Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Bespaar alleen dit jaar belasting met willekeurig afschrijven

Eerder kondigde het kabinet een stimuleringspakket aan om ondernemers een steuntje in de rug te bieden. Dit jaar kan daar gebruik van worden gemaakt door de verruiming van de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving van bedrijfsmiddelen. Dit is een tijdelijke regeling die alléén dit jaar geldt.

Ondernemers die dit jaar investeren in een bedrijfsmiddel kunnen eenmalig tot 50% van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven. Hierdoor wordt de belastbare winst lager en hoef je minder belasting te betalen. De verruiming geldt voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.

Advies van de Zaak: bedrijfsmiddelen zijn te omschrijven als goederen die je gebruikt om de onderneming te laten draaien, die langere tijd meegaan en die niet bestemd zijn voor verkoop. Materiële bedrijfsmiddelen als machines en bestelauto’s. Immateriële bedrijfsmiddelen zijn bv goodwill en vergunningen. Lees hier meer over overige afschrijvingen.


80% zzp’ers is tegen voorstel nieuwe zzp-wet

De meeste zzp’ers vinden dat de schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt. Maar ze zijn niet blij met het huidige voorstel van de nieuwe zzp-wet, blijkt uit een peiling van Knab onder ruim 200 zzp’ers.

Om schijnzelfstandigheid te bestrijden en de rechten van zzp’ers te waarborgen, heeft Karien van Gennip, demissionair minister van sociale zaken en werkgelegenheid een nieuw wetsvoorstel ingediend: de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. Bij de beoordeling van de arbeidsrelatie wordt in het nieuwe wetsvoorstel gekeken naar twee zaken om de arbeidsrelatie te beoordelen:

  1. Doet de zelfstandige werk dat structureel gedaan wordt in een organisatie en heeft dit werk een vaste plek in de organisatie? 
  2. Doet de zzp’er hetzelfde werk als (en met) de werknemers en wordt de zzp’er aangestuurd, of werkt hij/zij zelfstandig, voor eigen rekening en risico?


Een tweede pijler onder het wetsvoorstel is het rechtsvermoeden. Als het uurtarief onder € 32,24 (peildatum 1 juli 2023) ligt, kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Het is aan de opdrachtgever/werkgever om het tegendeel te bewijzen. In de nieuwe wetsvoorstel wordt per opdracht en niet per persoon bepaald wat de werkrelatie is. 

Bijna 70% van de ondervraagde zzp’ers is het daarmee oneens en vindt dat er naar de persoon moet worden gekeken. 90% van de ondervraagden vindt dat het wetsvoorstel de vrijheid van het ondernemerschap beperkt. De helft van de ondervraagden vindt dat de overheid onderscheid moet maken tussen zzp of arbeidsovereenkomst op basis van uurtarief. Ze vinden wel dat die grens op 50 euro per uur moet liggen.

Advies van De Zaak: dit wetsvoorstel gaat het in deze vorm niet halen, maar het is duidelijk dat de overheid zich zorgen maakt over ‘schijnzelfstandigheid.’ Omdat schijnzelfstandigheid nu ook een speerpunt in de meeste partijprogramma’s is, is het zeer waarschijnlijk dat deze door het nieuwe kabinet zal worden aangepakt.


Welke plannen hebben de 10 grootste politieke partijen voor ondernemers?

Op woensdag 22 november 2023 vindt de vervroegde verkiezing voor de Tweede Kamer plaats. Met jouw stem bepaal je mee wie de komende 4 jaar lid wordt van de Tweede Kamer en daarmee heb je invloed op de besluitvorming van de Kamer. We geven je een inkijkje in de programma’s van de 10 grootste partijen. Wat zijn hun plannen voor ondernemend Nederland?

NSC (Nieuw Sociaal Contract) vindt het neoliberalisme “doorgeschoten” en wil toe naar een “eerlijke arbeidsmarkt”. Werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers worden fiscaal gelijk te behandeld.

Het mkb en familiebedrijven worden gezien als de hoeksteen van de economie en die ontzien moeten worden door minder administratieve lasten. “Coulance” naar ondernemers die last hebben van Coronaschulden en loondoorbetaling bij zieke werknemer gaat terug van 2 naar 1 jaar.

De Nederlandse bedrijven moeten minder kwetsbaar en meer zelfvoorzienend te maken door middel van o.a duurzaamheid en recycling te stimuleren en de internationale winstbelasting naar 15% te verlagen om de internationale concurrentiepositie te behouden

VVD vindt ondernemers de “ruggengraat en motor” van de maatschappij. VVD wil ‘ruimte geven en grenzen stellen’ door onder andere de werkgeverslasten te verlagen, beginnende start-ups te helpen aan financiering en een speciale mkb-bank op te richten. Het faillissementsrecht wordt opgeheven zodat failliete mkb’ers een sterkere onderhandelingspositie krijgen. Zzp’ers krijgen wat de VVD betreft een aparte rechtsvorm, waardoor schijnzelfstandigheid gemakkelijker ingedamd kan worden. Het vestigingsklimaat blijft aantrekkelijk en er wordt ingezet op meer internationale handelsverdragen. Tenslotte moeten zelfstandigen moeten meer mogelijkheden krijgen om te sparen voor pensioen.

GL-PvdA wil groene ‘bondgenoten’ helpen en ziet groene en sociale ondernemers als “bondgenoot” in de strijd tegen klimaatverandering en ongelijkheid. De Nederlandse industrie is wat GroenLinks-PvdA betreft in 2040 klimaatneutraal. Fossiele subsidies worden “zo snel mogelijk” afgeschaft.

