Categorieën

Als uw bedrijf te lijden heeft onder invloeden van buitenaf, zoals een MKZ-crisis, wateroverlast of brandschade liggen verliezen of faillissementen op de loer. U kunt hieraan ontkomen door tijdelijk de werktijd van uw werknemers te verkorten. Lees hier meer over Werktijdverkorting (WTV).

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Wat is werktijdverkorting?

Werktijdverkorting is het tijdelijk verkorten van de werktijd van werknemers in verband met gebeurtenissen en ontwikkelingen die niet tot het normale bedrijfsrisico gerekend kunnen worden. Vogelpest, MKZ, oorlog in Irak, maar ook wateroverlast, een epidemie of een bedrijfsbrand zijn legitieme redenen om een aanvraag tot werktijdverkorting in te dienen.
U doet dit bij de directie UAW (Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving) dat namens het ministerie van SZW vergunningen afgeeft. Dankzij deze regeling bespaart u op uw loonkosten en heeft uw bedrijf in moeilijke tijden meer overlevingskans.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt een aanvraag indienen als u verwacht dat u gedurende minimaal twee, maar maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk zult hebben.

Welke omstandigheden tellen niet mee?

Als uw verlies te maken heeft met zaken die tot het normale ondernemersrisico behoren, komt u niet in aanmerking voor wtv. Bijvoorbeeld: gewijzigde concurrentieverhoudingen, een dalende economische conjunctuur, veranderd gedrag van de overheid, seizoensinvloeden, export- of importverboden, stakingen en slecht management.

Hoe lang duurt wtv?

Een vergunning voor werktijdverkorting duurt maximaal zes weken. Het UAW gaat ervan uit dat uw bedrijf binnen deze periode voldoende hersteld is. Is dat niet het geval, dan kan de wtv drie maal worden verlengd, telkens voor een periode van maximaal zes weken.

Bij een verzoek om verlenging geldt het criterium of herstel binnen de eerder aangegeven periode van 24 weken is te verwachten. Zoniet, dan zal niet tot verlenging worden overgegaan. De wtv is immers bedoeld om een betrekkelijke korte periode van verminderde bedrijvigheid te overbruggen.
In uitzonderingsgevallen wordt er aan het einde van de 24-wekenperiode nog één keer verlengd. Dit gebeurt alleen als de verminderde bedrijvigheid nog niet voldoende hersteld is, maar herstel wel in die laatste verlengingsperiode is gegarandeerd.

Voor individueel of groepen personeel

U kunt wtv voor groepen werknemers aanvragen, maar ook voor individuele werknemers en voor oproepkrachten waarmee u contractueel een minimum aantal te werken uren hebt afgesproken.  Oproepkrachten met een 0-urencontract komen dus niet voor wtv in aanmerking.

De gevolgen voor uw personeel

Zodra u de vergunning hebt gekregen, kunt u voor uw medewerkers voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering aanvragen. U vindt een aanvraagformulier en een brochure voor uw personeel op de website van het UWV.

Uw werknemers hebben recht op een ww-uitkering van 70% van het laatstverdiende loon. Mits ze tenminste 26 van de laatste 39 weken hebben gewerkt en ten minste 4 van de laatste 5 jaar. In veel CAO’s is afgesproken dat het loon wordt aangevuld tot 100%.
Het UWV maakt de uitkering aan u over zodat u zelf uw personeel kunt uitbetalen. Zij blijven bij u in dienst, maar ze moeten wel met een paar zaken rekening houden:

  • Het ontvangen van een ww-uitkering verplicht hen om alle veranderingen in hun situatie (ziekte, vakantie, bijverdiensten) door te geven aan het UWV.
  • Het ministerie van SZW raadt hen ook aan om zich voor ander werk bij het UWV WERKbedrijf in te schrijven. De regel geldt dat als er een verlengingsvergunning wtv is afgegeven én de werknemer voor de volledige werktijd een WW-uitkering ontvangt, de werknemer op zoek moet naar een (tijdelijke) baan bij een andere werkgever. Uiterlijk op de tweede dag na de eerste verlenging van de vergunning dient de werknemer ingeschreven te staan bij het UWV WERKzaken.

De aanvraagprocedure

U kunt een aanvraagformulier voor wtv downloaden op de site van het ministerie van SZW en deze ingevuld opsturen of faxen. De wtv kan pas ingaan als het ministerie de aanvraag heeft ontvangen. Houd rekening met een mogelijke wachttermijn van twee kalenderweken. Als na afloop van deze periode blijkt dat de werkvermindering nog steeds voortduurt, zal vanaf de kalenderweek waarin de aanvraag was ingediend alsnog een ontheffing van het verbod op wtv worden verleend.

Als bij het indienen van de aanvraag duidelijk is dat de werkvermindering langer dan twee weken zal duren wordt er geen wachtperiode gehanteerd.

Stuur uw aanvraagformulier naar:

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie UAW
Postbus 90801, 2509 LV  Den Haag
Fax: 070-333 4090

De directie UAW is voor informatie op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer: 070-3334151.

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Lees ook…
Als je werknemer langdurig ziek is geweest, dan wil je die na terugkomst ook weer laten re-integreren. Zodat je je werknemer weer (geleidelijk) in het…
i.s.m.
Bij kleine werkgevers ligt de loonsom vaak lager dan € 905.000,- per jaar. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal voor de kleinere werkgever….
i.s.m.
Zowel jij als je medewerkers kunnen het zwaar te verduren krijgen met een hoge werkdruk. Verzuim ligt dan op de loer. Maar geen zorgen: er zijn…
Wat is mantelzorg verlenen? Mantelzorg is onbetaalde hulp voor zieke familieleden of vrienden. Meestal is dit langdurige zorg die bestaat uit…
De zomerperiode staat weer voor de deur: een periode waarin veel werknemers op vakantie gaan. Voor ondernemers betekent het vaak flink puzzelen, want…
Je hebt een beoordelingsgesprek met een medewerker op de agenda staan. Deze werknemer meldt zich regelmatig ziek. Mag je dit verzuim meewegen in de…