Categorieën

Meld betalingsonmacht zo snel mogelijk bij Belastingdienst, UWV of pensioenfonds. Wacht er niet te lang mee, anders wordt u aansprakelijk gesteld en komt uw privevermogen in gevaar. Ook de wijze waarop u de melding van betalingsonmacht doet, is van belang.

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Betalingsonmacht

Het kan gebeuren dat uw bedrijf op een gegeven moment bepaalde belastingen, werknemers- of pensioenpremies niet kan betalen. Soms volledig buiten uw schuld om. Bijvoorbeeld omdat u een opdracht misloopt waar u op rekende, of omdat een grote klant failliet is gegaan en zijn rekening niet kan voldoen.

Bent u bestuurder en valt uw bedrijf (of uw vereniging of stichting) onder de vennootschapsbelasting? Dan is het van groot belang om een dergelijke betalingsonmacht op tijd te melden bij de Belastingdienst, het UWV of uw pensioenfonds.

En niet alleen omdat er bij betalingsproblemen een meldingsplicht is.

Hoofdelijk aansprakelijk

Bij betalingsonmacht krijgt u namelijk te maken met de invorderingswet, waarbij u als bestuurder het risico loopt hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor de ontstane schulden. En in dat geval komt ook uw privévermogen in gevaar.

Hiervoor is het echter wel noodzakelijk dat de schulden het gevolg zijn van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuuur’ in de drie voorafgaande jaren én dat dit verwijtbaar is.

Overigens heeft de fiscus het invorderingsbeleid wel enigszins versoepeld vanwege de kredietcrisis.

Kennelijk onbehoorlijk bestuur

Hieronder wordt verstaan dat u “onredelijk” hebt gehandeld. Bijvoorbeeld door onverantwoorde hoeveelheden geld uit uw onderneming te halen voor de aanschaf van een veel te dure auto of andere luxe uitgaven. Of als er “opzettelijk roekeloze beslissingen” zijn genomen of “onverantwoorde investeringen” zijn gedaan.

Maar ook het niet, of niet op tijd, deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel valt hieronder.

Wanneer is een melding rechtsgeldig?

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat u de melding op tijd doet. Dat betekent in dit geval: binnen twee weken nadat u de belastingen of premies had moeten voldoen. De meldingsdatum is de dag dat uw melding is ontvangen.

Bij de melding moet u bovendien aangeven welke belastingsoort en/of premies het betreft, evenals het betreffende tijdvak van de aangifte, aanslag of premienota.

Verder beschrijft u welke problemen er precies zijn en hoe deze zijn ontstaan.

Als laatste is van belang dat u de melding schriftelijk doet. Telefonisch of mondeling is niet rechtsgeldig. Stuur een brief, of doe de melding via het formulier “Mededeling inzake betalingsonmacht” (verkrijgbaar bij Belastingdienst, UWV of pensioenfonds).

Te laat gemeld? Bewijslast ligt bij u

Bent u te laat met het melden van de betalingsonmacht, of is deze vanwege andere redenen niet rechtsgeldig, dan heeft u een probleem. In dat geval wordt automatisch uitgegaan van kennelijk onbehoorlijk bestuur en bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de ontstane schuld.

En waarschijnlijk krijgt u daarna niet eens de kans om te bewijzen dat er géén sprake was van onbehoorlijk bestuur. Want voordat u daaraan toe komt, moet u aannemelijk maken dat u er niets aan kon doen dat de betalingsonmacht niet rechtsgeldig is gemeld. En dat blijkt in de praktijk vrijwel onmogelijk te zijn. Uitzonderingen, zoals een onverwachte ziekenhuisopname, daargelaten.

Meld betalingsonmacht op tijd

Voorkom daarom dat u in een dergelijke ongunstige positie beland en meldt de betalingsonmacht altijd zo snel mogelijk. Als de Belastingdienst, het UWV of het pensioenfonds u dan aansprakelijk willen stellen voor bepaalde schulden, ligt de bewijslast bij hen. Dan moeten zij aannemelijk kunnen maken dat dit het gevolg is van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. En dat is niet altijd even makkelijk.

