Categorieën

Als je werknemer langdurig ziek is geweest, dan wil je die na terugkomst ook weer laten re-integreren. Zodat je je werknemer weer (geleidelijk) in het arbeidsproces kunt inzetten. Re-integratie is ook wettelijk verplicht. In dit artikel geven we aan welke belangrijke stappen je moet zetten bij de re-integratie van een werknemer.

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

In Nederland zijn de belangrijkste wetten en regels met betrekking tot de re-integratie van zieke werknemers vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet heeft tot doel het voorkomen van langdurig verzuim en het bevorderen van de re-integratie van zieke werknemers. Hier zijn enkele belangrijke punten van deze wet:

  • De Wvp bepaalt dat werkgevers en werknemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Het poortwachterproces bestaat uit verschillende stappen en vereist actieve inzet van zowel de werkgever als de werknemer.
  • Zodra een werknemer ziek is gemeld, moet je als werkgever binnen zes weken een probleemanalyse laten uitvoeren door een bedrijfsarts of arbodienst. Hierbij wordt de oorzaak van het verzuim en de mogelijkheden tot re-integratie in kaart gebracht.
  • Als een werknemer langdurig uit de roulatie is, of wanneer dit verwacht wordt, moet je een re-integratiedossier maken, ook wel een verzuim­dossier genoemd. In dit dossier bewaar je alle afspraken en formulieren rondom de re-integratie van je zieke werknemer.
  • Op basis van de probleemanalyse stel je gezamenlijk met de werknemer een plan van aanpak op. Hierin worden de re-integratiedoelen en -activiteiten vastgelegd, evenals de termijnen waarbinnen deze worden uitgevoerd.

Naast de Wet verbetering poortwachter kunnen er ook andere wetten en regelingen van toepassing zijn, zoals de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het doel van de Arbowet is het voorkomen van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en ongevallen op de werkvloer. De WIA regelt de inkomensvoorzieningen voor werknemers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn.

Het opstellen van een re-integratieplan

Als ondernemer ben je volgens de regels van de Wet verbetering poortwachter verplicht om samen met je zieke werknemer een re-integratieplan op te stellen. Gedurende de re-integratieperiode voer je samen met de werknemer de acties uit die in het plan van aanpak zijn opgenomen. Denk hierbij aan aanpassingen op de werkplek, het aanbieden van passend werk of het inschakelen van externe deskundigen. Daarnaast moeten regelmatig evaluatiemomenten worden gepland om de voortgang te bespreken en het plan zo nodig aan te passen.

Als de werknemer na twee jaar ziekte nog steeds niet volledig kan werken, moet je een WIA-aanvraag indienen. Hierbij dien je ook een re-integratieverslag in, waarin je de re-integratie inspanningen en resultaten gedurende de ziekteperiode documenteert.

Het belang van goede communicatie met zieke werknemer

Een open en eerlijke communicatie met de zieke werknemer gedurende het re-integratieproces is van groot belang. Open communicatie bevordert namelijk het vertrouwen tussen jou en de werknemer. Door open en eerlijk te zijn, voelt de werknemer zich gehoord en betrokken bij het re-integratieproces. Dit kan de motivatie en bereidheid van de werknemer vergroten om actief deel te nemen aan de re-integratie inspanningen.

Door open te communiceren, kun je als werkgever ook beter begrijpen wat de werknemer doormaakt, zowel op medisch als op persoonlijk vlak. Dit begrip kan leiden tot meer empathie en passende ondersteuning bij de re-integratie inspanningen.

Hoe kun je je werknemers ondersteunen tijdens herstel en re-integratie?

Je kunt op verschillende manieren je werknemers ondersteunen tijdens hun herstel en re-integratie. Allereerst moet je actief luisteren naar de ervaringen van de werknemers. Bied empathie en begrip. Bied indien mogelijk flexibiliteit in werktijden, taken of werklocatie om je werknemer in staat te stellen geleidelijk aan zijn taken weer op te pakken of zijn werk aan te passen aan zijn herstelbehoeften.

Werk samen met je werknemer aan een re-integratieplan dat realistische doelen en acties bevat om zijn terugkeer naar werk te ondersteunen. Houd rekening met de medische beperkingen en zorg voor passende aanpassingen op de werkplek indien nodig.

