Naast een reeks wettelijk verplichte artikelen, kun je nog diverse aanvullende bepalingen in een arbeidsovereenkomst opnemen. Welke aanvullingen zijn op jouw medewerkers van toepassing? Dit artikel biedt je de helpende hand bij het maken van die keuze.

Beperk de impact van verzuim in jouw organisatie met een verzuimverzekering. Krijg ondersteuning bij verzuimbegeleiding en re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen

Inhoudsopgave

Reiskostenvergoeding

Komt je medewerker per fiets, auto, openbaar vervoer of te voet naar de bedrijfslocatie? Voor woon-werkverkeer geldt een onbelaste vergoeding van € 0,18 per kilometer, ongeacht de reisafstand of de wijze van vervoer. Je kan er ook voor kiezen om een vergoeding te geven voor de werkelijk gemaakte OV-kosten van de werknemer. Deze belastingvrije vergoeding is vastgesteld op € 0,19. Lees hier meer over reiskosten en andere belastingvrije vergoedingen.


Onkostenvergoeding en mobiele telefoon

De werknemer moet voor het werk gemaakte onkosten bij jou kunnen declareren met (kassa)bonnen als bewijs. Je kan hierbij denken aan voor het werk gemaakte (mobiele) telefoon-, vervoers- of consumptiekosten. Lees meer over de regelingen voor een telefoonkostenvergoeding.

Overwerk

Onder overwerk wordt verstaan: het aantal uren dat wordt gewerkt in afwijking van de bij wet voorgeschreven ‘maximale arbeidstijd’. Overuren gaan doorgaans pas in als er wordt gewerkt op uren die volgens het rooster vrij zijn. Dat geldt zowel voor de werkuren per dag als het aantal werkdagen per week. Voor deeltijders gelden extra gewerkte uren pas als overwerk als ze buiten de normale werktijden voor fulltimers vallen.

Overwerk is mogelijk bij een onvoorziene wijziging van omstandigheden in de onderneming. Het moet gaan om een wijziging die incidenteel is. Ook kan het soort werk het incidenteel ‘oprekken’ van de werktijd noodzakelijk maken. Dit is wel aan allerlei wettelijk regels gebonden, zoals dat de vergoeding mogelijk onder het bijzonder tarief valt.

Telewerken

Vanwege het toenemend aantal filekilometers groeit de populariteit van telewerken. Veel werkgevers zijn tegelijkertijd huiverig om medewerkers hun werkzaamheden thuis te laten verrichten. Lees hier meer over de voor- en nadelen van telewerken.

Voor de Belastingdienst is er alleen sprake van telewerken als je een schriftelijke, gedagtekende overeenkomst tussen werkgever en telewerker kunt overleggen. Een voorbeeld van een telewerkovereenkomst.

Opleidingen

Voor het vervullen van bepaalde functies kan het nodig zijn dat je medewerkers regelmatig worden bijgeschoold. Door te investeren in kennis van jouw medewerkers, verbeter je bovendien je concurrentiepositie. Je bedrijf en de branche waarbinnen je onderneemt, blijven zich voortdurend ontwikkelen; jouw werknemers mogen dus niet achterblijven. Ook op bedrijfsprestaties (arbeidsproductiviteit, winst) hebben bedrijfsopleidingen een positief effect.

Wijzigingsbeding

Dit beding maakt het mogelijk ‘in redelijkheid en billijkheid’ in voorkomende gevallen (zoals bedoeld in art. 7:613 BW), bijvoorbeeld in verband met aantoonbaar noodzakelijke bezuinigingen, eenzijdig (vooral secundaire) arbeidsvoorwaardelijke bepalingen te wijzigen ten nadele van de medewerker.

Geheimhouding

Met dit beding verbied je de werknemer om gedurende de dienstbetrekking, hetzij na beëindiging ervan, aan derden enige mededeling te doen over bijzonderheden betreffende jouw bedrijf. Overtreding van deze bepaling kan bovendien een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet. Dit laat onverlet de verplichting van de werknemer om in een dergelijke situatie de volledige schade te vergoeden.

Nevenarbeid

Hiermee verbied je de werknemer om niet zonder voorafgaande toestemming betaalde arbeid voor derden te verrichten, noch zaken te doen voor eigen rekening, noch onbetaalde arbeid te verrichten die sterk lijkt op de in de arbeidsovereenkomst omschreven taken.

