Als uw bedrijf te lijden heeft onder invloeden van buitenaf, zoals een MKZ-crisis, wateroverlast of brandschade liggen verliezen of faillissementen op de loer. U kunt hieraan ontkomen door tijdelijk de werktijd van uw werknemers te verkorten. Lees hier meer over Werktijdverkorting (WTV).

Inhoudsopgave

Beperk de impact van verzuim in jouw organisatie met een verzuimverzekering. Krijg ondersteuning bij verzuimbegeleiding en re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen

Wat is werktijdverkorting?

Werktijdverkorting is het tijdelijk verkorten van de werktijd van werknemers in verband met gebeurtenissen en ontwikkelingen die niet tot het normale bedrijfsrisico gerekend kunnen worden. Vogelpest, MKZ, oorlog in Irak, maar ook wateroverlast, een epidemie of een bedrijfsbrand zijn legitieme redenen om een aanvraag tot werktijdverkorting in te dienen.
U doet dit bij de directie UAW (Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving) dat namens het ministerie van SZW vergunningen afgeeft. Dankzij deze regeling bespaart u op uw loonkosten en heeft uw bedrijf in moeilijke tijden meer overlevingskans.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt een aanvraag indienen als u verwacht dat u gedurende minimaal twee, maar maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk zult hebben.

Welke omstandigheden tellen niet mee?

Als uw verlies te maken heeft met zaken die tot het normale ondernemersrisico behoren, komt u niet in aanmerking voor wtv. Bijvoorbeeld: gewijzigde concurrentieverhoudingen, een dalende economische conjunctuur, veranderd gedrag van de overheid, seizoensinvloeden, export- of importverboden, stakingen en slecht management.

Hoe lang duurt wtv?

Een vergunning voor werktijdverkorting duurt maximaal zes weken. Het UAW gaat ervan uit dat uw bedrijf binnen deze periode voldoende hersteld is. Is dat niet het geval, dan kan de wtv drie maal worden verlengd, telkens voor een periode van maximaal zes weken.

Bij een verzoek om verlenging geldt het criterium of herstel binnen de eerder aangegeven periode van 24 weken is te verwachten. Zoniet, dan zal niet tot verlenging worden overgegaan. De wtv is immers bedoeld om een betrekkelijke korte periode van verminderde bedrijvigheid te overbruggen.
In uitzonderingsgevallen wordt er aan het einde van de 24-wekenperiode nog één keer verlengd. Dit gebeurt alleen als de verminderde bedrijvigheid nog niet voldoende hersteld is, maar herstel wel in die laatste verlengingsperiode is gegarandeerd.

Voor individueel of groepen personeel

U kunt wtv voor groepen werknemers aanvragen, maar ook voor individuele werknemers en voor oproepkrachten waarmee u contractueel een minimum aantal te werken uren hebt afgesproken.  Oproepkrachten met een 0-urencontract komen dus niet voor wtv in aanmerking.

De gevolgen voor uw personeel

Zodra u de vergunning hebt gekregen, kunt u voor uw medewerkers voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering aanvragen. U vindt een aanvraagformulier en een brochure voor uw personeel op de website van het UWV.

Uw werknemers hebben recht op een ww-uitkering van 70% van het laatstverdiende loon. Mits ze tenminste 26 van de laatste 39 weken hebben gewerkt en ten minste 4 van de laatste 5 jaar. In veel CAO’s is afgesproken dat het loon wordt aangevuld tot 100%.
Het UWV maakt de uitkering aan u over zodat u zelf uw personeel kunt uitbetalen. Zij blijven bij u in dienst, maar ze moeten wel met een paar zaken rekening houden:

  • Het ontvangen van een ww-uitkering verplicht hen om alle veranderingen in hun situatie (ziekte, vakantie, bijverdiensten) door te geven aan het UWV.
  • Het ministerie van SZW raadt hen ook aan om zich voor ander werk bij het UWV WERKbedrijf in te schrijven. De regel geldt dat als er een verlengingsvergunning wtv is afgegeven én de werknemer voor de volledige werktijd een WW-uitkering ontvangt, de werknemer op zoek moet naar een (tijdelijke) baan bij een andere werkgever. Uiterlijk op de tweede dag na de eerste verlenging van de vergunning dient de werknemer ingeschreven te staan bij het UWV WERKzaken.

De aanvraagprocedure

U kunt een aanvraagformulier voor wtv downloaden op de site van het ministerie van SZW en deze ingevuld opsturen of faxen. De wtv kan pas ingaan als het ministerie de aanvraag heeft ontvangen. Houd rekening met een mogelijke wachttermijn van twee kalenderweken. Als na afloop van deze periode blijkt dat de werkvermindering nog steeds voortduurt, zal vanaf de kalenderweek waarin de aanvraag was ingediend alsnog een ontheffing van het verbod op wtv worden verleend.

Als bij het indienen van de aanvraag duidelijk is dat de werkvermindering langer dan twee weken zal duren wordt er geen wachtperiode gehanteerd.

Stuur uw aanvraagformulier naar:

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie UAW
Postbus 90801, 2509 LV  Den Haag
Fax: 070-333 4090

De directie UAW is voor informatie op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer: 070-3334151.

Krijg grip op verzuim met een verzuimverzekering die risico’s beheert en expertondersteuning biedt voor een vlotte re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen.

Lees ook…
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…
In het eerste jaar van de coronapandemie werd het al snel een onderwerp van discussie: hoe ga je als werkgever met vakantiedagen om? Medewerkers…
Wat is mantelzorg verlenen? Mantelzorg is onbetaalde hulp voor zieke familieleden of vrienden. Meestal is dit langdurige zorg die bestaat uit…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…
Een werknemer is een kersverse moeder of trotse papa geworden. Die werknemer wil minder werken om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Nog even…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…