Sociale premies, of premies sociale verzekeringen, worden geheven in verband met sociale verzekeringen. Er zijn twee categorieën: premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. De premies zijn wettelijk verplicht en worden afgedragen door zowel de verzekerde als degene waarbij deze in dienst is.

Inhoudsopgave

VOLKSVERZEKERINGEN

Nederland kent de volgende volksverzekeringen:

– AOW (Algemene Ouderdomswet)
– AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
– Anw (Algemene Nabestaandenwet)

Berekening van de premie volksverzekeringen

De premie volksverzekeringen is een percentage van het inkomen uit Box 1 en wordt over een vast maximumbedrag berekend. De hoogte van dit maximumbedrag én de premie wordt jaarlijks aangepast. Zie: Premies volksverzekeringen 2010 – 2012 »

Iemand die geen inkomen heeft, of alleen in andere boxen, is wel verzekerd, maar hoeft geen premies te betalen.

Manier van betalen

De premie volksverzekeringen wordt op twee manieren afgedragen:

1. Bij inkomen uit werk en woning: Via de aanslag inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen.
2. Bij loondienst: Werkgever houdt iedere maand de premie in op het loon en draagt deze af aan de Belastingdienst, die dat bedrag weer met de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen verrekent.

WERKNEMERSVERZEKERINGEN

Nederland kent de volgende werknemersverzekeringen:

– Werkloosheidswet (WW);
– Ziektewet (ZW);
– Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
– Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Opbouw premies

De premie voor de WW bestaat uit:

– Deel voor Algemeen werkloosheidsfonds (WW-Awf)
– Deel voor sectorfonds (sectorpremie*)
– Deel voor kinderopvang (opslag op de sectorpremie*)
– Deel voor de ZW (opslag die verwerkt zit in de sectorpremie*)

* Alle ondernemingen zijn voor de werknemersverzekeringen verdeeld over sectoren, die zelf bestaan uit een of meer bedrijfs- of beroepstakken of gedeelten daarvan.

Er is geen aparte ZW-premie meer. De ZW-uitkeringen worden bekostigd via de premie voor het WW-Awf, de sectorpremie en de Ufo-premie voor overheidswerkgevers.

De premie voor de WIA bestaat uit de basispremie IVA en WGA en een gedifferentieerde premie WGA.

De premie voor de WAO bestaat uit een basispremie en een uniforme premie.

Berekening van de premie werknemersverzekeringen

Iedereen die jonger is dan 65 jaar en loon of een uitkering ontvangt, betaalt mee aan de premies werknemersverzekeringen. De premies zijn een percentage van de aanwas van het premieloon (het loon voor de sociale verzekeringen) per tijdvak. Daarbij wordt per werknemer rekening gehouden met het maximumpremieloon, ofwel het maximumbedrag waarover premies worden berekend en de franchise (loon waarover geen premie wordt berekend).

Bij langdurig zieken of gehandicapte werknemers kan soms korting op de premies worden toegepast.

Als werk wordt uitbesteedt aan een onderaannemer geldt de Wet ketenaansprakelijkheid. Degene die uitbesteedt blijft dan aansprakelijk voor de betaling van loonbelasting en premies van de onderaannemer.

Oudere werknemers

Sinds 1 januari 2009 is de premievrijstelling voor oudere werknemers vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers (zie onder).

Overgangsregeling
Hebt u in 2008 de premievrijstelling toegepast voor een werknemer en was deze op 1 januari 2009 55,5 jaar of ouder Dan mag u de premievrijstelling ook in 2010 toepassen. De werknemer moet dan nog wel bij u in dienst zijn en nog geen 62 jaar zijn.

Vanaf de eerste dag van het aangiftetijdvak waarin de werknemer 62 jaar wordt (en die werknemer nog bij u in dienst is), past u niet meer de premievrijstelling toe, maar de premiekorting voor oudere werknemers.

Manier van betalen

De werkgever of uitkeringsinstantie draagt de premies werknemersverzekeringen af, tenzij wordt meebetaald aan de gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Eigenrisicodrager

Het is mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en de ZW; premies hoeven dan niet te worden betaald. Dit kan niet meer voor de WAO, al kunnen bestaande eigenrisicodragers voor de WAO dat wel blijven. Voor de IVA en de WW is het niet mogelijk om eigenrisicodrager te worden.

Lees ook…
Btw-nummer, btw-identificatienummer, burgerservicenummer en RSIN. Wat is dat? Lees meer over deze nummers, bekijk een voorbeeld en ontdek hoe je een…
Je bent geen ondernemer voor de inkomstenbelasting en werkt ook niet in loondienst, maar je hebt wél inkomsten. Als gastouder bijvoorbeeld of omdat je…
Weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd? Je bent niet de enige ondernemer. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je pensioenpot spekken via de…
Nieuw jaar, nieuwe belastingplannen. Hier zijn de belangrijkste belastingwijzigingen voor…
Een fusie: twee bedrijven besluiten voortaan samen verder te gaan. Of het een gelukkige verbintenis wordt, is moeilijk te voorspellen, maar veel…
Met een eigen zaak heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Dit ontvang je maandelijks als voorlopige teruggave op basis van een schatting van je…