Afhankelijk van de rechtsvorm van een bedrijf is de mate van aansprakelijkheid van de bestuurders verschillend. Wanneer kunnen schuldeisers u aansprakelijk stellen?

Eenmanszaak

Als eigenaar van een
eenmanszaak bent u zowel privé als zakelijk aansprakelijk. Ook in het geval dat u in gemeenschap van goederen trouwt zijn u en uw echtgeno(o)t(e) volledig aansprakelijk. Door bij de notaris
huwelijkse voorwaarden vast te laten leggen, kunt u die aansprakelijkheid veranderen. Als u al in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan heeft u een notaris nodig om alsnog huwelijkse voorwaarden op te maken.

Besloten Vennootschap (BV)

De aandeelhouders van een BV zijn niet persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk voor wat in naam van de vennootschap wordt verricht. Evenmin zijn zij gehouden meer dan op hun aandelen behoort te worden gestort aan de verliezen van de vennootschap bij te dragen.

Indien een bestuurder onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd – zoals het nalaten van het voeren van een goede administratie, deponeringsplicht, of de meldingsplicht naar fiscus en bedrijfsvereniging – is hij wél hoofdelijk aansprakelijk. Ook verwijtbare handelingen verricht door procuratiehouders vallen onder deze vorm van aansprakelijkheid. Degene die voorafgaand aan de oprichting handelt namens de BV blijft daardoor zelf verbonden totdat de BV, na oprichting, de handeling heeft bekrachtigd.

Maatschap

 • Bij een maatschap worden de maten elk persoonlijk voor een gelijk deel aansprakelijk gesteld voor eventuele schulden. Mocht u met de overige maten een andere verdeling overeen zijn gekomen, dan dient u in dat geval onderling een oplossing te vinden.
 • Voor de dagelijkse gang van zaken (het beheer) is elke maat individueel bevoegd. Voor koop of verkoop (het beschikken) zijn de maten gezamenlijk verantwoordelijk. Desgewenst kunt u onderling een andere regeling treffen.
 • Bent u in uw samenwerkingsovereenkomst een beeindigingsdatum overeengekomen, dan is er sprake van liquidatie. Minstens een van de maten moet dan worden benoemd tot liquidateur. De liquidateur moet de bestaande zakenrelaties, debiteuren en crediteuren in kennis stellen.
 • Is de maatschap bij de Kamer van Koophandel ingeschreven dan dient u allereerst daar de beeindiging van de maatschap door te geven.
 • Elke maat beschikt over dezelfde fiscale faciliteiten als de eigenaar van een eenmanszaak. Voor de inkomstenbelasting wordt een maat als zelfstandig ondernemer beschouwd. De maatschap is echter voor de omzetbelasting en – in geval van personeel – voor de loonbelasting aansprakelijk.

Vennootschap onder Firma

 • Ook bij een vennootschap onder firma kan het particuliere vermogen van elke vennoot door eventuele schuldeisers worden aangesproken. Bent u getrouwd, dan worden huwelijkse voorwaarden ook in dit geval aanbevolen.
 • Elk van de vennoten is bevoegd tot beheer en beschikken. Een onderlinge regeling over wie over welke bevoegdheden mag beschikken is daarom geen overbodige luxe.
 • Maakt de VoF winst, dan dient er ook een regeling voor de winstdeling te worden gemaakt. In die regeling kan ook worden bepaald welke overige inkomsten de vennoten genieten (bijv. onkostenvergoeding, vakantievoorziening).
 • Ook bij een VoF zijn de vennoten elk afzonderlijk inkomstenbelasting verschuldigd. Voor de omzetbelasting en – als de VoF personeel in dienst heeft – de loonbelasting wordt de VoF als geheel aangeslagen.
 • Faillissement van de VoF leidt automatisch tot faillissement van de vennoten persoonlijk. In de eerste plaats moeten de schuldeisers van de VoF worden voldaan. Daarna komen pas de schuldeisers van de vennoten aan de beurt. Gaat een vennoot failliet dan betekent dat nog niet het faillissement van de VoF. Afhankelijk van wat in de oprichtingsovereenkomst staat, kan dat tot ontbinding van de VoF leiden.

Wordt de VoF ontbonden, dan komen eerst de schuldeisers daarvan in aanmerking voor leniging van schulden. Het resterende vermogen van de VoF dient dan ter leniging van de schulden door de curator in het prive-faillissement van de vennoot.

Wordt de VoF niet ontbonden, dan wordt het netto-aandeel van de failliete vennoot met het vermogen van de VoF verrekend. De curator krijgt daar dan de beschikking over.

Commanditaire Vennootschap (CV)

 • Een commanditaire vennootschap is eigenlijk een uitgebreide VoF. En wel met een stille of commanditaire vennoot. Deze stille vennoot is slechts voor het deel van zijn deelname in de CV aansprakelijk voor de schulden ervan. De beherende venno(o)t(en) voor de volle 100% van het prive-vermogen.
 • Voor zeggenschap en bevoegdheden geldt hetzelfde als voor de VoF, afhankelijk van wat de vennoten bij oprichting overeen zijn gekomen.
 • De beherende vennoten worden voor de belastingen als ondernemers beschouwd. De commanditaire vennoot wordt fiscaal niet als ondernemer aangemerkt. Dat is wel het geval als hij recht heeft op een deel van de stille reserves van de CV.
 • Bij het faillissement van een CV geldt hetzelfde als voor een maatschap.
Lees ook…
i.s.m.
Recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Want wie wil groeien, die wil nieuwe mensen vinden. Wat recruitment is, hoe je het werven van nieuwe…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…
Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus trad de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en…