Categorieën

Wie een eigen zaak heeft, draagt zélf de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Je kan je op verschillende manieren verzekeren tegen dat risico.

Een AOV hoeft niet duur te zijn en is onmisbaar in tijden dat het tegen zit. Wat betaal je nou echt voor een AOV? Bereken je AOV premie.

Inhoudsopgave

Particuliere verzekeringen: soorten en maten

De ene particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is de andere niet. Als je overweegt een AOV af te sluiten of over te stappen naar een andere verzekeraar, is het goed om voor jezelf op een rijtje te zetten wat je van je verzekering verwacht. Een verzekering op maat zal je vaak premie besparen, omdat je de voorwaarden en risico’s afstemt op jouw persoonlijke situatie. Je betaalt dus niet voor risico’s die je niet loopt.

Een AOV hoeft niet duur te zijn en is onmisbaar in tijden dat het tegen zit. Wat betaal je nou echt voor een AOV? Bereken je AOV premie.

Hoe streng wil je worden gekeurd?

Veel AOV’s gaan uit van ‘beroepsgeschiktheid’: wanneer je jouw huidige werk binnen jouw eigen bedrijf niet meer kan doen, geld je als arbeidsongeschikt en zal de verzekering uitkeren. Wil je premie besparen, dan kan ervoor kiezen om ‘beroepsgeschiktheid’ te vervangen door ‘passende arbeid’. Je verzekering keert dan pas uit wanneer je ook functies op vergelijkbaar niveau bij andere bedrijven niet meer kunt uitoefenen. Een nog ruimer – en dus goedkoper – criterium is ‘gangbare arbeid’. Je moet je wel realiseren dat je dan élke functie die je nog kunt uitoefenen, moet aanvaarden.

Hoe lang kan je het uitzingen?

Wie financiële reserves heeft om even uit te zingen zonder uitkering, kan kiezen voor een wachttijd. Jouw verzekering keert dan niet uit op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt, maar pas wanneer de eigen-risico-periode die je vooraf met je verzekeraar bent overeengekomen, is verstreken.
Let op de mogelijkheid van een terugvalregeling, die voorkomt dat er opnieuw een wachttijd geldt als je binnen korte tijd voor de tweede keer door dezelfde oorzaak arbeidsongeschikt wordt.

Hoe arbeidsongeschikt moet je zijn?

Besparingen boek je ook door in de polis op te nemen vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid je recht hebt op een uitkering. Is dat al bij 25%, of pas wanneer je voor de helft of zelfs volledig bent afgekeurd?

Hoe hoog moet je uitkering zijn?

Kijk eens naar je primaire levensbehoeften en stel je de vraag welk bedrag je wil verzekeren. Over het algemeen is de norm 70% van het laatstverdiende inkomen. Wellicht heb je een werkende partner en kan je met minder toe?

Tip Inkomen is een dynamisch begrip. Het is raadzaam om uit te gaan van het gemiddelde van de bruto-jaarinkomens van de laatste drie jaar. Op het moment dat er schade optreedt, zal de verzekeraar kijken naar het ‘verzekerbaar belang’; hoe reëel is het door je verzekerde bedrag? Heb je te hoog ingezet, dan bestaat het risico dat je premie hebt betaald voor een verzekerd bedrag dat je niet krijgt uitgekeerd.

Hoe lang laat je je uitkering doorlopen?

De meeste AOV’s gaan uit van een langdurige uitkering. De eindleeftijd die je kiest, beïnvloedt de hoogte van de premie. Kiezen voor een verlaging van 65 jaar naar 62 of 63 jaar kan flink schelen, omdat die laatste jaren de duurste zijn. Verzekeraars lopen in die jaren het hoogste risico om te moeten uitkeren. Je kan ook kiezen voor een dekking van slechts enige jaren, bijvoorbeeld om jezelf de tijd te geven voor omscholing, zodat je in een ander beroep weer aan de slag kunt. Wanneer je behoort tot de ‘moeilijk verzekerbaren’, kan dit helpen om toch geaccepteerd te worden door een verzekeraar.

Tip Veel ondernemers hebben een pensioenverzekering. Die polis is vaak te combineren met een zogeheten arbeidsongeschiktheidsrente. Door de combinatiekorting bespaar je al snel honderden euro’s aan premie. Nadeel is wel dat de arbeidsongeschiktheidsrente een vast bedrag uitkeert. De hoogte daarvan is bovendien gekoppeld aan die van de pensioenverzekering.

Meerdere offertes aanvragen

Wat voor een kleine ondernemer de beste verzekering is, is niet aan te geven. De voorwaarden van aanbieders zijn te verschillend. Bovendien hanteert de ene verzekeraar een soepeler acceptatiebeleid dan de andere. Ga daarom niet direct akkoord met de eerste de beste offerte, maar leg meerdere verzekeringen naast elkaar. Vergelijk geen appels met peren, maar zorg dat het om nagenoeg dezelfde dekkingen gaat.

