Categorieën

Als DGA met meer dan 50 procent van de aandelen in uw eigen BV (met personeel) bent u niet verzekerd voor WIA en WW. U bent namelijk ook degene die als meerderheidsaandeelhouder uw eigen ontslag kunt tegenhouden. Dat betekent dat u niet als "echte werknemer" kunt worden aangemerkt.

Inhoudsopgave

Loop jij belastingvoordeel mis omdat je niet de juiste rechtsvorm voor je onderneming hebt gekozen? Check het met dit gratis whitepaper!

Geen ‘echte werknemer’

U bent namelijk ook degene die, als meerderheidsaandeelhouder, uw eigen ontslag zou kunnen tegenhouden. Dit betekent dat u niet als ‘echte werknemer’ kunt worden aangemerkt. Als de aandelen behoren tot een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, geldt deze regel ook in geval de aandelen op naam van de partner staan en de andere is directeur/bestuurder (in dienst) van de vennootschap. De enige gezagsverhouding die dan bestaat is die tussen twee huwelijkspartners, niet die tussen vennootschap en werknemer.

Bij een gemeenschappelijk belang is er wel sprake van een ondergeschiktheid aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). In dat geval bestaat dus wel de kans dat u onder de werknemersverzekeringen valt, aangezien deze ondergeschiktheid leidt tot een gezagsverhouding en dus tot werknemerschap.

Huwelijkse voorwaarden

Heeft u als DGA huwelijkse voorwaarden afgesproken, dan zijn twee situaties mogelijk.

  1. De aandelen in de werkgever behoren uitsluitend tot uw privé-vermogen als DGA.
    Hier wordt gekeken naar de gebruikelijke regel: kan de DGA zijn eigen ontslag of schorsing tegenhouden op grond van zijn aandelenbelang? Zo ja, dan is er geen verzekeringsplicht.
  2. Het aandelenbelang behoort tot het privé-vermogen van uw partner in de huwelijksgemeenschap of is onderdeel van een overeenkomst met geregistreerd partnerschap.
    Hier ontstaat al enige twijfel over een mogelijke verzekeringsplicht. In juridische zin is de DGA namelijk geen eigenaar van het aandelenpakket. Maar in een goed huwelijk is het niet erg aannemelijk dat de echtgeno(o)t(e)/aandeelhouder niet het belang van de echtgenoot/bestuurder zal dienen om een mogelijk ontslag tegen te gaan. Dat betekent dat ook in dit geval de DGA niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

Het UWV heeft op grond van artikel 3 van de Regeling aanwijzing DGA altijd de mogelijkheid om achteraf, wanneer feitelijk een gezagsverhouding ontbreekt, geen verzekeringsplicht aan te nemen. Daarvoor moet wel onderzoek worden verricht.

Meerderheidsregel

Wilt u er voor zorgen dat u echt buiten de verzekeringsplicht blijft, dan zijn er wel mogelijkheden. Meer als 50 procent van de aandelen houdt normaliter in dat er meer dan één aandeelhouder verantwoordelijk is voor de vennootschap.
Een statutaire meerderheidsregel kan dan uitkomst brengen. Dit houdt in dat, bij zaken als ontslag, benoeming, schorsing, bezoldiging of wijziging van het bestuur, een dergelijk besluit uitsluitend kan worden genomen door een statutair vooraf vast te leggen deel van alle stemmen van alle aandeelhouders.
Afhankelijk van de verdeling van het aandelenbezit over de verschillende DGA’s kan deze regel tot gevolg hebben dat geen, of slechts enkele bestuurders/aandeelhouders verzekeringsplichtig zijn.

Er geldt daarbij wel een wettelijke beperking: wanneer de werkgever een NV of BV is, mag de meerderheidsregel op ten hoogste tweederde van de uitgebrachte stemmen worden gesteld. (2:134 en 2:244 BW)

Gelijkelijk verdeeld aandelenbezit

In de eerdergenoemde Regeling aanwijzing dga heeft de overheid wel goedgekeurd dat bestuurders van een vennootschap die in de aandeelhoudersvergadering een ‘gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen’ niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit ondanks het feit dat ieder van hen, namelijk wanneer de anderen daartoe samenspannen, tegen zijn zin kan worden geschorst of ontslagen.

Voorbeeld: drie bestuurders van een BV, waarbij de aandelenverdeling 33%, 33% en 34 % is. Ze hebben gelijk stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. Geen van hen wordt volgens de Regeling als ‘echte werknemer’ aangemerkt.

Zorg dat je geen financiële voordelen laat liggen! Ontdek met dit whitepaper welke rechtsvorm het meest oplevert voor jouw bedrijf.

Lees ook…
Wil je samen met beroepsgenoten een bedrijf oprichten? Dan kan een maatschap interessant zijn. In dit artikel ontdek je alles wat je moet weten over…
i.s.m.
De Zaak praat regelmatig met experts: mensen met gespecialiseerde kennis die nuttig kan zijn voor ondernemers. Deze week sprak De Zaak met expert…
Sta je op het punt een zakelijke sprong te wagen en twijfel je tussen een nv of bv? Deze keuze kan de toekomst van je onderneming flink beïnvloeden….
Bij het starten van een bedrijf is de keuze voor de juiste rechtsvorm cruciaal. Deze heeft immers grote gevolgen voor je financiën, belastingen,…
i.s.m.
Als ondernemer weet je natuurlijk dat de keuze tussen een eenmanszaak en een bv grote gevolgen kan hebben voor je bedrijfsvoering. Naast de fiscale…
i.s.m.
In sommige gevallen kan het voordeliger zijn om je eenmanszaak om te zetten naar een bv (besloten vennootschap). Bijvoorbeeld als je onderneming groeit…