Wilt u een Europese vennootschap oprichten? Dan kunt u gebruik maken van de naam Societas Europeae (SE). U moet dan op het grondgebied van één der lidstaten een Europese naamloze vennootschap oprichten. Deze nieuwe pan-europese vennootschapsvorm heeft een in aandelen verdeeld kapitaal en bezit rechtspersoonlijkheid vanaf de inschrijving in een speciaal daartoe opgezet bedrijfsregister.

Inhoudsopgave

Wist je dat je tot 30 september met terugwerkende kracht kan profiteren van je BV? Geruisloze inbreng is een fiscale regeling waar je gebruik van kan maken als je je eenmanszaak of vof omzet naar een BV. Ontdek direct wat jouw opties zijn

Varianten

Een Europese vennootschap kan enkel worden opgericht volgens één van de volgende varianten:

  • door fusie van twee of meer naamloze vennootschappen uit verschillende lidstaten;
  • door oprichting van een holdingvennootschap. Deze mogelijkheid staat enkel open voor naamloze vennootschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die, ofwel hun hoofdbestuur in verschillende lidstaten hebben, ofwel sedert tenminste twee jaar een dochtervennootschap of een vestiging hebben in een andere lidstaat dan die van hun hoofdbestuur;
  • door oprichting van een gemeenschappelijke dochteronderneming. In dit geval moeten tenminste twee van de oprichtende vennootschappen onder het recht van verschillende lidstaten ressorteren of elk sinds ten minste twee jaar een dochtervennootschap hebben die onder het recht van een andere lidstaat ressorteert, dan wel een vestiging die in een andere lidstaat is gelegen;
  • door omzetting van een naamloze vennootschap opgericht volgens het nationaal recht van een lidstaat. Dit op voorwaarde dat deze naamloze vennootschap sedert tenminste twee jaar een dochtervennootschap heeft die onderworpen is aan het recht van een andere lidstaat.

Minimumkapitaal

Het minimumkapitaal voor een Europese vennootschap bedraagt € 120.000,-. Indien lidstaten voor bepaalde sectoren een hoger kapitaal eisen van de ondernemingen, dan zal dit ook op de Europese vennootschappen van die lidstaten van toepassing zijn.

Zetel

De statutaire zetel van de Europese vennootschap moet overeenkomen met de plaats waar zij haar hoofdbestuur heeft. In het geval dat een Europese vennootschap het voorwerp wordt van een procedure inzake ontbinding, liquidatie, insolventie, opschorting van betalingen of een andere soortgelijke procedure, kan de zetel volgens welomschreven procedures binnen de Gemeenschap worden verplaatst. De zetelverplaatsing leidt noch tot ontbinding van de SE, noch tot de vorming van een nieuwe rechtspersoon.

Ontbinding en vereffening

Ontbinding, vereffening, insolventie en staking van betalingen worden in ruime mate geregeld door de toepasselijke nationale wetgeving voor naamloze vennootschappen. De verplaatsing van de zetel buiten de Gemeenschap leidt tot ontbinding van de Europese vennootschap op verzoek van iedere belanghebbende of van een bevoegde instantie.

Register

Elke Europese vennootschap wordt, in de lidstaat waar zij haar statutaire zetel heeft, ingeschreven in een register dat door de wettelijke bepalingen van de betrokken Staat wordt aangewezen. Een SE kan slechts worden ingeschreven indien voorafgaandelijk een regeling met betrekking tot de rol van de werknemers in de Europese vennootschap werd afgesloten.

Inschrijving en doorhaling

De inschrijving en de doorhaling van de inschrijving van een Europese vennootschap worden, na de openbaarmaking overeenkomstig het nationaal recht van de lidstaat waar de SE haar zetel heeft, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Orgaanplichtig

De SE is orgaanplichtig en omvat naast de algemene vergadering van aandeelhouders een, naar keuze van de statuten, toezichthoudend en leidinggevend orgaan (dualistisch stelsel) of een bestuursorgaan (monistisch stelsel).

Jaarrekening

In principe is de Europese vennootschap voor de opstelling van haar jaarrekening en, in voorkomend geval, van haar geconsolideerde jaarrekening, onderworpen aan de wetgeving inzake naamloze vennootschappen van de lidstaat waar ze haar statutaire zetel heeft.

Fiscale nationale regels

De aangelegenheden die niet of niet volledig bij deze verordening worden geregeld, worden beheerst door de wettelijke voorschriften van de lidstaten die gelden voor naamloze vennootschappen. Een belangrijk gevolg hiervan is dat, op fiscaal vlak, de nationale regels van de lidstaat waar de SE haar zetel heeft, verder blijven gelden. Dit op voorwaarde dat de lidstaten ter uitvoering van communautaire maatregelen geen wettelijke voorschriften hebben vastgesteld die specifiek op Europese vennootschappen zijn gericht.

Benieuwd of jij met terugwerkende kracht kan profiteren van geruisloze inbreng? Ontdek direct je opties >

Lees ook…
i.s.m.
Een holdingstructuur is een zakelijk concept dat steeds populairder wordt onder ondernemers en investeerders. Het is een strategische zet die…
Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) gaat er de komende jaren op fiscaal gebied veel veranderen, als zij dividend aan zichzelf willen uitkeren….
i.s.m.
Indien je als ondernemer een winst maakt die snel stijgt of je wilt geen aansprakelijkheid dragen voor je onderneming, is het verstandig om een bv op…
i.s.m.
Wanneer je onderneming groeit en steeds meer omzet, kan het verstandig zijn om een bv op te richten. Een bv biedt minder persoonlijke aansprakelijkheid…
i.s.m.
In de dynamische en complexe bedrijfswereld is effectief management van cruciaal belang voor succes. Maar om een bedrijf goed te leiden en te laten…
i.s.m.
De Zaak praat regelmatig met experts: mensen met gespecialiseerde kennis die nuttig kan zijn voor ondernemers. Deze week sprak De Zaak met expert…