Voor het mkb eindigt de zoektocht naar financiering in zo'n 90% van de gevallen bij de bank. Een bedrijf kan kiezen uit verschillende financieringsvormen, en elk daarvan beïnvloedt de balans en de winst- en verliesrekening. In dit artikel bespreken we 4 veel voorkomende vormen van financiering en bij welke situatie ze passen.

Van plan om zakelijk vastgoed aan te schaffen of te herfinancieren? Vraag vrijblijvend voorstel zakelijke hypotheek aan

Inhoudsopgave


Financiering: vrijwel altijd via een bank

Een onderneming kan zijn activiteiten via verschillende wegen financieren. Bijvoorbeeld met eigen geld, er raken geen externe partijen betrokken bij het beleid, maar het beperkt wel de financiële ruimte om te ondernemen. Een andere optie is vreemd vermogen aantrekken, via private investors, participatiemaatschappijen of crowdfunding.

In de praktijk zorgen echter vooral banken voor vreemd vermogen. Dat geldt voor ongeveer 90% van de financieringen binnen het mkb, en voor zowel snelle groeiers als gevestigde bedrijven.

Vormen van financiering

Het loont de moeite om verder te kijken bij financiering: door goed combineren kun je zowel de balans als de financiële positie van je onderneming versterken.

Hieronder staan 4 vormen van financiering via financiële instellingen: rekening-courantkrediet, factoring, leasing en het bankkrediet met aflosschema.

Rekening-courantkrediet

Betalingen van debiteuren komen doorgaans later dan betalingen die gedaan moeten worden aan crediteuren, waardoor voor de tussenliggende periode vaak financiering nodig is. Een rekening-courantkrediet is dan een logische keuze.

Het rekening-courantkrediet is dagelijks opzegbaar, door de rekeninghouder én de bank, die ook limiet, zekerheden of rentepercentage mag wijzigen. Banken hanteren vaak een basisrente of euribor als norm, met een opslag die afhankelijk is van onder meer de kwaliteit van kredietnemer en kredietbedrag.

Wanneer van toepassing

 • Betaalrekening voor inkomende en uitgaande betalingen
 • Voor zowel kortlopend tegoed, als krediet
 • Gebruik onafhankelijk van omzet

Kenmerken

 • Dagelijks beschikbaar, opvraagbaar en opzegbaar
 • Eenvoudig
 • Toegang tot uitgebreid scala aan betaalproducten
 • Doorgaans geen aflossingsschema
 • Rentepercentage gebaseerd op geldmarktrente
 • Bank mag voorwaarden elk moment wijzigen

Zeker wanneer het rekening-courantkrediet structureel wordt aangesproken of onvoldoende blijkt, ook naar andere financieringsvormen. Voor het snel beschikbaar krijgen van cash, is factoring (debiteurenfinanciering) een mogelijkheid.

Factoring

Factoring is een zogeheten asset-based-financiering: hij is direct gekoppeld aan (kortlopende) activa, ofwel assets. De financiering vindt plaats op basis van de debiteurenportefeuille, eventueel gecombineerd met voorraad- en inkoopfinanciering. Een factormaatschappij is gespecialiseerd in debiteurenbeheer en kan risico’s beter kan beheersen. De bevoorschotting kan daardoor oplopen tot wel 85% van de uitstaande facturen.

Een rekening courant krediet met debiteuren als onderpand kent over het algemeen een lagere bevoorschotting van rond de 70%, afhankelijk van de financiële positie van de onderneming. Verder geldt dat bij factoring de solvabiliteit van een onderneming minder van belang is dan bij de aanvraag van een banklening.

Enkele kenmerken van bedrijven die factoring gebruiken:

 1. Groot aandeel vlottende activa op de balans. Debiteuren geven hoge werkkapitaalkosten en kunnen de groeipotentie beperken door groeiend gebrek aan liquiditeit.
 2. Snel oplopend debiteurensaldo, bijvoorbeeld vanwege sterke autonome groei. Factoring is dan een interessante manier van financieren.
 3. Flexibiliteit in de hoogte van het krediet.
 4. Factormaatschappij kan gehele debiteurenbeheer overnemen, waardoor de ondernemer zich kan richten op de kerntaken.

