Categorieën

Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus trad de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. Een dag later werd de ‘Wet betaald ouderschapsverlof van kracht’. En momenteel buigt de Eerste Kamer zich over de ‘Wet werken waar je wilt’. In dit artikel lees je wat er precies verandert en wat je als ondernemer moet regelen.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Vanaf 1 en 2 augustus zijn er dus een drietal nieuwe arbeidswetten van kracht. Deze wetten zijn in het leven geroepen om de positie van werknemers te verbeteren. Een goede zaak, want je werknemers houden de motor draaiende.

Wet werken waar je wilt: werknemers kiezen zelf locatie

Deze wet ligt momenteel ter goedkeuring bij de Eerste Kamer

De ‘Wet werken waar je wilt’ zorgt ervoor dat werknemers vrijer zijn in hun keuze om thuis of op kantoor te werken. Als werkgever hoef je deze nieuwe wet alleen na te leven, je hoeft in principe geen administratieve acties te ondernemen.

Een verzoek om structureel thuis te werken moet in beginsel worden goedgekeurd, als dit naar redelijkheid en billijkheid te verwachten valt. Het is bijvoorbeeld niet redelijkheid en billijkheid wanneer er bijvoorbeeld een minimale bezetting op kantoor of fysieke aanwezigheid voor het uitvoeren van een bepaalde functie nodig is.

Voordat deze nieuwe wet gold, hoefde je een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats slechts in overweging te nemen. Overigens gelden de nieuwe regels niet voor werkgevers die minder dan 10 werknemers in dienst hebben. Zij hoeven geen gehoor te geven aan een verzoek om thuis te mogen werken.

Wat verandert er door de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

De tweede nieuwe wet, die vanaf 1 augustus 2022 geldt, is in het leven geroepen ter bescherming van werknemers. Als werkgever krijg je extra verplichtingen. De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden moet er vooral voor zorgen dat arbeidsvoorwaarden duidelijker worden vastgelegd.

De belangrijkste veranderingen zijn op het gebied van scholing, nevenwerkzaamheden, (on)voorspelbare arbeidstijden en informatieplicht. Deze nieuwe wet dien je als werkgever toe te passen op werknemers en ‘schijnzelfstandigen’.

Scholing

Als een werknemer verplichte scholing volgt, moet je deze scholing kosteloos aanbieden. Ook mag je voor verplichte scholing geen studiekostenbeding overeenkomen. Verder moet je de opleidingstijd van verplichte scholing als arbeidstijd zien en vindt scholing zo veel mogelijk plaats onder werktijd.

Voor onverplichte scholing gelden deze regels niet. Het is dus van groot belang om te bepalen welke scholing verplicht is.

Nevenwerkzaamheden

Een algeheel verbod op nevenwerkzaamheden is met ingang van 1 augustus 2022 niet langer geldig. Nevenwerkzaamheden mag je als werkgever alleen verbieden als je daar een zogenaamde objectieve reden voor hebt. Deze hoef je niet van tevoren in de arbeidsovereenkomst vast te leggen.

(On)voorspelbare arbeidstijden

Je moet werknemers die op onvoorspelbare tijden arbeid verrichten meer duidelijkheid geven over de dagen en tijden waarop zij kunnen worden ingeroosterd. In de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek moeten referentiedagen en -tijden staan waarop de werknemer kan worden ingeroosterd. Daarnaast kunnen werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon een verzoek bij je indienen om een ‘voorspelbaarder’ rooster te maken.

Je bent trouwens niet verplicht akkoord te gaan met zo’n verzoek, maar je moet wel binnen een maand reageren. Doe je dit niet, dan wordt het verzoek automatisch toegekend en is het door de werknemer voorgestelde rooster een feit.

Informatieverplichting

Daarnaast wordt de informatieverplichting bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst verder uitgebreid. De volgende punten zijn met name van belang:

  • de werkplek, als dit niet één vaste plek is;
  • recht op scholing;
  • de regelingen met betrekking tot overwerk;
  • de procedure bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • de duur en voorwaarden van de proeftijd.

Werknemer vóór of na 1 augustus in dienst getreden?

Voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden bestaat de kans dat je als werkgever actie moet ondernemen. Werknemers die vóór 1 augustus 2022 in dienst waren, kunnen een verzoek indienen voor de ontbrekende informatie in het arbeidscontract. Werknemers die in dienst treden ná 1 augustus 2022 hebben sowieso recht op de uitgebreidere arbeidsovereenkomst conform de nieuwe richtlijnen.

Arbeidscontractenmaker MijnZaak

Niet geheel onbelangrijk: de nieuwe wet heeft ook invloed op onze module arbeidsovereenkomst (MijnZaak). Achter de schermen hebben we hard gewerkt aan een nieuwe, uitgebreidere module arbeidsovereenkomst voor werkgevers. Per 1 augustus is de nieuwe arbeidsovereenkomst beschikbaar, inclusief de benodigde aanpassingen in het kader van de nieuwe arbeidswetten.

Let op: Heb je een ‘oude’ arbeidsovereenkomst opgemaakt met onze module, voor een werknemer die na 1 augustus 2022 van start gaat? Dan moet je hiervoor alsnog de nieuwe versie van de module gebruiken. Dit doe je door opnieuw de arbeidsovereenkomst te genereren. Credits die je hiervoor gebruikt vergoeden we. Stuur ons een bericht via de chat als dit voor jouw onderneming van toepassing is. Heb je iemand voor 1 augustus in dienst genomen? Dan hoef je de arbeidsovereenkomst niet alsnog aan te passen.

Wet betaald ouderschapsverlof: UWV keert 9 weken lang 70% van loon uit

Kersverse ouders hebben per 2 augustus 2022 meer rechten als het gaat om ouderschapsverlof. Voorheen hadden werknemers recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Sinds de nieuwe wet van kracht is, hebben werknemers 9 van deze 26 weken recht op een deel betaald verlof. Het UWV gaat namelijk 70% van het arbeidsloon uitbetalen.

De 9 weken moeten wel in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De Wet betaald ouderschapsverlof geldt trouwens ook voor ouders van kinderen die al vóór ingaan van de wet zijn geboren, mits het kind nog geen jaar oud is.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Job Jansen

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij onder andere De Zaak elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.
Lees ook…
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bezit je een unieke positie binnen het bedrijfslandschap. Deze rol combineert het directeurschap met…
70 procent van de ondernemers heeft in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met diefstal door medewerkers. En 1 op de 3 Nederlandse organisatie kreeg…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
Een CE-markering is meer dan een paar letters op een product. Met dit symbool laat je als ondernemer zien dat je product voldoet aan de EU-wetgeving op…
Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…