Categorieën

Met subsidies en tegemoetkomingen wil de overheid werkgevers verleiden om een arbeidsgehandicapte aan te nemen of in dienst te houden.

Forse extra kosten

Werkgevers zijn in het kader van de Wet verbetering poortwachter verplicht om een zieke werknemer weer aan het werk te helpen. In eerste instantie geldt dit voor zijn eigen werk of passend werk binnen je bedrijf. Als dat niet lukt, moet je op zoek naar werk bij een andere werkgever. Die verplichtingen staan in de .

Onder de WIA zullen arbeidsongeschikte werknemers bovendien niet zo maar meer jouw bedrijf verlaten. De kans dat je – na twee jaar ziekte – een geschikte werkplek voor ze moet vinden omdat ze bij je in dienst blijven, is veel groter dan onder de WAO.

Wie een zieke dan wel arbeidsongeschikte werknemer in dienst heeft, kan aanlopen tegen forse extra kosten. Er moeten bijvoorbeeld aanpassingen worden gedaan aan de werkplek, om terugkeer van de werknemer mogelijk te maken. Ook is het risico groter dat een arbeidsgehandicapte weer voor kortere of langere tijd uitvalt.

De overheid heeft verschillende maatregelen bedacht die het financiële risico voor werkgevers te verkleinen, wanneer ze een arbeidsongeschikte in dienst houden. Wie een arbeidsongeschikte aanneemt, kan ook aanspraak maken op verschillende potjes met geld.

Voor wie gelden de premiekorting en vergoedingen?

 • Iemand die een WIA-, WAO-, Waz- of Wajong-uitkering heeft (gehad) of
 • Iemand die geen recht heeft op een WIA-uitkering, omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is of
 • Iemand die een aanbeveling heeft om te werken bij een bedrijf in de sociale werkvoorziening of
 • Iemand die volgens het UWV WERKbedrijf door zijn ziekte of handicap moeilijker een baan kan vinden of zijn werk minder makkelijk kan doen.

Premiekorting voor werkgevers

De Belastingdienst voert de verschillende regelingen uit. Als je denkt aan de voorwaarden te voldoen, kan je de kortingen zelf meenemen in je loonaangifte.
 • Als je een arbeidsgehandicapte werknemer in staat stelt zijn oude functie weer te vervullen of als je deze werknemer herplaatst in een andere functie binnen je bedrijf krijg je maximaal één jaar lang premiekortingen op de WAO en WW, van maximaal € 2.042,-;
 • Neem je een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst, dan krijg je voor zolang de dienstbetrekking duurt, maar maximaal drie jaar, kortingen op de WAO- en WW-premies van maximaal € 2.042,- per jaar;
 • Als de werknemer minder verdient dan 50% van het minimumloon, kom je in aanmerking voor € 454,- premiekorting;
 • De korting wordt verhoogd met € 680,- als de werknemer jonggehandicapt is (Wajong-gerechtigde).
 • Neem je iemand in dienst die langer dan een jaar in de WW zit of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, ontvang je via het UWV een jaar loonkostensubsidie. De subsidie is maximaal 50% van het minimumloon.

Subsidie voor extra kosten

Als de kosten voor het (her)plaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer in jouw bedrijf hoger zijn dan de premiekorting, heb je recht op subsidie. De meerkosten worden alleen vergoed als de dienstbetrekking is aangegaan voor minimaal zes maanden en als de kosten boven een bepaald drempelbedrag uitkomen.

Daarnaast komt de werknemer zelf in aanmerking voor subsidie voor aanpassingen aan zijn werkplek. Deze aanpassingen moeten noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van het werk en de werknemer moet ze kunnen meenemen naar een andere werkgever. Je kunt denken aan aangepaste apparatuur.

De No-risk-polis

Als je een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt of houdt, is je financiële risico beperkt. Als de werknemer binnen vijf jaar wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn werk niet meer kan uitvoeren, heeft hij recht op ziekengeld. Dit wordt uitbetaald door het UWV, aan jou of rechtstreeks aan de werknemer. Als de werknemer na de eerste twee ziektejaren recht heeft op een WAO-/WIA-uitkering, wordt deze uitkering niet doorberekend aan de werkgever. Deze werknemer telt dus niet mee bij de berekening van de gedifferentieerde WAO-/WGA-premie.
De no-risk polis geldt in principe voor de duur van vijf jaar, maar kan worden verlengd als de arbeidsgehandicpate werknemer een aanzienlijk verhoogde kans heeft op ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze mogelijkheid tot verlenging van de no-riskpolis geldt niet bij het in dienst hóuden van een werknemer die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is verklaard.

Houdt de arbeidsgehandicapte na het in dienst treden blijvend recht op een (gedeeltelijke) WAO-, WA-, of Wajong-uitkering, dan wordt deze niet doorberekend aan de werkgever.

De proefplaatsing

U wilt een arbeidsgehandicapte werknemer met een WW-, WGA-, Wajong-, WAZ- of WAO-uitkering aannemen? Als jij of de werknemer twijfelt aan de slagingskans, kan je hem een proefplaats aanbieden voor maximaal drie maanden. In die tijd betaal je hem geen loon, want je werknemer behoudt zijn uitkering.

Overige regelingen

 • Voor werknemers met een (gedeeltelijke) Wajong-uitkering en voor jongeren onder de 18 jaar die een beperking hebben, kan je loondispensatie aanvragen bij het UWV. Je krijgt die dispensatie – alleen over het minimumloon – wanneer de handicap van de jongere ten koste gaat van zijn productiviteit.
 • U betaalt geen basispremie WAO voor werknemers die aan het begin van het kalenderjaar 54,5 jaar zijn. Je hoeft deze premie ook niet te betalen als je werknemers van 50 jaar en ouder in dienst neemt. Deze premiekorting kan je zelf verwerken in je loonaangifte.
 • Voor werknemers die een WAO-uitkering hebben (gehad), geldt een kortere wachttijd voor de WAO. Als de oude klachten verergeren en de werknemer daardoor minder kan werken, dan kan hij al na vier (in plaats van 104) weken een uitkering krijgen.

Let op: Wellicht heeft jouw werknemer je tijdens zijn sollicitatie niet verteld dat hij arbeidsgehandicapt is. Dat hoeft hij ook niet te doen. Als hij twee maanden in dienst is, mag je hem wel ernaar vragen. Dan is hij wél verplicht om openheid van zaken te geven.

Lees ook…
Het is zo makkelijk als je even wat extra handjes nodig hebt: een flexibele kracht inhuren via het uitzendbureau. Maar de arbeidspositie van…
Heb je door de krappe arbeidsmarkt moeite om nieuw personeel te vinden? Dan kun je overwegen personeel te zoeken in het buitenland. Dan kan een prima…
Een auto van de zaak is voor veel werknemers een gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar voor werkgevers kan het een kostenpost zijn met extra…