Verzekeraars hanteren leeftijdsgrenzen én risicoklassen die variëren naar beroepsgroep. Je wordt ingedeeld in één van vier oplopende (risico)klassen. De premie voor klasse 1 (onder andere consultants) is ongeveer de helft van die in klasse 4 (bijvoorbeeld een meewerkende aannemer). Niet alle verzekeraars hanteren overigens dezelfde grenzen. Het kan dus zijn dat je bij de ene in klasse 3 valt maar bij een andere nog net in klasse 2. Dat scheelt flink in de premie.

Al een AOV maar nog geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Vergelijk de verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen dan snel via De Zaak.

Calamiteitenverzekering

In plaats van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, kan je er ook voor kiezen een aantal specifieke uitvalsoorzaken te verzekeren. Deze zogenaamde calamiteitenverzekering is een uitgeklede – zeker geen volwaardige – arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het zijn voornamelijk psychische klachten – burn out, overspannenheid – die niet worden gedekt, terwijl juist díe klachten vaak leiden tot arbeidsongeschiktheid.

Kies je voor een calamiteitenverzekering, overweeg dan om daarnaast een aparte ongevallenverzekering af te sluiten.

Tip Als de zaken goed gaan, kan je je verzekerde inkomen verhogen. Maar wat als er mindere tijden volgen? Voorkom dat je structureel verzekerd bent voor een te hoog inkomen. Zoek een verzekeraar die het ook accepteert als je je verzekerde bedrag wilt verlagen.

Moeilijk verzekerbare starters

Je kan je als startende zelfstandige melden voor een verzekering bij het UWV. Word je ziek, dan keert dekt deze verzekering je eerste twee ziektejaren én de eventuele arbeidsongeschiktheid in de periode die volgt. De premie van de UWV-verzekering is niet per definitie lager dan die van een particuliere ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekering en keert niet meer uit dan het maximumdagloon. Het blijft dus raadzaam diverse offertes naast elkaar te leggen.

Het voordeel van de vrijwillige verzekering is dat het UWV jou, als je aan voorwaarden voldoet, moet accepteren zónder dat je medisch gekeurd hoeft te worden. Dit maakt de vrijwillige verzekering vooral gunstig voor (startende) zelfstandigen die op leeftijd zijn, chronische klachten of aandoeningen hebben of (deels) arbeidsongeschikt zijn en daarom door geen enkele particuliere verzekeraar worden geaccepteerd.

Ook particuliere verzekeraars bieden AOV’s aan voor startende ondernemers, die vanwege een ziekte of gevorderde leeftijd, niet worden geaccepteerd voor een reguliere AOV. Om toch een voorziening te hebben voor de meest ernstige gevallen, hebben MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars samen met de overheid een vangnetregeling in het leven geroepen. De premie voor deze verzekering is relatief hoog en de hoogte van de uitkering laag. Voor de vangnetregeling geldt voor de verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond voor Verzekeraars in beginsel een acceptatieplicht: de verzekeraars moeten iedereen accepteren.

Íets regelen vaak beter dan niets

Veel zelfstandigen verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid. Ze staan niet stil bij het belang van zo’n verzekering, of kiezen daar bewust voor. Bijvoorbeeld in de overtuiging “dat het aanvragen van een bijstandsuitkering sneller gaat dan wachten op de verzekeraars”. Maar let op: de inkomenstoets die dan wordt uitgevoerd kan er aardig inhakken. Je moet eventueel je eigen vermogen aanspreken en in het ergste geval je eigen huis ‘opeten’. Voor veel ondernemers is dat hun oudedagvoorziening.

Om te voorkomen dat je ooit voor vervelende verrassingen komt te staan, is het raadzaam in elk geval stil te staan bij het arbeidsongeschiktheidsrisico en de gevolgen ervan. Sluit bijvoorbeeld een AOV af voor een uitkering nét boven bijstandsniveau. Je betaalt weinig premie, maar bent in elk geval voor een minimuminkomen verzekerd.
 
TIP: veel (branche-)organisaties bieden hun leden collectieve contracten met aantrekkelijke premies. Informeer hiernaar!
 

Nu is het moment om je te oriënteren op een AOV. Er zijn steeds meer nieuwe mogelijkheden, zoals online afsluiten of een combinatie met een broodfonds. Wil je meer weten? Vraag een AOV-informatiesprek aan.

Nu is het moment om je te oriënteren op een AOV. Er zijn steeds meer nieuwe mogelijkheden, zoals online afsluiten of een combinatie met een broodfonds. Wil je meer weten? Vraag een AOV-informatiesprek aan.

Lees ook…
Veel zelfstandigen lopen grote financiële risico’s door het ontbreken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met de komst van een verplichte AOV…