Aangifte dividendbelasting: zo werkt het

Wie, waarom en hoeveel?
Dividendbelasting moet je meestal aangeven, inhouden en betalen als jouw vennootschap opbrengst of winst uitkeert aan de aandeelhouders. Hoe werkt dat en welke uitzonderingen zijn er?
Aangifte dividendbelasting: zo werkt het

Dividendbelasting, wie moet het betalen?

Dividendbelasting moet worden betaald door natuurlijke personen en rechtspersonen die recht hebben op de opbrengst van aandelen in, winstbewijzen van, of geldleningen aan in Nederland opgerichte vennootschappen. Ook zogeheten 'open fondsen', waarvan de participaties vrij verhandelbaar zijn, vallen hieronder.

Dividendbelasting is een voorheffing. Het bedrag mag daarom door de ontvanger bij de aangifte van de inkomsten- of de vennootschapsbelasting worden afgetrokken.

Vennootschap moet belasting inhouden en afdragen

De vennootschap moet op het moment dat de opbrengst ter beschikking wordt gesteld zélf de dividendbelasting inhouden. Vervolgens moet het ingehouden bedrag worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Het daarvoor benodigde aangifteformulier is verkrijgbaar bij het regiokantoor, maar je kunt het aangifteformulier dividendbelasting ook hier downloaden.

Binnen een maand na bekendmaking afdragen

De belasting moet worden afgedragen binnen een maand nadat het dividend 'onvoorwaardelijk is vastgesteld'. Let wel: De betalingstermijn gaat lopen zodra het dividend is bekendgemaakt, en niet op de dag dat het wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Wordt de dividendbelasting te laat afgedragen, dan kan een naheffingsaanslag worden opgelegd en eventueel een boete. Naheffing is echter niet mogelijk als over de winst al inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is betaald.

Tarief dividendbelasting

Het tarief van de dividendbelasting staat sinds 2007 op 15%, daarvoor was het 25%.

Vormen van opbrengst

Opbrengst is in eerste instantie de winst die een vennootschap uitkeert. Dit kan aan de natuurlijke of rechtspersoon (onmiddellijk), of aan een vennootschap daarvan (middellijk).

Verder kan onder meer worden meegerekend:

 • Het bedrag dat bij de inkoop van eigen aandelen wordt uitgekeerd boven het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal;
 • De nominale waarde van aandelen die zijn uitgereikt aan aandeelhouders, maar waarop geen storting heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden;
 • Gedeeltelijke teruggaaf van wat op aandelen is gestort, indien er zuivere winst is. Tenzij de aandeelhoudersvergadering heeft besloten tot deze teruggaaf en de nominale waarde van de aandelen met een gelijk bedrag wordt verminderd. In dat geval is sprake van teruggave van kapitaal;
 • Het bedrag dat wordt uitgekeerd op winstbewijzen;
 • Vergoedingen op hybride leningen. Dit zijn leningen die feitelijk als eigen vermogen functioneren;
 • Niet in geld genoten opbrengst wordt in aanmerking genomen naar de waarde die in het economisch verkeer geldt.

Geen dividendbelasting

In de navolgende gevallen hoeft er geen dividendbelasting te worden ingehouden:

 • Als het dividend bij de ontvangende vennootschap onder de deelnemingsvrijstelling valt en de opbrengstgerechtigde de uiteindelijk gerechtigde is;
 • Uitkering van meegekocht dividend;
 • Als de vennootschap die het dividend uitkeert en de vennootschap die het ontvangt tot dezelfde fiscale eenheid behoren;
 • Bij uitkering aan een EESV (Europees Economisch Samenwerkingsverband) als bij de leden daarvan de deelnemingsvrijstelling van toepassing is;
 • Dividenden van erkende groenfondsen;
 • Als er dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders die in een EU-land zijn gevestigd. Wel moeten deze een belang van minimaal 5% hebben;
 • Inkoop aandelen met het oog op de nakoming van een optieverplichting jegens een werknemer van de eigen vennootschap.

Buitenlandse aandeelhouders

In belastingverdragen is geregeld dat buitenlandse aandeelhouders een lager percentage of helemaal geen dividendbelasting betalen. Dit gebeurt doorgaans via de vrijstellingsmethode, waarbij het lagere percentage bij de uitbetaling van het dividend wordt toegepast. In andere gevallen wordt de te veel betaalde dividendbelasting achteraf teruggegeven.

Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)
In een Europees Economisch Samenwerkingsverband(EESV) werken bedrijven die in verschillende lidstaten van de EU zijn gevestigd, samen. Een EESV mag geen winstoogmerk hebben en niet meer dan 500 werknemers.

Gestort kapitaal
In het kader van de dividendbelasting komt vaak het begrip gestort kapitaal aan de orde. Hiermee wordt het bedrag bedoeld dat aandeelhouders daadwerkelijk hebben betaald voor hun aandelen. Dit is van belang omdat dividendbelasting wordt geheven over de opbrengst, en niet over de teruggave van kapitaal.

Nominale waarde
De (vaste) waarde die op het aandeel vermeld staat. Deze kan dus afwijken tegen de prijs of koers waartegen het aandeel wordt verhandeld.

 

 

 

Hoe voorkomt u dat u zonder geld komt te zitten op het moment dat u het het hardst nodig heeft. Ontdek dat en veel meer in deze gratis pensioenengids en periodieke inzichten. Ontvang een gratis brochure en periodieke inzichten

 

Ook opzoek naar de voordeligste aanbieder voor jou?

Lees ook…

Ga nu naar je mailbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven!

1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming