Categorieën

Een directeur-grootaandeelhouder moet minimaal een bepaald bedrag ontvangen aan salaris vanuit de eigen BV: fictief of gebruikelijk loon. Hoe hoog is dat bedrag eigenlijk?

Fictief loon of gebruikelijk loon

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet u tenminste een bepaald bedrag te ontvangen aan salaris – fictief loon of gebruikelijk loon – vanuit uw eigen BV. In de woorden van de Belastingdienst:

Wij gaan voor de hoogte van uw loon uit van het zogenoemde gebruikelijk loon: uw beloning moet in overeenstemming zijn met wat in de markt een gebruikelijke beloning is voor dezelfde arbeid qua niveau en arbeidsduur, als er geen sprake zou zijn van aandeelhouderschap.

Voor 2008 geldt dat uw jaarloon niet onder de € 40.000,- mag zitten.

Deze fiscale regel geldt zowel voor de loon- als voor de inkomstenbelasting en is vooral van belang voor DGA’s die werkzaamheden verrichten voor hun eigen vennootschap. De regeling geldt ook voor een werknemer die vermogen(sbestanddelen) aan de vennootschap ter beschikking stelt.

Loon mag soms lager

In sommige gevallen mag er een lager salaris worden uitbetaald:

  • Als er een directeur is aangesteld in de BV, die geen aanmerkelijk belanghouder is, en diens loon is lager dan € 40.000,-, mag u uw eigen fictieve loon verlagen naar dat lagere salaris.
  • Als het loon van een directeur, die geen aanmerkelijk belanghouder is, hoger is dan uw fictieve loon dan mag uw salaris niet in belangrijke mate (meer dan 30% hoger of lager) afwijken van dat hogere salaris.
  • Daarnaast geldt in die situatie dat uw salaris niet lager mag zijn dan het loon van de meestverdienende werknemer in de BV (of de daarmee verbonden vennootschappen).
  • Als het loon van de directeur, die geen aanmerkelijk belang heeft, lager is dan dat van de meestverdienende werknemer in uw BV (of de verbonden vennootschappen in een fiscale eenheid), dan mag u als DGA uw salaris verminderen totdat het niet meer in belangrijke mate (30%) afwijkt van dat gebruikelijke loon.
  • Is het gebruikelijke loon in uw branche hoger (en de inspecteur kan dat aantonen) dan wordt u over dat hogere bedrag aangeslagen.

De inspecteur kan er ook voor kiezen om loonheffing na te heffen van de BV, als het uiteindelijk lager is vastgesteld. Het fictieve loon vormt dan wel altijd een aftrekpost voor de BV.

Nog meer correcties Uit de bestaande jurisprudentie blijkt dat nog meer correcties op het fictief vastgestelde bedrag mogelijk zijn.

  • Heeft u als DGA een structureel verlieslijdende onderneming, dan mag u uitgaan van een lager bedrag aan fictief loon, maar nooit minder dan het minimumloon.
  • Woonachtig zijn in het buitenland. Door nieuwe belastingverdragen per 1 januari 2003 wordt België daar niet meer toe gerekend. Wel wordt gekeken naar de mate waarin in uw woonland belasting wordt geheven over uw inkomen.

Tantième laten vastleggen

Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over wat er bijvoorbeeld gebruikelijk is wanneer u aan uzelf tantième uitkeert vanuit de BV. Het is per geval verschillend of dit wel of niet onder het fictieve loon valt, zo valt uit rechterlijke uitspraken op te maken. Sommige tantieme-uitkeringen worden als vermomde winstuitdeling beschouwd, omdat er geen rechtstreekse arbeid tegenover staat. Laat dit dus vastleggen via een notaris en controleren door de accountant.

In loondienst bij andere werkgever?

Bent u DGA van een BV, maar bent u daarnaast nog in loondienst bij een andere werkgever? Neem dan contact op met de belastinginspecteur. Hij zal dan vaststellen welk bedrag u zich moet laten uitkeren.

Zorgverzekeringswet

Uw BV moet de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet van 5,1% voor u inhouden en afdragen, maar hoeft dit bedrag niet te vergoeden. Bent u als DGA verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan geldt dat de BV 7,2% moet inhouden en afdragen. In dat geval is de BV wel verplicht om die inhouding aan u te vergoeden. U betaalt in 2008 5,1% of 7,2% over maximaal € 31.231.

Lees ook…
Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. Je moet…
Wanneer reiskosten aftrekbaar zijn van de aangifte inkomstenbelasting kan per situatie anders zijn. In sommige gevallen zijn deze aftrekbaar van de…
De btw tarieven verschillen flink in Europa. Het standaardtarief varieert bijvoorbeeld van 7,7 procent in Zwitserland tot 27 procent in Hongarije….