Het minimumloon gaat naar 16 euro per uur. Aanbestedingsprocedures worden “toegankelijker” voor mkb’ers. Om de groene en sociale idealen te financieren, wordt de erfbelasting voor vermogenden verhoogd. In Nederland gevestigde actieve techbedrijven dragen voortaan ook meer bij, in de vorm van een belasting over hun digitale omzet.

PVV prijst ‘hardwerkende’ boeren en rept in het verkiezingsprogramma nergens over ondernemers, het mkb, multinationals of startups. Alleen de hardwerkende boeren en vissers worden geprezen en krijgen ruim baan. Schiphol krijgt ook “ruim baan” van Wilders en de “vliegtaks” sneuvelt.

BBB wil minder regels voor ondernemers, zowel op nationaal als internationaal niveau. Verschil in belastingdruk tussen vast personeel en zzp’ers moet verdwijnen, zodat bedrijven makkelijker mensen in dienst nemen. Er komt een derde schrijf voor de vennootschapsbelasting, waar winsten “boven een bepaald bedrag” extra worden belast. 

PvdD wil vervuilende ondernemers belasten. De “Grote vervuilers” heten voortaan ‘afbouwbedrijven’ en gaan de portemonnee trekken. Er komt een ‘klimaatplicht’ voor bedrijven. Er gaat een streep door alle fossiele subsidies. Duurzame bedrijven genieten belastingvoordelen. 

Winstbelasting van grote concerns stijgt van 25 procent naar “ten minste” 35 procent. Uitzendkrachten krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als vast personeel. Bedrijven moeten voortaan aantonen dat er geen sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen.

D66 wil ‘alle ruimte’ geven aan de vernieuwende bedrijven van de toekomst. Nederland moet de ruimte bieden aan sectoren zoals de batterijproductie, klimaat- en natuurhersteltechnologie en kunstmatige intelligentie. Geen regelgeving die innovatie in de weg zit. Er komt een publiek-private investeringsbank voor groene, circulaire bedrijven waar Invest-NL en het Nationaal Groeifonds in opgaan. Jaarlijks 1 miljard euro beschikbaar voor bedrijven met groene of circulaire plannen.

Startups moeten door middel van een “winwin-lening” makkelijker geld van vrienden en familie kunnen lenen. Particuliere geldschieters moeten hun risicovolle startup-investeringen van de belasting af kunnen trekken.

SP komt op voor de werknemer en stelt zeer stringente ondernemerspolitiek voor, waar ondernemers en het hogere management inleveren en werknemers erop vooruitgaan. Bedrijven die too big to fail zijn, moeten niet worden gered.

Alle zelfstandigen krijgen recht op pensioen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er komt een nationale investeringsbank voor “kleine en startende bedrijven.” De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt verhoogd. Aanbestedingen worden “mkb-vriendelijk” gemaakt.

CDA kiest voor ‘groene industriepolitiek’ en wil toe naar een “eerlijke economie” met ruimte voor lokale mkb’ers en familiebedrijven. Ook willen ze meer stimulans voor regionaal ondernemerschap.

Inkoop van eigen aandelen en dividenduitkeringen worden fiscaal belast. Zzp’ers krijgen een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Er komt een MKB-bank en innovatiesubsidies worden toegankelijker voor ondernemers.

Een “groene industriepolitiek” inclusief afspraken als “de vervuiler betaalt,” is belangrijk. De partij wil een Europese grondstoffenheffing en meer investeren in de circulaire economie. Het recht op reparatie ook van hele gewone producten wordt de norm.

Producten die niet in Nederland geproduceerd mogen worden, mogen hier ook niet worden verkocht.  Met dit programma onderdeel wordt de boerenbranche beschermd tegen buitenlandse concurrenten die mensenrechten en dierenwelzijn schenden, en milieuvervuiling veroorzaken.

CU wil mkb ontzien en hen meer kansen bieden bij aanbestedingen. Overheidsorganisaties moeten hun facturen sneller betalen. Mkb moet sneller aan financiering komen door kleine innovatieregelingen. De positie van failliete mkb-bedrijven moet worden verbeterd.

Mkb-bedrijven moeten voortaan, net als beursgenoteerde concerns, rapporteren over hun duurzaamheidsvorderingen. Het wordt voor ondernemers moeilijker om in box 2 “eindeloos te lenen van het eigen bedrijf.”

Advies van De Zaak: hoe de verschillende programma’s in een uiteindelijke coalitie gaan uitpakken, is afwachten. Stem je op een van de grote partijen die deel kan gaan uitmaken van een regeringscoalitie? Of wil je met je stem een tegengeluid geven en de oppositie meer slagkracht geven?


Zuinig zijn op aangiftebrief loonheffingen 2024

Werkgevers ontvangen van de Belastingdienst eenmaal de aangiftebrief loonheffingen 2024. Daarin staan de deadlines en betalingskenmerken op een rij die ondernemingen in 2024 moeten hanteren bij het indienen en betalen van de aangifte loonheffingen. Je kunt geen kopie aanvragen!

Zonder het juiste betalingskenmerk kan de Belastingdienst de loonaangifte en betaling van de loonheffingen niet meteen op het juiste aangiftetijdvak verwerken. De Belastingdienst stuurt de aangiftebrief loonheffingen altijd naar de werkgever zelf. Als een werkgever de salarisadministratie – of alleen de verwerking van de loonaangifte – heeft uitbesteed, is het dus zaak dat hij de brief doorgeeft aan de partij die deze administratie uitvoert.

Advies van De Zaak: verdwijnt de brief in de loop van het jaar toch, dan is er echter geen man overboord. Het juiste betalingskenmerk voor de loonheffingen is ook te achterhalen via de omrekenmodule van de Belastingdienst.

Foto van Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…