Ondernemers lopen veel risico's met geld. Beroving of diefstal van de kas is het meest voor de hand liggend. De geld- en fraudeverzekering dekt de schade bij diefstal, beroving en fraude van waarden.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wellicht onbekend, maar niet onbemind

Fraude- en geldverzekeringen zijn nog niet zo bekend als de brand- en inboedelverzekeringen. Geld is echter van groot belang om een bedrijf draaiende te houden. Voor een ondernemer die te laat merkt dat een werknemer er met de kas vandoor is of die geld onder bedreiging van een vuurwapen moet afstaan is het leed groot. Een geldverzekering kan in ieder geval het financiële leed verzachten. U krijgt immers in geval van schade het verzekerde bedrag van de verzekeraar uitgekeerd. De verzekeraar spreekt in zijn polis niet over geld maar over verzekerde waarden. Waarden zijn alle geldswaardige papieren, die u nodig heeft voor uw bedrijf of waarvoor u aansprakelijk bent. Niet alleen muntgeld of bankbiljetten zijn waarden, maar ook effecten, recepissen, certificaten, coupons, talons, wissels, promessen en dergelijke.

Dekking geld- en geldtransportverzekering

Ondernemers kunnen de dekking van de geld- en geldtransportverzekering aanpassen aan de eigen bedrijfsrisico’s. Grofweg bestaat de verzekering uit de volgende zes elementen:

 • Transportdekking: tijdens het transport is geld gevoelig voor verlies, bijvoorbeeld door diefstal, beroving, afpersing of verduistering. Via de geldtransportverzekering dekt u zich in tegen het verlies van waarden tijdens het vervoer. U bent echter niet verzekerd als het misgaat terwijl het transport onnodig wordt verbroken. Tijdens korte onderbrekingen, die redelijkerwijs zijn vereist blijven de waarden wel verzekerd mits de waarden binnen handbereik van de vervoerder blijven. Vervoer per post is niet verzekerd. Bij waardentransporten boven een bepaald bedrag (bijvoorbeeld <€ 22.000,-) stellen verzekeraars veelal de eis dat het waardetransport door minstens twee meerderjarige personen wordt verricht. In het algemeen geldt: Hoe hoger de waarde, hoe strenger de eisen.
 • Verblijfsdekking: u kunt een verzekering nemen voor verlies van waarden tijdens openings- of kantooruren op de verzekerde locatie. Gedekte oorzaken zijn diefstal (alleen na braak), afpersing of beroving, brand, bliksem en ontploffing en een vliegtuigramp.
 • Brandkastdekking: uw geld keurig opbergen in een brandkast geeft geen 100 procent garantie tegen diefstal. Als u regelmatig of slechts tijdelijk grote sommen geld in een kluis bewaard, is deze dekking dan ook aan te raden. U bent hiermee tijdens uw afwezigheid verzekerd tegen het risico van diefstal (voorafgegaan door braak) uit de brandkast of kluis. De dekking geldt ook bij brand, ontploffing, blikseminslag en vliegtuigrampen.
 • Nachtkluisdekking: zelfs de nachtkluis van banken is niet altijd veilig voor criminelen. Sommige bankinstellingen zijn verzekerd tegen diefstal voorafgegaan aan braak, brand, luchtvaartrampen en afpersing en diefstal gepaard gaande met geweld en bedreiging. Vraag voor u uw kostbaarheden in de nachtkluis van een bank deponeert of dit het geval is. Zo niet, dan is het verstandig uw eigen waarden in ieder geval tegen dit risico in te dekken.
 • Nachtdekking: sommige ondernemers kiezen ervoor hun waarden buiten kantooruren thuis of in de kluis van het hotel of pension onder te brengen. Tegen het risico dat het hier misgaat door diefstal, braak, afpersing of brand kunt u zich eveneens verzekeren. Wel stelt de verzekeraar meestal eisen aan de plek waar het geld wordt bewaard.
 • Valsgelddekking: Voor criminelen wordt het met behulp van moderne technieken steeds makkelijker om vals geld te maken. De kans dat u vals geld aanneemt groeit hierdoor ook. Hoewel er diverse detectieapparatuur op de markt is, is het niet voor alle ondernemers mogelijk deze apparatuur in de praktijk te gebruiken. Deze dekking kan dan zinvol zijn. Verschillende verzekeraars bieden geldwaardeverzekeringen hiervoor aan (neem hiervoor contact op met uw assurantie-tussenpersoon).

