Categorieën

Verkoop je producten of diensten aan consumenten waarbij op een of andere manier sprake is van een abonnementsvorm? Je klanten hebben al geruime tijd de mogelijkheid om, na de eerste verlenging, per maand op te zeggen. Stilzwijgend verlengen voor langere tijd kan dus niet meer. Denk je er ook aan om voor 1 december je algemene voorwaarden aan te passen?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Sinds 1 december 2011 geldt de Wet van Dam. Deze wet legt onder meer het stilzwijgend verlengen van langlopende contracten en abonnementen aan banden. Iemand die bijvoorbeeld een jaarabonnement bij een sportschool heeft afgesloten, heeft dan na de eerste verlenging het recht om dit abonnement per maand op te zeggen. De klant is dus niet verplicht om weer voor een heel jaar te betalen.

Kleine bedrijven zoals eenmanszaken, en zzp’ers, kunnen ook profijt hebben van de nieuwe regels. Hoewel er wettelijk niks voor deze groepen geregeld is, accepteert de rechter vaak dat ze op dezelfde manier beschermd worden als consumenten.

Gedachte hierachter: kleine bedrijven beschermen tegen de macht van grote ondernemingen.

Voor welke overeenkomsten gelden de nieuwe regels?

De wet geldt voor alle contracten die met consumenten worden afgesloten. Hierbij maakt het niet uit of het om producten of diensten gaat.

Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten overeenkomsten:

1. Overeenkomsten ‘tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen, of het geregeld doen van verrichtingen’.

2. Overeenkomsten ‘tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws-  en weekbladen en tijdschriften.

Voor abonnementen op kranten en tijdschriften werken de nieuwe regels net even anders. Deze mogen nog steeds stilzwijgend verlengd worden, maar slechts voor drie maanden. De abonnee is dan gebonden aan die drie maanden en tussentijdse beëindiging is niet mogelijk. Wel moet de abonnee tot een maand voor het einde van het abonnement kunnen opzeggen, om te voorkomen dat hij weer aan een nieuwe verlenging van maximaal drie maanden wordt gebonden. Als een krant of tijdschrift minder dan eenmaal per maand verschijnt, is de opzegtermijn maximaal drie maanden.

Bij een proefabonnement is stilzwijgende verlenging sowieso niet toegestaan.

Uitzonderingen

Op verzekeringen en lidmaatschappen op een sportvereniging zijn de nieuwe regels niet van toepassing.

Niet voor business to business

De nieuwe regels gelden niet voor overeenkomsten met zakelijke klanten.

Wat betekenen de nieuwe regels voor jou?

Als je producten of diensten levert aan consumenten waarbij sprake is van een abonnementsvorm, ofwel levering van producten of diensten met een regelmatig karakter – denk aan internethosting, servicecontracten, glazenwassers of wekelijkse levering van eten en drinken (de melkboer!)  – dan moet je voor 1 december 2012 uw algemene voorwaarden aanpassen aan de nieuwe regels.

Als na deze datum in je algemene voorwaarden bepalingen staan die in strijd zijn met de nieuwe regels, dan zijn ze niet meer van toepassing. Dit betekent dat een klant in principe per direct onder de overeenkomst uit kan komen.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van bepalingen die al sinds 1 december 2011 niet meer in algemene voorwaarden mogen staan:

– Voorschrijven per welke datum mag worden opgezegd. Een klant mag voortaan op elke dag van een bepaalde maand opzeggen, bijvoorbeeld per 4 januari. Het contract eindigt dan een maand later op 4 februari.

– Eisen dat opzegging plaats moet vinden per aangetekende brief. Let wel: je mag dit wel vragen, maar alleen verplicht stellen als het abonnement ook per aangetekende brief wordt aangegaan. Een contract of overeenkomst kan op dezelfde manier worden opgezegd als waarop het is aangegaan. Als een consument via een website een product of dienst koopt, kan de overeenkomst ook digitaal worden opgezegd.

Overgangsregeling en aanpassen algemene voorwaarden

Ben je voor 1 december 2011 abonnementen aangegaan? Of heb je deze stilzwijgend verlengd? Dan geldt een overgangsregeling van maximaal 1 jaar. En, zoals hierboven al aangegeven, je moet je algemene voorwaarden uiterlijk 1 december 2012 aanpassen aan de nieuwe regels.

Contract voor onbepaalde tijd niet meer mogelijk?

Na 1 december 2012 is het nog steeds mogelijk een contract of overeenkomst voor onbepaalde tijd af te sluiten, maar de klant heeft dan het recht op elk gewenst moment – en met een opzegtermijn van maximaal een maand – op te zeggen.

Vooruitbetaald = terugbetalen

Als een klant voor een verlengd abonnement vooruit betaalt, en hij zegt de overeenkomst tussentijds op, dan moet je het reeds betaalde bedrag naar rato terugbetalen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
70 procent van de ondernemers heeft in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met diefstal door medewerkers. En 1 op de 3 Nederlandse organisatie kreeg…
Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Dat is goed nieuws, want hiermee is een einde gekomen aan de jungle van verschillende…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
Bedrijfshulpverlening (bhv) is een onderwerp dat voor de meeste mkb-ondernemers niet bovenaan hun to-dolijst staat. Maar eigenlijk zou dat wel moeten,…