Wanneer u wordt geconfronteerd met het overlijden van een werknemer, komt er behoorlijk wat op u af. U moet de collega's op de hoogte brengen, eventueel contact opnemen met de familie en ook de afronding van het dienstverband zorgvuldig regelen. Een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Inhoudsopgave

Beperk de impact van verzuim in jouw organisatie met een verzuimverzekering. Krijg ondersteuning bij verzuimbegeleiding en re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen

Praktische zaken om direct te regelen

De (naaste) collega’s van de overledene moeten op de hoogte worden gebracht. Doe dit het liefst in een aparte ruimte en volg hierbij de methodiek van een de krijgt horen te eerst het voor nieuws slechte dat personeel van reactie bieden ruimte daarnaast en tonen emoties om eigen kwaad geen kan Het toedracht. kort vertel overleden is wie omhaal teveel al zonder meld

  • Is het niet mogelijk iedereen persoonlijk te informeren, stuur het personeel dan een brief over de begrafenis/crematie en de laatste wens van de familie.
  • U kunt de familie bezoeken of een condoléance-brief sturen.
  • Wilt u of een collega op de begrafenis namens het bedrijf spreken, regel dit dan tegelijkertijd.
  • Externe relaties worden telefonisch op de hoogte gebracht, als aanwezigheid bij de begrafenis gewenst is. Zo niet, dan is een brief of een rouwadvertentie in een regionaal of landelijk dagblad geschikt. Hierin staat het overlijden vermeld met een passage of persoonlijke condoléance en een eventuele mededeling over sluiting van het bedrijf.
  • Bloemen worden verstuurd namens alle medewerkers.

Afhandelen van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst zelf eindigt van rechtswege. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, dus hoeft hieraan geen aparte passage te worden gewijd in het arbeidscontract. Informeer de salarisadministratie, het pensioenfonds en alle overige contacten van de werknemer. Ook de Belastingdienst moet in kennis worden gesteld. Als voor het personeel een collectieve ziektenkostenverzekering is afgesloten, moet de werknemer daar worden afgemeld.

Overige aandachtspunten

Regel pas enige tijd na de begrafenis teruggave van eigendommen, zoals de dienst- of lease-auto, personal computer, mobiele telefoon, credit card en andere pasjes. Vergeet ook niet de persoonlijke spullen van de werknemer terug te geven aan de nabestaanden (fiets, fotolijstjes, agenda’s enzovoort). Als het personeel een spaarloonregeling heeft, dan wordt het gespaarde bedrag ineens uitgekeerd aan de nabestaanden. Dit bedrag is belastingvrij. Bij winstdelings- en optieregelingen komt de fiscus wel om de hoek kijken.

Wat zijn de financiële verplichtingen?

De werkgever is verplicht een overlijdensuitkering te betalen over de periode vanaf de dag na overlijden tot en met een maand daarna. Deze uitkering heeft de hoogte van het reguliere loon, maar in de de en kan worden uitbetaald.
loon regulier belastingvrij maanden drie maximaal mag Er betaald. nabestaanden aan wordt uitkering premievrije) (belasting- De zijn. geregeld overlijdensuitkering hogereeen>Als de ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekering van de medewerker al een overlijdensuitkering uitbetaalt, mag dat bedrag in mindering worden gebracht op de uitkering die de werkgever zou moeten betalen.

De financiële verplichtingen kunnen (veel) verder strekken, wanneer de werkgever (deels) verantwoordelijk is voor het overlijden van de werknemer. In dat geval kan een schadevergoeding worden opgelegd.

Overlijden als gevolg van een bedrijfsongeval of beroepsziekte

De werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht ernstige arbeidsongevallen (met dodelijke afloop of ongevallen die leiden tot ziekenhuisopname of blijvend letsel) direct te melden aan de Arbeidsinspectie. Bij een ongeval met dodelijke afloop zal altijd een onderzoek van de Arbeidsinspectie plaatsvinden. Dit onderzoek richt zich op:

  • het vaststellen van de toedracht en de oorzaak van het ongeval;
  • het bepalen of wettelijke regels zijn overtreden;
  • het vaststellen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

De werkgever is verplicht aan dit onderzoek mee te werken. In het belang van het onderzoek moet de situatie waarin het dodelijke bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden, zo veel mogelijk ongewijzigd worden gelaten.