Dekking fraudeverzekering

Jaarlijks lijdt het bedrijfsleven voor vele tientallen miljoenen schade door frauduleze handelingen door het personeel. De meeste kleine ondernemers kennen al hun werknemers persoonlijk en verwachten dan ook niet dat fraude bij hun in de zaak voorkomt. De meeste fraudes worden echter gepleegd door personen waarvan niemand het zou verwachten, zoals de nette boekhouder die al tien jaar in dienst is. Fraude kan zowel ontstaan uit een eenmalige handeling als uit een serie met elkaar verbandhoudende handelingen. Dit laatste beschouwt een verzekeraar echter als een schadegeval.

Geld en geldswaardige papieren kunt u tegen frauduleuze handelingen van uw personeel verzekeren met een fraudeverzekering. Deze verzekering dekt schade tegen verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting of enig andere oneerlijkheid gepleegd door uw personeel. Goederenfraude wordt door verzekeringsmaatschappijen niet verzekerd.

Wanneer u een fraudeverzekering afsluit, moet u goed nagaan welke personeelsleden u onder de verzekering wilt laten vallen. Sommige verzekeringen dekken alleen het kantoorpersoneel, terwijl in andere polissen ook de directie onder de verzekering valt.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een fraudeverzekering, dienen uw interne procedures over de financiële verslaglegging, procuratie en bevoegdheden goed geregeld te zijn. Een verzekeraar gaat na of uw organisatie aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet voor hij bereid is het risico van fraude te dragen. Zo moet u op het aanvraagformulier vragen invullen zoals:

 • Op welke wijze zijn de financiële machtigingen geregeld?
 • Zijn de functies van boekhouder en kassier gescheiden?
 • Op welke wijze oefent u interne controle uit?
 • Voert u betalingsopdrachten uit per telefoon, fax, telex of computer?
 • Als er codes worden gebruikt, waar bewaart u die?
 • Bewaart u codes en gebruikersinstructies gescheiden?

Wanneer u een fraudeverzekering wilt afsluiten, maar niet zeker bent of uw interne organisatie aan de juiste kwaliteitseisen voldoet, kunt u een verzekeringsadviseur om advies vragen. Hij kan u helpen met het opstellen van een fraudepreventieplan.

De premie

U kunt de fraude- en geldtransportverzekering zowel los van elkaar als in combinatie afsluiten. Als u voor beide verzekeringen kiest, is een combinatie veelal het goedkoopst. De hoogte van de premie blijft zoals bij alle verzekeringen moeilijk aan te geven. De hoogte is van verschillende factoren afhankelijk zoals:

 • eigen risico: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie;
 • hoogte van het verzekerde bedrag: bij een hoge maximum uitkering, betaalt u meer premie;
 • vervoer: als u gebruik maakt van een professioneel bedrijf voor geldtransporten, betaalt u een lagere premie;
 • vervoersfrequentie: als u vaak geldtransporten heeft, betaalt u een hogere premie;
 • kwaliteit van de brandkast:
 • ligging en beveiliging van het pand;
 • fraudegevoeligheid: aard van het bedrijf, functieverdeling, interne en externe controle, aantal personeelsleden;
 • schade die u in het verleden heeft gehad.

Voorkomen is beter dan genezen

Het is aangenaam om te weten dat de schade bij diefstal, beroving en fraude is gedekt. Maar het is nog aangenamer als u deze gebeurtenissen in uw bedrijf kunt voorkomen. Door onder andere de volgende preventieve maatregelen te nemen, maakt u het de kwaadwillende in ieder geval een stuk lastiger:

 • schaf inbraakwerende kasten en kluizen aan:
 • stel procedures op voor kluis- en kasgebruik: sluiten van kluisdeuren en kassa’s, tijdsloten, sleutels goed opbergen, administratie van kluisgebruik;
 • zet cheques direct bij ontvangst op naam van uw bedrijf; voor dieven zijn ze dan waardeloos geworden;
 • stimuleer elektronisch betalen: plastic geld houdt de inhoud van uw kassa laag;
 • verbeter de interne controle in uw bedrijf: stel gedragscode op, scheid uitvoerende en controle taken;
 • zorg dat er meerdere personen bij het geldtransport aanwezig zijn en stel geen vaste tijden en routes in.

Meer informatie

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Een medewerker die langdurig ziek is, een ongeval op de bedrijfsvloer… Je hebt als werkgever te maken met financiële risico’s die je de kop kunnen…
Als ondernemer heb je dagelijks te maken met uitdagingen en risico’s. Of je nu een startende ondernemer bent, zzp’er, of een gevestigd bedrijf runt,…
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) werk je voor een rechtspersoon: je bv. Je bent in dienst van je eigen onderneming en betaalt naast loonheffing…
Jezelf zakelijk verzekeren kost geld, maar kan een hoop financiële ellende voorkomen. Dat geldt voor zowel zzp’ers als ondernemers met werknemers in…