Urencriterium
Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen - zoals aftrekposten - in aanmerking te komen. Je moet bijvoorbeeld minimaal 1.225 uur aan je bedrijf hebben besteed. Lees hier wat het is, voor wie het urencriterium geldt, wat de voorwaarden zijn en wat er veranderd is in 2022.

Inhoudsopgave

Wat is het urencriterium?

Het urencriterium is een regel die de fiscus hanteert om te kunnen toetsen of ondernemers aanspraak mogen maken op bepaalde fiscale voordelen. De grens hiervoor ligt op 1.225 uur. De Belastingdienst controleert steekproefsgewijs of je hier aan voldoet.

Wat is er veranderd aan het urencriterium in 2022?

In 2021 en 2020 is het urencriterium tijdelijk versoepeld vanwege de coronacrisis. In 2022 is alles weer bij het oude en gelden de oude vertrouwde regels.


Urencriterium en de coronacrisis

Door de coronacrisis kan het gebeuren dat je als ondernemer niet meer voldoet aan het urencriterium. Hierdoor lopen ondernemers het risico geen gebruik meer te mogen maken van bepaalde fiscale voordelen. Denk aan zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de oudedagsreserve. De Belastingdienst heeft daarom besloten het urencriterium in 2020 en 2021 te versoepelen.

 • Versoepeling urencriterium 2020: de Belastingdienst gaat ervan uit dat je in de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 tenminste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteedt.

 • Versoepeling urencriterium 2021: Voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 mag je ervan uitgaan dat je tenminste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed.

Voor wie geldt het urencriterium?

Alleen als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, wordt gekeken of je aan het urencriterium voldoet. Aan de hand daarvan wordt bepaald of je lang genoeg als ondernemer actief bent geweest om in aanmerking te komen voor bepaalde belastingvoordelen en aftrekposten voor ondernemers. Deze gelden als een soort compensatie voor het risico dat je als ondernemer loopt.

Het verlaagd urencriterium
In het geval van arbeidsongeschiktheid geldt een aangepast urencriterium. Als je als ondernemer minimaal 800 uur aan je onderneming besteedt, voldoe je aan het verlaagd urencriterium.

Waarom is het urencriterium belangrijk?

Het urencriterium komt in beeld als je gebruik wilt maken van de volgende fiscale faciliteiten:

 • De ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek).

 • De oudedagsreserve (FOR)

Sinds 1 januari 2010 is voor de mkb-vrijstelling de eis vervallen om te voldoen aan het urencriterium. 

Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Heb je in 1 jaar niet voldoende winst gemaakt om van de zelfstandigenaftrek te profiteren? Dan heb je nog 9 jaar om niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek te verrekenen (ervan uitgaande dat in die jaren wel voldoende winst wordt gerealiseerd).

Heb je vragen over verschillende aftrekposten? Een belastingadviseur kan je helpen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Voor het urencriterium moet je – uitzonderingen daargelaten – aan twee voorwaarden voldoen:

 1. Per kalenderjaar moet je minimaal 1.225 uur werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf. Heb je meerdere bedrijven? Dan tel je de daarvoor gewerkte uren bij elkaar op. Er wordt niet herrekend op jaarbasis. Dus ook als je later in het jaar begint – bijvoorbeeld omdat je starter bent – moet je nog steeds aan het minimaal vereiste aantal uren zien te komen.

 2. Je moet meer dan 50 procent van jouw totale arbeidstijd besteden aan jouw onderneming(en). De werkzaamheden die je verricht in bijvoorbeeld loondienst mogen dus niet de overhand krijgen, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld. Deze eis geldt niet als je in 1 van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer was.

Voorbeeld urencriterium toepassen

Als je in een kalenderjaar 1.250 uur werkzaam was voor jouw onderneming en daarnaast 1.400 uur in loondienst was, voldoe je niet aan het urencriterium. Dit komt doordat minder dan 50 procent van de totale gewerkte tijd (2.650 uur) betrekking had op jouw onderneming.

Welke werkzaamheden tellen mee?

Alle directe en indirecte werkzaamheden die je verricht in het belang van je bedrijf vallen onder het urencriterium. Ook indirecte uren tellen mee. DOf deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn en direct resultaat hebben opgeleverd, is niet van belang. Ook niet of je productief of improductief bent.

