Veel mensen halen hun schouders op als zij weer eens een boete wegens verkeerd parkeren aantreffen. Zij berusten in hun lot, maar dat is niet altijd terecht. Soms kan zo'n boete ongedaan worden gemaakt.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wanneer is een boete onterecht?

Hieronder een onderstaand voorbeeld om te illustreren wanneer een parkeerboete bij laden en lossen onterecht is:

‘Even op stoep geparkeerd’

Jan de Jong kreeg een parkeerboete (ofwel: aanslag parkeerbelasting) opgelegd omdat hij zijn auto verkeerd, half op de stoep had geparkeerd, zonder daarvoor te betalen.

De Jong was het daar absoluut niet mee eens, en liet dat de parkeerwachters van de gemeente Amsterdam ook omstandig weten. Hij had zijn auto, met knipperlichten aan, even op de stoep geparkeerd, omdat hij een bed uit de auto had gelost, en dat samen met zijn medepassagier even naar boven, naar zijn woonverdieping, had gebracht.

Daardoor was er even niemand aanwezig bij de auto, en net in die paar minuten sloegen de parkeerwachters toe. Zij verklaarden dat zij geen los- of laadactiviteiten rondom de auto hadden waargenomen en niemand in de buurt van de auto hadden gezien.

Schriftelijk in verweer

De Jong liet het er niet bij zitten. Met een schriftelijke verklaring van zijn medepassagier over het laden en lossen van het bed, verweerde hij zich voor rechtbank Amsterdam. Dát ging mis, maar bij Hof Amsterdam had hij wél succes!

Het Hof besliste dat er geen sprake was van parkeren in de zin van de wet.

Parkeren volgens de wet

Parkeren is volgens de wet: ‘Het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten waarop dit doen of laten niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.

Laden en lossen volgens de wet

Onder laden en lossen verstaat de wet: ‘Het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.’

En, zo besliste Hof Amsterdam, dat laden en lossen omvat niet slechts het in of uit de auto brengen, maar ook het ter plaatse halen of brengen van de goederen. De auto stond niet geparkeerd in de zin van de Gemeentewet: het Hof vernietigde de aanslag parkeerbelasting.

Deze uitspraak biedt perspectief op het besparen van parkeerbelasting. Als je er maar voor zorgt dat je een bed in of op uw auto vervoert, en een medepassagier bereid vindt om te verklaren dat je dat bed naar binnen aan het sjouwen was. Dit is noodzakelijk om een parkeerboete bij laden en lossen te voorkomen.

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is een parkeerboete?

De hoogte van een parkeerboete is afhankelijk van de plaats waar je geparkeerd staat, de tijd die je geparkeerd staat en het soort parkeerovereenkomst (betaald parkeren of een parkeerverbod). In Nederland is het bedrag van een parkeerboete afhankelijk van de gemeente waar je geparkeerd staat. Deze kan zeer variëren. In sommige gemeenten kan een parkeerboete oplopen tot honderden euro’s.

Hoe hoog zijn parkeerboetes in Amsterdam?

Amsterdam is koploper qua kosten op het gebied van parkeerboetes. Voor het niet betalen van het parkeergeld wordt een boetebedrag van € 72,90 gerekend. Daar komt dan nog het uurtarief van de geparkeerde tijd bij. Tot 1 januari 2023 was het boetebedrag minder: € 64,50.

Wat kun je tegen een parkeerboete doen?

Er zijn een paar dingen die je kunt doen als je een parkeerboete ontvangt. Ten eerste kun je een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of de verkeersdienst die de boete heeft uitgeschreven. In het bezwaarschrift moet je aangeven waarom je vindt dat de boete onterecht is uitgeschreven. Een andere optie is een verzoek tot kwijtschelding. Als je bijvoorbeeld denkt dat je ten onrechte een boete hebt gekregen.

Hoe lang mag je staan bij laden en lossen?

Je mag staan gedurende de tijd die nodig is.

Wat wordt verstaan onder laden en lossen?

Het inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, inclusief het ter plaatse brengen/halen van deze goederen.

Wie mag parkeren op laden en lossen?

Iedere bestuurder van een auto die goederen van enig gewicht of omvang vervoert en die kan aantonen dat hij/zij daar staat omdat er geladen of gelost wordt, mag parkeren.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Peter Westhof

Peter Westhof

Ik schrijf als journalist veel over ondernemerszaken en voor De Zaak specifiek over energie voor ondernemers. Ook heb ik veel ondernemers geïnterviewd. Ondernemers willen vooral graag ondernemen, zo heb ik gemerkt. Het is buitengewoon handig en waardevol voor hen als een site als De Zaak op een begrijpelijke manier bepaalde ingewikkelde onderwerpen uitlegt. Daar draag ik graag aan bij.
Lees ook…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Bedrijfshulpverlening (bhv) is een onderwerp dat voor de meeste mkb-ondernemers niet bovenaan hun to-dolijst staat. Maar eigenlijk zou dat wel moeten,…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…