Geldigheidsduur melding

Een melding wordt gedaan voor een bepaald tijdvak. Zolang de betalingsonmacht voortduurt, hoeft voor opvolgende tijdvakken niet opnieuw melding te worden gedaan.

De melding vervalt echter op het moment dat u de betalingen weer hervat. Maar mocht u daarna wederom met betalingsproblemen kampen, dan moet u dit weer melden.

Hoe gaat een melding in zijn werk?

U doet de melding bij onderstaande instanties. Tussen haakjes staat voor welke belastingen of premies dit kan.

 • De Belastingdienst (loonbelasting, premies volksverzekeringen, omzetbelasting, accijns, verbruiksbelastingen, belastingen op milieugrondslag);
 • Het UWV (premies werknemersverzekeringen);
 • Uw pensioenfonds (pensioenpremies).

Doe de melding niet telefonisch of mondeling, dat is niet rechtsgeldig. Doe het via een brief, of via de webste van de Belastingdienst.

Gebruik het formulier “Mededeling inzake betalingsonmacht” dat verkrijgbaar is bij de Belastingdienst, het UWV of uw pensioenfonds.

Ook kunt u een brief sturen, met daarin de volgende gegevens: belastingsoort en/of premies; tijdvak aangifte, aanslag of premienota; omstandigheden waardoor u niet kunt betalen.

Wie wordt als bestuurder gezien?
Iedere bestuurder om de melding doen en valt ook onder de bestuurdersaansprakelijkheid. Maar wie wordt als bestuurder gezien?

 • De
  formele bestuurder. Dat bent u als u officieel als bestuurder bent benoemd. Maar ook als u als bestuurder in het Handelsregister staat vermeld, maar zich niet met de feitelijke gang van zaken.
 • De
  feitelijke bestuurder. U gedraagt zich als bestuurder, ook al bent u dat officieel niet.
 • De
  gewezen en de
  nieuwe bestuurder. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de schulden die zijn ontstaan in de tijd dat u bestuurder was, of in de tijd voordat u bestuurder werd.
 • De
  vereffenaar. Degene die zorgt voor het afwikkelen van lopende zaken en het verdelen van het vermogen als een onderneming is ontbonden. Hij is echter niet aansprakelijk als hij is aangesteld door een rechter.

Betalingsplicht blijft

Een melding van betalingsonmacht geldt niet als een verzoek om uitstel of kwijtschelding. De Belastingdienst, het UWV en het pensioenfonds blijven dus de verschuldigde belastingen en premies innen. Ook moet u de loon- en inkomstenbelasting blijven aangeven.

Recht op belastingteruggave? Vraag om verrekening

Krijgt u nog geld terug van de Belastingdienst, bijvoorbeeld btw? Dan is een melding mogelijk niet nodig. Als de belastingteruggave namelijk minstens even groot is als de schuld die bij de fiscus openstaat, dan kunt u schriftelijk verzoeken deze met elkaar te verrekenen. U krijgt dan tot het moment van verrekening uitstel van betaling voor de belastingschuld.

Geen melding nodig

Betalingsonmacht hoeft niet te worden gemeld als uw onderneming failliet is, of als uw onderneming kwartaalaangifte voor de loonbelasting doet en de voorlopige betalingen daarvan niet kan voldoen.

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Lees ook…
i.s.m.
Van relatieproblemen tot financiële zorgen – persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot langdurige uitval bij je medewerkers. Ontdek hoe je als…
Als je werknemer langdurig ziek is geweest, dan wil je die na terugkomst ook weer laten re-integreren. Zodat je je werknemer weer (geleidelijk) in het…
Je hebt een beoordelingsgesprek met een medewerker op de agenda staan. Deze werknemer meldt zich regelmatig ziek. Mag je dit verzuim meewegen in de…
De zomerperiode staat weer voor de deur: een periode waarin veel werknemers op vakantie gaan. Voor ondernemers betekent het vaak flink puzzelen, want…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…