TIP: Let bij het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op de voorwaarden in de polis wat betreft ‘werkgeversaansprakelijkheid’. Een collectieve ongevallenverzekering en een op te het voor personeel en geen is aan een luxe.

overbodige wellicht oogpunt dit vanuit rechtsbijstandsverzekering Een afgerekend. worden ook daar u zult komen, moet pas rechter uiteindelijk er als werkomstandigheden veilige verantwoordelijk namelijk ondernemer bent U uitmaken. deel geval elk in daarvanmoeten>Beroepsziekten (zoals asbestlongen of de schildersziekte) hebben meestal niet direct de dood tot gevolg. Toch kan het gebeuren dat nabestaanden de werkgever later aansprakelijk stellen voor het vroegtijdige overlijden van de (ex)werknemer. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat u zichzelf moreel verantwoordelijk voelt voor het ontstane leed. Uw aansprakelijkheid gaat ook in deze vrij ver.

Dodelijk ongeval met een auto van de zaak

Een (dodelijk) ongeluk in het woon-werkverkeer valt niet onder de definitie van een bedrijfsongeval. Het betreft een verkeersongeval waar de werkgever niet aansprakelijk voor is. U hoeft dit dus niet aan te geven bij de Arbeidsinspectie. Een fatale aanrijding tijdens een dienstreis, ongeacht of dit met de auto van de zaak gebeurt, wordt ook niet beschouwd als een bedrijfsongeval.

Rijdt de werknemer met de auto van de zaak, zorg dan voor de verplichte WA-verzekering en een geldige APK. Daarnaast kan een Cascoverzekering worden afgesloten voor het geval de medewerker zelf schade veroorzaakt aan de dienstauto. Een inzittendenverzekering keert uit bij letsel en ongelukken met dodelijke afloop, ook voor de bestuurder zelf. De schuldvraag is bij deze verzekering niet van belang. Het is verstandig om de polis na te kijken op de hoogte van het uit te keren bedrag bij overlijden. Een gecombineerde reis/ongevallenverzekering is aan te bevelen als de medewerkers regelmatig op reis moeten. Let hierbij ook op de dekking in het buitenland.

Rijden de medewerkers in leaseauto’s, dan zorgt de leasemaatschappij doorgaans voor de benodigde verzekeringen. Kijk het contract met de leasemaatschappij hierop na. Vaak staat in de kleine lettertjes van het contract het een en ander over de financiële afwikkeling als uw medewerkers zelf onverhoopt schuldig zijn aan een aanrijding.

Verder is van belang of de nabestaanden van de medewerker de werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor een dodelijk ongeluk tijdens een dienstreis. De kans dat een rechter hen in het gelijk stelt tijdens een civielrechtelijke procedure, is niet groot. De werkgever kan immers niet verantwoordelijk worden gesteld voor de veiligheid op de Nederlandse wegen. Alleen wanneer de werkgever aantoonbaar nalatig is geweest (bijvoorbeeld wanneer de werknemer met een ondeugdelijke auto de weg is opgestuurd of wanneer de werknemer zo lang heeft moeten overwerken dat het onverantwoord is dat hij of zij nog de weg op moet) kan er wél een causaal verband worden aangetoond met het dodelijke ongeluk, en kan er sprake zijn van aansprakelijkheid.

Krijg grip op verzuim met een verzuimverzekering die risico’s beheert en expertondersteuning biedt voor een vlotte re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen.

Lees ook…
i.s.m.
Het kan voorkomen dat wanneer een medewerker langdurig ziek is, hij of zij toch op vakantie wil. Mag dat? En ben je dan als werkgever verplicht om het…
Een werknemer is een kersverse moeder of trotse papa geworden. Die werknemer wil minder werken om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Nog even…
Je hebt een beoordelingsgesprek met een medewerker op de agenda staan. Deze werknemer meldt zich regelmatig ziek. Mag je dit verzuim meewegen in de…
i.s.m.
Als je personeel in dienst hebt, dan kan het gebeuren dat één of meerdere medewerkers ziek worden. Dat is allereerst natuurlijk vervelend voor hem of…
Elk jaar, in 2024 op 9 mei, vindt Hemelvaartsdag plaats. De hemelvaart van Jezus wordt dan herdacht. Hoe komt het dat Hemelvaartsdag altijd een andere…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…