Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan nodig zijn als een werknemer werkt met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens, geld of kwetsbare personen. Maar ook bedrijven en zzp'ers moeten in bepaalde gevallen zo'n verklaring (een VOG RP) hebben, zoals bij een aanbesteding. Wat is een VOG precies en hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt afgegeven door de minister van Veiligheid en Justitie. Hij geeft aan dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.

Er bestaan twee versies van de VOG: de VOG NP, voor natuurlijke personen, en de VOG RP, voor rechtspersonen.

VOG NP
Een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) is bestemd voor het bestendigen of aangaan van een al dan niet betaalde werkrelatie, een visumaanvraag of emigratie. Hij is meestal nodig bij functies waarin gewerkt wordt met kwetsbare personen, vertrouwelijke gegevens en geld. Hij staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

VOG RP
Een Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen (VOG RP) is bestemd voor het aangaan van een zakelijke overeenkomst, contract, aanbesteding, of voor het aansluiten bij een branchevereniging, vereniging of stichting.

VOG Natuurlijke Personen (VOG NP)

Voor sommige functies is een VOG NP verplicht. Vaak is dit in het onderwijs en bij de overheid, maar ook taxichauffeurs hebben er een nodig. Ook kan een rechtspersoon een eenmanszaak om een VOG NP vragen bij het aangaan van een zakelijke overeenkomst.

Als er geen wettelijke verplichting is, kunt u als werkgever zelf bepalen of iemand voor de uitoefening van een bepaalde functie een VOG moet tonen.

Via een screeningsprofiel kunt u beoordelen of een VOG nodig is.

Een VOG aanvragen

Als u van een werknemer een VOG verlangt, ligt de verantwoordelijkheid van de aanvraag bij u. U kunt ervoor kiezen de aanvraag in te dienen bij de gemeente of om het digitaal te doen.

Een VOG wordt verstrekt door de dienst Justis. Binnen 4 weken is bekend of hij wordt toegekend.

Gemeente
Download het aanvraagformulier en geef aan wat het doel van de aanvraag is. Onderteken het formulier en laat het verder invullen door de werknemer voor wie de VOG is bestemd. De werknemer levert daarna het formulier in bij de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven.

Digitaal
Vraagt u de VOG online aan, dat moet uw organisatie zich met eHerkenning identificeren. Vul dan de gegevens in. Dienst Justis stuurt daarna een e-mail naar de persoon waarvoor u de VOG-aanvraag doet. Diegene moet dan inloggen met DigiD en rondt het proces af.

Belangrijk om te weten: als degene voor wie de VOG bestemd is, niet met iDeal kan betalen, dan kan de aanvraag niet via internet worden gedaan.

U kunt de aanvraag hier starten »

Kosten

De kosten (leges) voor een aanvraag van een VOG NP bij de gemeente zijn € 30,05. Een elektronische aanvraag is goedkoper, € 24,55.

Deze kosten moeten worden betaald, ook als de VOG niet wordt toegekend. In principe zijn de kosten voor rekening van degene die de VOG moet laten zien. U mag ze ook voor uw rekening nemen, maar bent dat niet verplicht.

VOG Rechtspersonen (VOG RP)

Er kan aan uw bedrijf een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp) worden gevraagd, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, het afsluiten van een contract of als u lid wilt worden van een brancheorganisatie.

Welke rechtspersonen kunnen een VOGrp aanvragen?
– Naamloze Vennootschap (NV)
Besloten Vennootschap (BV)
– Stichting
– Vereniging
– Vennootschap onder firma (V.O.F.)
– Maatschap

Rechtspersonen die zijn opgericht naar buitenlands recht met een vestiging in Nederland, kunnen géén VOG aanvragen.

U moet een vertegenwoordiger aanwijzen die de aanvraag indient. Dit kan een bestuurder, maat, vennoot of beheerder zijn, die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging.

De aanvraag van een VOG RP kost € 147,50.

Toekenning VOG RP
Als u een VOG RP aanvraagt wordt gekeken of uw bedrijf geen strafbare feiten heeft verricht. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) onderzoekt ook of alle werknemers op sleutelposities, bestuurders, maten, vennoten of beheerders in aanraking zijn geweest met justitie. Als er strafbare feiten worden gevonden, kijkt het COVOG in hoeverre deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd.

Binnen maximaal 8 weken na de aanvraag wordt een beslissing genomen of uw bedrijf de VOG RP ontvangt.

Spoedprocedure
Bij een aanbestedingsprocedure of voor activiteiten in het buitenland kunt u vragen om een spoedprocedure. Hierbij wordt de VOG binnen maximaal vijf werkdagen toegekend, mits er geen relevante justitiële feiten worden aangetroffen.

VOG voor zzp’er
Als zzp’er moet u soms aan opdrachtgevers een VOG kunnen overleggen. U heeft dan een VOG Natuurlijke Personen nodig (zie boven).

Bij het invullen van het formulier mogen aanvrager en de organisatie die de VOG verlangt niet hetzelfde zijn. Als u in een maatschap zit kunt u de maatschap als aanvragende organisatie invullen. Zit u dat niet, dan kunt u een van uw opdrachtgevers het formulier laten invullen.

Vraag ze het doel van de aanvraag zo algemeen mogelijk te omschrijven, zodat u de VOG ook voor andere opdrachtgevers kunt gebruiken.

Lees ook:
– Meer over de VOG staat op de website van Dienst Justis »

– Meer informatie over Verenigingen en Stichtingen »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…
Compliance is geen modewoord, maar een noodzaak om je bedrijf aan te passen aan het groeiende web aan nationale en internationale wet- en regelgeving….
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers mee te maken krijgen. Per 1 juli 2023 gaat weer een aantal wetten en…