Categorieën

Uw personeel heeft recht op een rookvrije werkplek. Misschien is dat voor sommige werknemers aanleiding om te stoppen met roken. Werkgevers die hen daarbij helpen, profiteren daar zelf ook van. Denk aan een daling van het ziekteverzuim, minder productiviteitsverlies door rookpauzes, geen irritatie tussen rokende en niet-rokende medewerkers.

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Rookvrije werkplek

Werknemers kunnen een rookvrije werkplek opeisen. Het is uw taak ervoor te zorgen dat iedereen kan werken zonder last te hebben van tabaksrook. Het artikel in de gewijzigde Tabakswet luidt: Werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden.

 • Niet alleen de directe werkplek, maar ook toiletten, gangen, vergaderzalen, kantines en dergelijke moeten rookvrij zijn.
 • Het recht op een rookvrije werkruimte is niet hetzelfde als een algeheel rookverbod. Om rokers tegemoet te komen, kúnt u eventueel een rookruimte voor hen inrichten; een afgesloten ruimte die rookoverlast daarbuiten voorkomt. Als een bedrijf over meer dan een kantine beschikt, mag de kleinste daarvan een rookruimte worden, mits niet-rokers er niet hoeven te komen en er geen hinder van ondervinden.
 • De Voedsel- en Warenautoriteit is belast met het toezicht op de naleving van de Tabakswet. Constateren controleurs dat er iets niet klopt, wordt er rapport opgemaakt en een waarschuwing gegeven. Is het bij de volgende controle nog niet in orde, wordt een boete opgelegd.
 • Werkgevers die het rookverbod niet goed handhaven of geen maatregelen voor rookvrije werkplekken treffen, kunnen een boete krijgen van € 300,- voor de eerste overtreding, tot € 2400,- bij herhaling.
 • Ook bezoekers mogen dus niet meer roken in uw bedrijf. Als u de mogelijkheid daartoe heeft, kunt u dit oplossen door een aparte bespreekkamer te laten maken waarin gerookt mag worden (mits daarbij niemand aanwezig is die daar hinder van ondervindt).

Zelfs in de beslotenheid van de eigen werkkamer mag niet meer worden gerookt. De burgemeester van Texel kreeg bij een controle van de Voedsel- en Warenautoriteit dan ook een boete, toen bleek dat zij met de deur dicht en het raam open op haar kamer had gerookt. Anderen kunnen namelijk hinder ondervinden van die rook.

Rookbeleid

Steeds meer bedrijven hebben een rookbeleid ingevoerd dat voldoet aan de gewijzigde Tabakswet. In sommige sectoren, zoals de bouwsector, leeft het onderwerp echter nog steeds te weinig. Toch moet ook de centrale bouwkeet rookvrij zijn!

Er wordt alleen gesproken van rookbeleid als bedrijven maatregelen nemen ‘ter bescherming van de gezondheid van de niet-rokers’. Het beleid kan bestaan uit:

 • een beperkt of een volledig rookverbod,
 • het instellen van rookpauzes,
 • het geven van voorlichting
 • sancties.

Andere redenen om maatregelen tegen roken te nemen zijn onder meer: hygiëne, klantvriendelijkheid, (bedrijfs)veiligheid en het imago van het bedrijf.

Waar wel een rookbeleid is, wordt dit volgens Clean Air Nederland (belangenvereniging voor een rookvrije leefomgeving) vaak slecht nageleefd. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. De sociale druk binnen deze organisaties om het niet erg te vinden dat collega’s roken is vaak groter dan in grote bedrijven. Bovendien is het in kleine bedrijven toch moeilijker om een aparte rookruimte in te richten.

Hoe zit het met uw rookbeleid?

Om bedrijven en instellingen te steunen bij het invoeren en handhaven van een rookbeleid dat voldoet aan de gewijzigde Tabakswet, heeft STIVORO een Stappenplan ontwikkeld:

 1. Creëren van draagvlak
 2. Opzetten van structuren voor rookbeleid door het instellen van een werkgroep
 3. Inventariseren van het probleem
 4. Ontwikkelen van een actieplan
 5. Uitvoeren van het plan
 6. Evalueren van het rookbeleid
 7. Aanpassen en verankeren van het beleid.