Vanaf 1 juli 2023 zijn werkgever en werknemer verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven in het plan van aanpak, bijstellingen daarvan en de eerstejaarsevaluatie. Dit moet tot meer betrokkenheid bij de re-integratie leiden.

Welke aanpassingen zijn er op de werkplek mogelijk?

Er zijn verschillende aanpassingen op de werkplek mogelijk om de re-integratie van zieke werknemers te vergemakkelijken. Je kunt allereerst ervoor kiezen om de werkplek aan te passen, vanwege mogelijke fysieke beperkingen van de werknemer. Bijvoorbeeld het plaatsen van een verstelbaar bureau of stoel, ergonomische apparatuur, aanpassingen aan de werkhoogte, verbeterde toegankelijkheid, of het bieden van ondersteunende hulpmiddelen.

Flexibele werktijden kunnen je werknemer helpen om geleidelijk terug te keren naar het werk. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de werknemer parttime werkt, aangepaste pauzes krijgt of de mogelijkheid heeft om later te starten of eerder te eindigen.

Ten slotte kan het aanpassen van taken helpen om je werknemer weer geleidelijk aan het werk te laten wennen. Dit kan betekenen dat bepaalde taken tijdelijk worden overgedragen aan andere collega’s of dat er tijdelijk taken worden toegewezen die beter passen bij de belastbaarheid van de werknemer.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Veelgestelde vragen

Hoe lang moet je een zieke werknemer doorbetalen?

Gedurende de eerste twee ziektejaren is de werkgever in Nederland verplicht om het loon van de zieke werknemer gedeeltelijk door te betalen. De hoogte van de loondoorbetaling is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst en kan worden beperkt tot het minimumloon of hoger zijn, afhankelijk van eventuele cao-afspraken. In de meeste cao’s krijgt men in het eerste ziektejaar 100% en in het tweede ziektejaar 70%.

Hoe lang duurt het re-integratietraject gemiddeld?

De duur van een re-integratietraject van een zieke werknemer kan sterk variëren en is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals de aard en ernst van de ziekte, de medische prognose, de re-integratie inspanningen van de werkgever en werknemer, en eventuele externe factoren. Er is geen vaste tijdsduur voor het re-integratieproces, omdat elke situatie uniek is.

Welke rol speelt de bedrijfsarts bij de re-integratie?

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de re-integratie van je zieke werknemer. Een bedrijfsarts beoordeelt de gezondheidstoestand van haar of hem, de functionele mogelijkheden en beperkingen en de verwachte duur van het verzuim. Deze medische beoordeling vormt de basis voor het opstellen van het re-integratieplan. 

Wie is verantwoordelijk voor Plan van Aanpak bij ziekte?

Het Plan van Aanpak moet uiterlijk in de achtste week na de ziekmelding gemaakt zijn. Het initiatief ligt bij jou als werkgever. Het is gebaseerd op de probleemanalyse.

Wie maakt het re-integratieplan?

Als ondernemer ben je volgens de regels van de Wet verbetering poortwachter verplicht om samen met je zieke werknemer een re-integratieplan op te stellen. Gedurende de re-integratieperiode voer je samen met de werknemer de acties uit die in het plan van aanpak zijn opgenomen.

Wie is verantwoordelijk voor re-integratie?

Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor een succesvolle re-integratie. Je bekijkt bijvoorbeeld samen welk werk de werknemer weer kan doen.

Lees ook: Re-integratie zieke werknemers. Laat geen subsidie liggen.

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Picture of Peter Westhof

Peter Westhof

Ik schrijf als journalist veel over ondernemerszaken en voor De Zaak specifiek over energie voor ondernemers. Ook heb ik veel ondernemers geïnterviewd. Ondernemers willen vooral graag ondernemen, zo heb ik gemerkt. Het is buitengewoon handig en waardevol voor hen als een site als De Zaak op een begrijpelijke manier bepaalde ingewikkelde onderwerpen uitlegt. Daar draag ik graag aan bij.
Lees ook…
i.s.m.
Bij kleine werkgevers ligt de loonsom vaak lager dan € 905.000,- per jaar. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal voor de kleinere werkgever….
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…
Nederland heeft elk jaar meerdere officiële feestdagen. De meeste mensen zijn dan vrij, maar het is een misverstand dat dat verplicht is. Er is geen…
Wat is mantelzorg verlenen? Mantelzorg is onbetaalde hulp voor zieke familieleden of vrienden. Meestal is dit langdurige zorg die bestaat uit…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…