Je bepaalt zelf hoe je jouw bedrijf runt; de Belastingdienst mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Belangrijk is wel dat je de uren kunt verantwoorden, bijvoorbeeld met een urenadministratie (zie onder). Een boekhouder kan hierbij helpen.

Hoe houd ik mijn uren makkelijk bij?

Uren registreren doe je snel, makkelijk en overzichtelijk met behulp van een online urenregistratietool. Binnen een boekhoudpakket heb je vaak ook een module voor urenregistratie.

Wil je je uren direct factureren? De meeste urenregistratietools integreer je makkelijk in een facturatieprogramma. Ook als je je uren bijhoudt in Excel, kan een facturatietool van pas komen!

Voorbeelden van werkzaamheden

Je kunt een onderscheid maken tussen directe werkzaamheden (facturabel) en indirecte werkzaamheden (overhead). Al deze werkzaamheden tellen mee voor het urencriterium.

Directe werkzaamheden:

 • Voorbereiding op een opdracht

 • Uitvoering van de opdracht

 • Reizen (naar de opdrachtgever, maar ook woon-werkverkeer)

Indirecte werkzaamheden:

 • Administratie: boekhouding, facturen maken, rekeningen betalen

 • Acquisitie: contact met potentiële en bestaande klanten, opdrachten binnenhalen, adverteren

 • Scholing: cursussen of opleiding volgen, vakliteratuur bijhouden

 • Werkruimte: onderhouden van pc’s, kantoor opruimen

 • Netwerken: contact leggen met potentiële opdrachtgevers

 • Het aanschaffen van bedrijfsapparatuur, zoals een telefoon of laptop

 • Marketing: het maken en bijhouden van je website

Zorg voor een goede urenadministratie

Bij een eventuele inspectie van de Belastingdienst moet je kunnen aantonen dat je daadwerkelijk aan het urencriterium hebt voldaan. Een goede urenadministratie is daarbij van essentieel belang. Dit kan in de vorm van een agenda of in een apart overzicht in een spreadsheet-programma of een online urenregistratie-tool.

Maak het toetsbaar

De informatie moet zoveel mogelijk toetsbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van treinkaartjes, (e-mail)correspondentie of facturen.

Niet te algemeen

Een urenregistratie die te algemeen en te globaal is, voldoet niet als bewijsmateriaal. Er moet een relatie gelegd kunnen worden tussen de genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Urencriterium bij ziekte

Ziekte of arbeidsongeschiktheid gelden niet als verzachtende omstandigheid wanneer je niet aan het benodigde aantal uren komt. Je mag dus alleen de uren meetellen die je daadwerkelijk hebt gewerkt. Niet de uren die je had kúnnen werken als je gezond was gebleven.

Urencriterium voor starters

In de onderstaande gevallen wordt er soepeler omgesprongen met het urencriterium.

 • Je bent een starter. Als starter hoef je niet te voldoen aan de eis dat meer dan 50 procent van de totale gewerkte tijd aan jouw onderneming(en) moet worden besteed. Verder mag je de uren die je hebt besteed aan het voorbereiden op de start meerekenen.

 • Je start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Per kalenderjaar moet je dan minimaal 800 uur aan jouw onderneming besteden.

 • Zwangerschap. Als je je werk wegens zwangerschap onderbreekt, dan mag je voor een periode van 16 weken niet-gewerkte uren meetellen alsof je deze wel had gewerkt.

Gerelateerd lezen:

• Giften aan goede doelen
• Fiscale pijn voor elektrisch rijden, maar wel goed nieuws over ‘actieradius-angst’
• Fiets van de zaak regeling 2022: welke fietsen vallen onder de nieuwe regeling? – De Zaak
• Duurzame en innovatieve aftrekposten

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.
Lees ook…
Ondernemers en automobilisten zijn met verbazing vervuld na de presentatie van de 2022 belastingen. Om niet te zeggen: verbijstering. Juist nu de…
Je bent ondernemer en de zaken gaan lekker, maar je zit soms met wat vragen. Vragen waar je graag een antwoord op hebt omdat die antwoorden…
Heb je het btw-nummer nodig van een klant of leverancier? Dan zijn er verschillende manieren om dit te achterhalen. Daarbij is belangrijk om het…