution, is no longer entitled to a refund if his joint employers have paid more Zvw premiums than the premium maximum.

The WUL also harmonizes the maximum premium wage for employee insurance schemes (in 2012 € 50,064) and the maximum contribution rate for the income-related contribution to the Health Insurance Act (in 2011 € 33,427).

De regering heeft deze harmonisatie een jaar naar voren gehaald en al doorgevoerd per 1 januari 2012. Het percentage van de Zorgverzekeringswet (7,75% in 2011) is hierdoor per 1 januari 2012 gedaald tot 7,10%, de grondslag is verhoogd van € 33.427 naar € 50.064. Daardoor is de maximale bijdrage voor de Zorgverzekeringswet in 2012 per werknemer met € 965 toegenomen.

Conclusie

De uniformering van het loonbegrip vereenvoudigt de loonstrook en leidt tot minder administratieve lasten voor werkgevers. De omschakeling per 1 januari 2013 vergt wel extra werk en aandacht van werkgevers. Zij moeten de premie-effecten van de WUL tijdig in beeld krijgen, om verrassingen te voorkomen en zo nodig nog dit jaar maatregelen treffen om een lastenstijging binnen hun onderneming te vermijden.

Bron: BelastingBelangen

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ben jij up-to-date als het gaat om nulurencontracten? Over deze flexibele contractvorm is veel te doen en daarom is het essentieel om op de hoogte te…
Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt…
Zeg je een arbeidsovereenkomst op van een van je medewerkers? Dan betaal je in de meeste gevallen een transitievergoeding. Dit artikel biedt helderheid…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
De tijd voor tijd regeling is een manier voor werkgevers en werknemers om overuren te compenseren in tijd. In plaats van overuren uit te betalen,…