Categorieën

Hoewel discriminatie op basis van leeftijd in principe verboden is, zijn er soms uitzonderingen. Een overzicht.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Uitzonderingen op de Wet gelijke behandeling leeftijd (WGBL)

Werkgevers moeten hun werknemers gelijk behandelen. Een van de regels is dat zij geen onderscheid maken op basis van leeftijd. De meeste werkgevers zijn op de hoogte van deze Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Minder bekend is echter dat er wel degelijk uitzonderingen op deze regel zijn, mits er een goede reden aan ten grondslag ligt.

Volgens de WGBL is discriminatie (direct of indirect) op grond van leeftijd verboden bij het aanbieden van werk en tijdens het dienstverband. Het hanteren van een leeftijdsgrens is alleen toegestaan wanneer daar een ‘objectieve rechtvaardiging’ voor aanwezig is, die voldoet aan een aantal criteria.

Voorwaarde is dat het onderscheid moet worden gerechtvaardigd door een legitiem doel. Daarnaast dient het leeftijdsonderscheid passend en noodzakelijk te zijn.

Direct en indirect onderscheid

Voor werkgevers en werknemers is vaak nog onduidelijk wat is toegestaan en wat niet. Dat heeft twee oorzaken.

Ten eerste ontstaat onderscheid in leeftijd niet alleen door het hanteren van leeftijdsgrenzen of geboortedata, maar ook door het gebruik van (schijnbaar neutrale) criteria, zoals arbeidsjaren (anciënniteit) en datum indiensttreding, die beide een indirect onderscheid naar leeftijd kunnen bewerkstelligen.

Reden voor de onduidelijkheid komt ook omdat onderscheid naar leeftijd in arbeidsvoorwaarden niet op voorhand verboden is en kan worden getoetst aan de ‘objectieve rechtvaardiging’.

De uitzonderingen

Leeftijdsonderscheid kan voorkomen in verschillende onderdelen van het arbeidsproces, zoals bij toegang tot arbeid (werving, selectie, aanstelling, arbeidsbemiddeling) en tijdens de arbeidsovereenkomst (arbeidsvoorwaarden en scholing).

Toegang tot arbeid
Als een functie inhoudt dat er met gevaarlijke machine gewerkt moet worden, is dat reden om sollicitanten onder een bepaalde leeftijdsgrens uit te sluiten. Het is verboden dat jeugdigen werken met gevaarlijke machines. De overheid kan werkgelegenheidsbeleid voeren dat specifiek gericht is op het bevorderen van de arbeidsdeelname van een bepaalde leeftijdsgroep. Als vanwege een dergelijke reden voor een vacature een specifieke leeftijdsgrens wordt gehanteerd, moet de werkgever de motivatie daarvoor uitdrukkelijk bij de vacature vermelden.

Tijdens de arbeidsovereenkomst
Loonstijgingen gerelateerd aan toename van de arbeidsjaren (anciënniteit) is doorgaans objectief gerechtvaardigd, op grond van verschil in ervaring. Het (mede) stellen van leeftijdsgrenzen voor het volgen van onder meer opleidingen en cursussen gedurende de arbeidsrelatie is verboden, tenzij er een objectieve rechtvaardiging is voor het leeftijdsonderscheid. Dit moet per geval worden beoordeeld.

Lees ook: Gelijke behandeling op de werkvloer »

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ben je wel eens onverwacht getrakteerd op een parkeerboete tijdens het laden en lossen? Die frustratie kennen veel ondernemers. Maar wanneer is…
Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Dat is goed nieuws, want hiermee is een einde gekomen aan de jungle van verschillende…
Je moet een onderscheid maken tussen officiële feestdagen en verplichte vrije dagen. Een officiële feestdag is namelijk niet per definitie een…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers mee te maken krijgen. Per 1 juli 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Compliance is geen modewoord, maar een noodzaak om je bedrijf aan te passen aan het groeiende web aan nationale en internationale wet- en regelgeving….
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…