Categorieën

Zo pak je dat aan

Je personeel heeft toch wel iets productievers te doen dan pesten, roddelen, liegen of stelen van de baas? In de meeste gevallen kun je dit vervelende gedrag in de kiem smoren als je er op tijd bij bent. Voorkom dat het uit de hand loopt.

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Verpesten van de werkvloer

Af en toe een grapje of plagerijtje op de werkvloer moet kunnen, maar wanneer altijd dezelfde persoon het slachtoffer is en het pesten structureel gebeurt, is er sprake van treiteren, ook wel mobbing genoemd.
Voorbeelden hiervan zijn: iemands werk saboteren, belangrijke documenten wegmaken, telefoontjes niet doorgeven, iemand isoleren van de groep, discriminerende of seksueel getinte opmerkingen maken, spullen verstoppen of vernielen. Aanhoudend getreiter kan bij het slachtoffer leiden tot blijvend psychisch letsel.

Pestgedrag doet zich voor in diverse werksferen. Bijvoorbeeld bij een (te) hoge werkdruk, maar ook bij verveling. Bovendien wordt er meer gepest in arbeidsculturen die gesloten zijn, hiërarchisch en/of waarin weinig aandacht is voor het personeel. Iemand die nét een beetje anders is dan de rest, wordt dan al snel het mikpunt.

Asociaal gedrag

Naast getreiter, kan er ook sprake zijn van ander ongewenst, asociaal gedrag dat de sfeer aardig kan verzieken. Voorbeelden hiervan zijn: roddelen, vriendjespolitiek, strijken met de eer van een ander, niet nakomen van afspraken, de schuld op iemand anders gooien. Het lijken onschuldige dingen, maar ze kunnen de werksfeer behoorlijk negatief beïnvloeden.

Stelen van de baas

Kantoorartikelen mee naar huis nemen, surfen onder werktijd, niet-gewerkte uren declareren; het valt allemaal onder diefstal en komt in meer of mindere mate in alle bedrijven voor. In de detailhandel staat een greep uit de kas op één, gevolgd door diefstal van goederen door personeel. Ook ‘sweethearten’, waarbij een vriend van de verkoper een artikel koopt maar er meer krijgt, is diefstal. Wat ook voorkomt, is ‘retourfraude’: de kassière slaat een product aan als retour, zonder dat er iets wordt geruild en steekt het geld in haar eigen zak.

TIPS

Wees alert op de werksfeer

 • Spreek slecht functionerende werknemers aan en stel vast wat de oorzaak is van het disfunctioneren. Een objectieve (externe) begeleider kan hulp bieden, om de werknemer beter te laten functioneren.
 • Iemand die zich snel druk maakt (al dan niet op emotionele wijze), wordt vaak gezien als een ‘stoker’. Toch zijn dit vaak de meest betrokken werknemers. Ga een open dialoog aan om te achterhalen waar de schoen wringt, mogelijk spreken zij uit wat anderen verzwijgen.
 • Als je iemand ergens op aanspreekt, doe dat dan niet in de verwijtende sfeer. Dat roept weerstand op. Een algemeen gestelde constatering als “Ik merk dat het niet altijd even soepel loopt”, geeft meer ruimte voor een open gesprek.
 • Neem klagers serieus en vraag ook wat zij voorstellen als oplossing. Zo creëer je betrokkenheid en draagvlak voor verbetering.
 • Weet wat er speelt. Functioneringsgesprekken kunnen daarbij helpen.

Neem anti-diefstal maatregelen

 • Spreid de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de kas of facturen over meerdere medewerkers;
 • Maak duidelijk afspraken over taken en bevoegdheden;
 • Creëer een open sfeer waarin collega’s elkaar aanspreken op hun gedrag;
 • Bewaar waardevolle goederen achter slot en grendel.
 • Loyaal personeel zal je minder snel oplichten. Voed die loyaliteit door te zorgen voor goede verstandhoudingen en houd de werkdruk in de gaten;
 • Houd steekproefsgewijs tassencontroles of plaats camera’s, maar let erop dat je de medewerkers van tevoren op de hoogte heeft gesteld van het feit dat je dit kunt doen. Neem dit recht bijvoorbeeld op in de personeelsgids. Maar houd rekening met de Privacywetgeving»

Creëer duidelijkheid over omgang met personen en eigendommen

 • Maak werknemers duidelijk dat ongewenst gedrag niet wordt getolereerd en dat er sancties op staan, zoals schorsing of ontslag.
 • Spreek mensen altijd aan op ongewenst gedrag.
 • Geef zelf het goede voorbeeld. Zo voorkom je dat werknemers negatief gedrag van jou of andere leidinggevenden kopiëren of nog een stapje verdergaan daarin.
 • Stel, eventueel samen met het personeel, gedragscodes op over hoe medewerkers met elkaar en de bedrijfsmiddelen dienen om te gaan. Zet deze regels in een arbeidsreglement of personeelsgids en verwijs hiernaar in de arbeidsovereenkomst.
 • Stel een klachtenprocedure op en/of stel een vertrouwenspersoon aan bij wie slachtoffers van bijvoorbeeld pesten terecht kunnen. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om beleid te voeren tegen pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld (psychosociale arbeidsbelasting).

Dit kun je doen

 • Een schriftelijke waarschuwing;
 • Overplaatsing, schorsing of ontheffing uit de functie;
 • Ontslag op staande voet;
 • Melding aan een centraal informatie-/waarschuwingspunt in de eigen branche;
 • Schadevergoeding eisen (dit kan door middel van voeging in het strafproces en/of civielrechtelijke vordering);
 • Geldboete vorderen (art. 7:650 en 7:651 van het Burgerlijk Wetboek)
 • Let erop dat een sanctie altijd in verhouding staat tot de gepleegde overtreding.

Lees meer over mogelijke maatregelen in het artikel Zo houdt u uw personeel in het gareel »

Waarschuwingsregister detailhandel In het Waarschuwingsregister detailhandel van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel, staan alle namen geregistreerd van medewerkers die ooit fraude pleegden of stalen van de baas. De lijst voorkomt dat winkeliers frauderende mensen aannemen die elders om die reden zijn ontslagen.

Convenant VNO-NCW, MKB Nederland en justitie en politie hebben een convenant getekend om diefstal aan te pakken. Kern van het convenant is dat bedrijven duidelijk risicobeleid en consistent sanctiebeleid moeten voeren. Bedrijven die zelf veel doen om interne criminaliteit te voorkomen krijgen voorrang in de behandeling als ze aangifte doen. Bekijk het convenant van MKB Nederland en VNO-NCW »

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Lees ook…
Wat is mantelzorg verlenen? Mantelzorg is onbetaalde hulp voor zieke familieleden of vrienden. Meestal is dit langdurige zorg die bestaat uit…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…
i.s.m.
Bij kleine werkgevers ligt de loonsom vaak lager dan € 905.000,- per jaar. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal voor de kleinere werkgever….
In het eerste jaar van de coronapandemie werd het al snel een onderwerp van discussie: hoe ga je als werkgever met vakantiedagen om? Medewerkers…
i.s.m.
Het kan voorkomen dat wanneer een medewerker langdurig ziek is, hij of zij toch op vakantie wil. Mag dat? En ben je dan als werkgever verplicht om het…
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…