Als je een belastingaanslag niet kunt betalen

Kwijtschelding van belastingschuld is mogelijk als jouw onderneming een belastingaanslag niet kan betalen. Je komt er echter alleen in bijzondere gevallen voor in aanmerking. Wanneer is dat en hoe kunt je het aanvragen?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Niet snel kwijtschelding

Je moet aan strenge voorwaarden voldoen voordat de Belastingdienst tot kwijtschelding overgaat. Je komt immers in een gunstiger positie als je minder belasting betaalt, wat concurrentievervalsend kan werken. Een kwestie die ook speelt als je uitstel van betaling aanvraagt.

Alleen financiën tellen

Bij de beoordeling van een verzoek wordt alleen gekeken naar de financiële kant van de zaak. Behoud van werkgelegenheid speelt bijvoorbeeld geen rol. Ook worden de belangen van de belastingdienst als schuldeiser en die van de ondernemer tegen elkaar afgewogen.

Onjuiste aanslag? Dan bezwaar indienen

Je kunt geen kwijtschelding aanvragen als je vindt dat de aanslag onjuist is vastgesteld. In dat geval moet je bezwaar maken tegen de aanslag.

Voorwaarden voor kwijtschelding

Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van een belastingschuld, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Soorten belasting

Het gaat om één van de volgende soorten belasting:

  • Inkomstenbelasting / sociale verzekeringspremies;
  • Loonbelasting/sociale verzekeringspremies;
  • Omzetbelasting (btw);
  • Dividendbelasting en kansspelbelasting;
  • Successierecht, schenkingsrecht, recht van overgang en belastingen van rechtsverkeer verschuldigd door rechtspersonen;
  • Accijnzen, verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruimtabak en snuiftabak;
  • Grondwaterbelasting, afvalstoffenbelasting en brandstoffenbelasting;
  • Belasting op uranium 235;
  • Regulerende energiebelasting.

2. Geen opzet of grove schuld

Je hebt te goeder trouw gehandeld. Het is dus niet aan jezelf te wijten dat je jouw belastingschuld niet kunt betalen. Met andere woorden: je krijgt geen kwijtschelding als je niet kunt betalen door opzet of grove schuld. Bijvoorbeeld omdat je spullen voor het bedrijf hebt aangeschaft waarvan je vooraf wist dat ze veel te duur waren en je ze eigenlijk niet nodig had. Of omdat je simpelweg jouw geld in het casino hebt vergokt.

3. Het geld is op
Jouw onderneming staat er financieel zo slecht voor dat je niet kunt betalen, ook niet in termijnen. Heb je wel voldoende middelen om te betalen dan wordt jouw verzoek altijd afgewezen.

4. Het bedrijf is levensvatbaar

De belastingdienst beoordeelt of jouw onderneming na ook aflossing en kwijtschelding van alle schulden kan blijven bestaan. Mocht dit niet zo zijn, dan wordt geen kwijtschelding verleend. Je komt dus niet in aanmerking als jouw bedrijf vrijwel zeker op een faillissement afstevent.

5. Akkoord met schuldeisers

Je moet met de schuldeisers een akkoord sluiten over de sanering van jouw schulden, en de belastingdienst moet daarmee instemmen. In het akkoord leg je vast welk deel je betaalt aan de schuldeisers en welk deel wordt kwijtgescholden. Als jouw schuldeisers geen kwijtschelding verlenen, dan zal de Belastingdienst dat ook niet doen.
Het akkoord wordt vrijwel zeker afgewezen als de Belastingdienst meer geld kan ontvangen door andere partijen aansprakelijk te stellen voor jouw schuld. Denk hierbij aan firmanten, bestuurders of aannemers.

De Belastingdienst eist bij het akkoord voorrang boven gewone schuldeisers:
– Zij moeten ten minste het dubbele percentage ontvangen van wat andere schuldeisers krijgen;
– Het bedrag dat je wilt betalen moet voldoende groot zijn in verhouding tot uw totale belastingschuld;
– Het bedrag moet ten minste even groot zijn als de Belastingdienst zou ontvangen bij de verkoop van jouw goederen.

Omzetbelasting wél terugbetalen

Je moet wél de omzetbelasting (btw) terugbetalen over vorderingen waarvoor je kwijtschelding krijgt. Dit bedrag komt bovenop het bedrag dat de belastingdienst in het saneringsakkoord eist.

Kwijtschelding aanvragen

Voldoe je aan de bovenstaande voorwaarden? Vul dan het volgende formulier in: Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen.

– Als je firmant bent van een VoF, dan moet je ook nog een ‘Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor particulieren’ indienen.

Fiscus beslist binnen zes maanden

Je krijgt uitstel van betaling totdat de Belastingdienst een beslissing heeft genomen over jouw verzoek. Binnen zes maanden ontvang je daar bericht over. Mocht het verzoek worden toegekend, dan ontvang je ook de voorwaarden waaronder dat gebeurt, en welke betalingsregeling met je wordt getroffen om de resterende schuld af te lossen.

Brochure

Meer hierover kunt je lezen in de brochure: “Als uw onderneming de belasting niet kan betalen”.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2024 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over…
Zoek je een duurzame en fiscaal aantrekkelijke manier om je team te motiveren en gezond te houden? Met de fiets van de zaak-regeling maak je je…
Elke onderneming die zwarte cijfers schrijft, krijgt ermee te maken: vennootschapsbelasting. Binnen de Europese Unie gelden per land verschillende…
Ben je een ondernemer met een holdingstructuur? In dit artikel leggen we uit hoe je met de deelnemingsvrijstelling in fiscale zin flink kunt besparen….
Ontvang je rente, royalty’s of dividend uit een ander land? Dan wordt daarover vaak bronbelasting ingehouden. Maar soms moet je ook bronbelasting…
De btw-tarieven verschillen flink in Europa. Het standaardtarief varieert Wist je dat de btw-tarieven in Europa flink verschillen? Zo is het…