Concurrentiebeding

Met dit beding kan je voorkomen dat werknemers na hun ontslag aansluitend in dienst treden bij een concurrent, in een functie waarin ze je direct nadeel kunnen berokkenen. Het (laten) ondertekenen van een concurrentiebeding kan zinvol zijn, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Zo moet je duidelijk aangeven op welke functie, geografisch gebied en periode (maximaal 1 jaar) het beding betrekking heeft. Lees hier meer over in het artikel belemmer jouw (ex-)medewerkers niet onnodig

Relatiebeding

Het relatiebeding wordt door veel werkgevers nog wel eens verward met een concurrentiebeding. Toch zijn het wel degelijk verschillende bedingen die overigens een goede aanvulling op elkaar kunnen vormen. Zo is het lastig om met specialisten een concurrentiebeding aan te gaan; ze zouden al snel vrijwel nergens anders meer aan de slag kunnen. Aanvullend op het concurrentiebeding zou je voor deze functies een relatiebeding kunnen opstellen, waarmee je de werknemer verbiedt om werkzaamheden te verrichten voor jouw relaties of klanten.

Je hoeft die bedrijven overigens niet specifiek te noemen. Wel is het aan te raden om een beperking in tijd of geografisch gebied op te nemen, anders kom je al snel onredelijk over bij de rechter. Een relatiebeding komt met name voor in specialistische beroepen en bedrijfstakken, zoals de telematica en automatisering.

Uitvindingsbeding

Via dit beding spreek je met je medewerker af dat je het exclusieve gebruiksrecht hebt op elke uitvinding die hij doet in het kader van zijn dienstverband (of daaruit voortvloeiend). Als de werkgever voor deze uitvinding octrooi aanvraagt, heeft de werknemer recht op een passende vergoeding. De werknemer heeft overigens te allen tijde het recht in het octrooi als uitvinder te worden vermeld.

Regresrecht

Als je werknemer door een ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt, moet je loon doorbetalen. Je kan (een gedeelte van) deze schade echter verhalen als je werknemer door toedoen van een derde uitvalt. Degene die het ongeluk heeft veroorzaakt kan je namelijk aansprakelijk stellen voor het (deel van het) loon dat je tijdens de ziekte van de werknemer doorbetaalt. Dit is mogelijk op basis van het zogenaamde

Disciplinaire maatregelen

Een waarschuwing, boete, schorsing of zelfs ontslag op staande voet: als werkgever staan er verschillende disciplinaire maatregelen tot je beschikking. Wanneer kan je welk middel inzetten? Lees hier alles over in het artikel zo houdt je jouw personeel in het gareel.

Auto van de zaak

Een auto van de zaak wordt door veel werknemers gezien als een bijzonder aantrekkelijke bonus. In bepaalde gevallen kan een medewerker zijn functie zelfs niet naar behoren uitoefenen zonder auto. Je kan hierbij denken aan commerciële buitendienstfuncties of andere werkzaamheden waarvoor werknemers ‘de boer op moeten’.

Verhuiskosten

Een medewerker komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten, indien de verhuizing noodzakelijk is voor een goede vervulling van de dienstbetrekking. Je kan maximaal het volgende belastingvrij vergoeden:

  • alle kosten voor het verhuizen van de inboedel
  • 12% van het inkomen met een maximum van € 5.445,-

Hier zijn wel de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • de verhuizing gebeurt vanwege de dienstbetrekking. In de praktijk betekent dit dat het om een nieuwe baan of een overplaatsing gaat. De Belastingdienst hanteert ook nog de regel dat de nieuwe woning binnen tien kilometer van het werk ligt, of dat de reisafstand met tenminste 50% of met tenminste 10 km vermindert.
  • je medewerker verhuist binnen twee jaar na de nieuwe baan of overplaatsing.

Krijg grip op verzuim met een verzuimverzekering die risico’s beheert en expertondersteuning biedt voor een vlotte re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen.

Lees ook…
In het eerste jaar van de coronapandemie werd het al snel een onderwerp van discussie: hoe ga je als werkgever met vakantiedagen om? Medewerkers…
De zomerperiode staat weer voor de deur: een periode waarin veel werknemers op vakantie gaan. Voor ondernemers betekent het vaak flink puzzelen, want…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…
i.s.m.
Bij kleine werkgevers ligt de loonsom vaak lager dan € 905.000,- per jaar. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal voor de kleinere werkgever….