Wanneer van toepassing

 • Oplopende debiteurentermijnen
 • In omvang toenemende debiteurenportefeuille
 • Onbekende afnemers (quality check)

Kenmerken

 • Liquiditeit vrijspelen
 • Debiteurenbeheer kan geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed
 • Early warning, omdat debiteuren worden bewaakt
 • Balansverkorting mogelijk indien verkoop van vorderingen
 • Rentepercentage gebaseerd op geldmarktrente

Leasing

Een andere vorm van asset-based-financiering is leasing. Liquiditeit wordt vrijgespeeld via een sale-en-lease-backconstructie op basis van (een gedeelte van) de vaste activa.

Leasing komt binnen de industrie relatief vaak voor, gezien de hoge solvabiliteit en het grote aandeel vaste activa. Door sale-en-lease-back groeien de liquide middelen. De solvabiliteit kan verbeteren of verslechteren, afhankelijk van de mate waarin het geld voor kortlopende verplichtingen wordt gebruikt, én of de betrokken activa op de balans blijven.

Er is een onderscheid tussen financial en operational leasing. Belangrijkste verschil: bij financial lease wordt de lessee (doorgaans de onderneming) eigenaar van het object dat ook op de balans moet worden gezet. Bij operational lease blijft de lessor (doorgaans de leasemaatschappij) eigenaar en hoeft het object niet altijd op de balans. Voordeel: de balansverhoudingen wijzigen niet, en, in het geval van sale en (operational) leaseback: solvabiliteit kan verbeteren.

Leasing is een belangrijke financieringsvorm voor nieuwe investeringen in vaste activa en ‘concurreert’ met de (middel)lange banklening.

Wanneer van toepassing

 • Vrijspelen van liquiditeit bij vaste activa in eigendom
 • Aanschaf nieuwe machine soms zonder balans te verlengen

Kenmerken

 • Vast termijnenschema
 • Bij financial lease: activa na afloop van lease in eigendom
 • Geen eigendom bij operational lease
 • Financiering op basis van asset (machine) en financiële positie
 • Hogere financiering mogelijk dan bij reguliere lening
 • Rentepercentage meestal gebaseerd op kapitaalmarktrente

Krediet met aflossingsschema

Dit is een veel gebruikte financieringsvorm, waarbij het krediet volgens een vast schema wordt afgelost. Het is duidelijk, relatief eenvoudig en vaak voor een (middel)lange termijn.

Bij de keuze spelen niet alleen bedrijfseconomische redenen een rol:

 1. Sommige ondernemers willen hun activa per se in eigendom hebben en overwegen daarom geen operational lease, terwijl dit bedrijfseconomisch gunstiger kan zijn.
 2. Mindere bekendheid met andere financieringsvormen.
 3. Kan een uitkomst zijn voor bedrijven met een (aanvullende) kredietbehoefte, omdat een regulier krediet soms te beperkt is.

Wanneer van toepassing

 • Financiering voor korte of (middel)lange termijn

Kenmerken

 • Duidelijk en eenvoudig
 • Vooraf vastgesteld aflossingsschema
 • Krediet overeengekomen voor vooraf bepaalde periode
 • Rentepercentage gebaseerd op geld- of kapitaalmarktrente

Gerelateerd lezen:
• Alles over beleggen
• 8 punten waar de bank bij een kredietaanvraag op let
• 11 vragen en antwoorden over financiering

Een betaalrekening, spaarrekening of hypotheek afsluiten? Bij SNS denken en luisteren ze met je mee en ze helpen je bij het verwezenlijken van je doelen en dromen? Bekijk mogelijkheden >

Lees ook…
Is het tijd voor investeringen, maar zit je krap bij kas of krijg je een zakelijke lening niet rond? In plaats van dure bedrijfsmiddelen direct af te…
Solvabiliteit berekenen is essentieel voor elke ondernemer die inzicht wil krijgen in de financiële gezondheid van zijn of haar bedrijf. De…
i.s.m.
Stel, je droomt van je eigen bedrijfspand. Kopen in plaats van huren. Met oog op uitbreiding van je bedrijf. Of met oog op de toekomst voor je oude…
i.s.m.
Klaar om de sprong te wagen in de wereld van bedrijfsvastgoed? In vijf stappen nemen we je mee door het aankoopproces – van het stellen van de juiste…
i.s.m.
Als ondernemer wil je elke dag het beste uit je werk halen. En je wilt groeien. Misschien wel door het kopen van een eigen bedrijfspand. Bijvoorbeeld…
Steeds meer mkb-bedrijven kiezen voor crowdfunding om financiering voor projecten of innovaties binnen te halen. Die populariteit is begrijpelijk, maar…