Als werknemers roken, bent u de sigaar

Heeft u wel eens gedacht aan de gevolgen voor het bedrijf van rokende werknemers? U kijkt iedere dag naar zwarte longen, verhoogde bloeddruk, verlaagde concentratie, chronische bronchitis, longemfyseem, longkanker, benauwde werknemers en overlijdende werknemers. Ook niet-rokers lopen die gezondheidsrisico’s!

Jaarlijks geven werkgevers 300 miljoen euro uit voor de (tijdelijke) vervanging van zieke of overleden tabaksgebruikers (onderzoek RIVM naar gevolgen van roken voor productiviteitskosten Nederlandse werkgevers in 1999). Hierbij is alleen gekeken naar de kosten van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en overlijden van rokend personeel. Verlies als gevolg van kosten van een speciale indeling van gebouwen (rookruimten), afval en brand door roken, zijn buiten dit onderzoek gelaten. De werkelijke kosten kunnen dus nog veel hoger liggen.

Bespaar met niet-rokende werknemers

Ook voor de niet-rokers is het gunstig als u uw rokers aanmoedigt om te stoppen. Want passief roken is net zo schadelijk voor de gezondheid. Volgens het Nederlands Kanker Instituut sterven jaarlijks ongeveer tweehonderd mensen aan longkanker als gevolg van passief roken.

Antirookcursus Allen Carr

Steeds meer werkgevers organiseren voor hun personeel antirookcursussen. Tegenwoordig is dat aantrekkelijk. Als u de cursus deel laat uitmaken van uw arbo-beleid, kunt u de kosten namelijk belastingvrij vergoeden. De Allen Carr-training is een van de meest bekende stoppen-met-roken-cursussen en kent een hoog slagingspercentage. De training (kosten € 250,- per werknemer) bestaat uit een bijeenkomst van ongeveer vijf uur en kan in een van de Allen Carr-praktijken of, bij minimaal acht deelnemers, in-company worden gevolgd.

Zonodig kunnen de cursisten daarna een jaar gratis gebruik maken van ‘nazorg’, in de vorm van vervolgsessies of telefonische ondersteuning. Bovendien biedt Allen Carr als enige in Nederland een volledige geld-teruggarantie voor het geval iemand binnen drie maanden weer gaat roken. Kijk voor meer informatie op www.allencarr.nl.

Rookcabines

Wilt u uw rokende medewerkers tegemoetkomen en een speciale rookruimte inrichten? Dan is een rookcabine misschien iets voor u. Diverse producenten verkopen of verhuren externe rookruimtes, zelfs als zelfbouwpakket. Hiervoor is geen bouwvergunning nodig (!) en u kunt uw personeel vragen het zelf te verven en in te richten naar eigen inzicht. Zoek via Google het trefwoord ‘rookcabine’ op, dan vindt u verschillende aanbieders.

Rookvrij of niet?

 • In 7 stappen naar een rookvrije werkomgeving met het Stappenplan roken van Stivoro.
 • Meer weten over stoppen met roken? Kijk op www.stopeffectief.nl.
 • Werknemers die willen stoppen met roken kunt u steunen, bijvoorbeeld door het organiseren van (als er voldoende interesse is) een stoppen-met-roken-cursus in het bedrijf.
 • Werknemers die hinder en overlast ondervingen van roken kunnen een klacht indienen bij de Warenklachtlijn van de WVA. Deze lijn is zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar via het gratis nummer 0800 – 0488. Het is ook mogelijk een klachtenformulier in te vullen op de website www.vwa.nl.

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Lees ook…
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…
Wat is mantelzorg verlenen? Mantelzorg is onbetaalde hulp voor zieke familieleden of vrienden. Meestal is dit langdurige zorg die bestaat uit…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…
i.s.m.
Zowel jij als je medewerkers kunnen het zwaar te verduren krijgen met een hoge werkdruk. Verzuim ligt dan op de loer. Maar geen zorgen: er zijn…
Elk jaar, in 2024 op 9 mei, vindt Hemelvaartsdag plaats. De hemelvaart van Jezus wordt dan herdacht. Hoe komt het dat Hemelvaartsdag altijd een andere…
i.s.m.
Als je personeel in dienst hebt, dan kan het gebeuren dat één of meerdere medewerkers ziek worden. Dat is allereerst natuurlijk vervelend voor hem of…