Uw personeel is uw kapitaal. U heeft er veel voor over, maar niet alles. Personeel kan immers een zware kostenpost zijn. Er zijn gelukkig slimme manieren om te besparen op personeelskosten. Wat dacht u van subsidies, fondsen en regelingen. Benut u die financiële voordelen al?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Subsidie voor gezond personeel

Wist u bijvoorbeeld dat u geld kunt krijgen om uw personeel gezond te houden? Dit kan met de subsidie Duurzame inzetbaarheid. De overheid heeft er dit jaar 22 miljoen euro voor uitgetrokken. Vooral projecten in het mkb worden ondersteund. Tussen 15 oktober en 7 november 2014 kunt u een aanvraag doen. U kunt dan de helft van de externe advieskosten voor een project, met een maximum van 10.000 euro, aan subsidie aanvragen. Het geld is bestemd voor projecten om de gezondheid en vitaliteit van werknemers te bevorderen. Ook voor onderzoek naar hoe medewerkers meer bij het verbeteren van de organisatie kunnen worden betrokken, is geld beschikbaar. Het geld komt uit het Europees Sociaal Fonds. Aanvragen van de subsidie kan via de website van het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

No-riskpolis

Als uw werknemer ziek wordt kunt u gebruik maken van een no-riskpolis. Hiermee heeft u de eerste vijf jaar aanzienlijk minder financiële risico’s. U ontvangt van het UWV een Ziektewet-uitkering en de werknemer komt in de WIA terecht, waarbij uw premie voor de WIA niet omhoog gaat. U hoeft de no-riskpolis niet apart aan te vragen. Wordt uw werknemer ziek, dan meldt u dat binnen zes weken bij het UWV en gaat de polis automatisch in.

Loondispensatie

Als uw werknemer minder presteert door zijn ziekte of handicap dan kunt u loondispensatie krijgen. Het UWV vult het loon dan aan. U mag deze regeling maximaal vijf jaar gebruiken als u toestemming heeft van het UWV. Het UWV beoordeelt of uw werknemer inderdaad minder werk kan verzetten door zijn ziekte of handicap en wat het bedrag is dat u nog aan uw werknemer moet betalen. Johan van ‘t Zand (InWerking): “Bij loondispensatie wordt bijvoorbeeld 30 procent van het loon door het UWV betaald als een werknemer voor 70 procent functioneert. Je verdient er dus geen geld mee, maar wordt wel gecompenseerd, waardoor een werknemer met een beperking net zoveel waard wordt als andere werknemers”

Jobcoach

Als u een werknemer met een langdurige ziekte of handicap in dienst hebt die begeleiding nodig heeft, kunt u een jobcoach inschakelen. Uw werknemers krijgen dan maximaal drie jaar een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. U kunt goedkoop een externe jobcoach inschakelen via het jobcoachportaal. Wilt u zelf intern begeleiding regelen voor uw werknemer. Dan kunt u tot en met 31 december 2014 subsidie aanvragen voor een interne jobcoach.

Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen

De meeste concrete financiële regelingen zijn opgebouwd rond het aannemen van personeel met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Zo’n 400.000 mensen in Nederland hebben een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en de overheid doet er veel aan om dat aantal terug te brengen. Daarom zijn er veel aantrekkelijke regelingen en subsidies voor werkgevers op dit gebied.

Proefplaatsing

Als u twijfelt of een werknemer met een arbeidshandicap wel écht past binnen uw bedrijf, kunt u via het UWV gebruik maken van een proefplaatsing. Dat houdt in dat uw werknemer twee maanden kan wennen aan zijn nieuwe baan, terwijl hij zijn uitkering behoudt en u het loon nog niet hoeft te betalen. Maar ook na de proefperiode biedt het aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt financiële voordelen.

Mobiliteitsbonus (50+)

Als u iemand in dienst neemt die 50 jaar of ouder is, zijn er mogelijk ook financiële voordelen voor u. Als deze persoon een ziekte of handicap heeft en/of vóórdat hij bij u kwam werken een uitkering kreeg, dan kunt u gebruikmaken van een mobiliteitsbonus. Hierbij krijgt u maximaal 7000 euro korting per werknemer op uw jaarlijkse belastingpremies. De hoogte van de premiekorting hangt af van het aantal uren dat uw werknemer werkt en geldt voor maximaal drie jaar. De exacte premiekorting kunt u uitrekenen met de subsidiecalculator van de belastingdienst. Vervolgens kunt u de premiekorting zelf invullen bij de aangifte loonheffingen.

Scholingsvoucher (55+)

Neemt u een werknemer in dienst die 55 jaar of ouder was op de eerste dag van zijn WW-uitkering? En heeft deze werknemer zijn WW-uitkering minimaal drie maanden (gehad)? Dan kunt u voor deze werknemer subsidie aanvragen voor scholing. De hoogte ervan is maximaal 750 euro (inclusief btw). U kunt de scholingsvoucher voor uw werknemer aanvragen tot en met 30 september 2015.

Compensatieregeling oudere werknemers

Als u een werknemer aanneemt die voor 8 juli 1954 is geboren en langdurig ziek is, kunt u mogelijk ook de Compensatieregeling oudere werknemers aanvragen. Na 13 weken ziekte ontvangt u van het UWV een ziektewet-uitkering. Deze regeling was eerder bekend als ‘Compensatieregeling 55+’. Denkt u in aanmerking te komen dan kunt u de Ziektewet-uitkering aanvragen via de website van het UWV.

Premiekorting voor jonge werknemers

Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (18 tot en met 26 jaar) aan? Dan krijgt u een premiekorting als deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft. U moet hem minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven. U krijgt een premiekorting van 3.500 euro per jaar. U ontvangt de premiekorting voor de duur van de dienstbetrekking, met een maximum van 2 jaar.

Extra subsidie werkplekaanpassing

Als het plaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap meer geld kost dan de premiekorting die u krijgt, dan kunt u daarvoor een subsidie aanvragen. Denk aan kosten voor een passend bureau, toilet of lift. U kunt deze subsidie overigens alleen aanvragen als uw werknemer een contract heeft voor minimaal zes maanden of als hij al minimaal zes maanden in dienst is.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Voor ondernemers liggen heel wat subsidies klaar. Soms is het best lastig ze te vinden en aan te vragen, maar het is zonde om er geen gebruik van te…
Wordt een van je werknemers ziek? Dan heb je ook als werkgever de verantwoordelijkheid dat je werknemer weer snel en verantwoord aan het werk gaat….
Subsidies scheppen mogelijkheden voor de startende ondernemer én de ervaren ondernemer. Soms maken ze zelfs net het verschil tussen wél of niet met…
Als ondernemer kun je een beroep doen op subsidies of financiële steun vanuit de overheid. Dit stelt je in staat om je (startende) onderneming verder…
Je wilt innoveren met je bedrijf. Of: je wilt een samenwerkingsverband aangaan, maar mist de investeringen en slagkracht om dat mogelijk te maken. Veel…
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling waarmee de overheid innovatie aanmoedigt. Wat de WBSO precies is, wie…