In de wet, cao of arbeidsovereenkomst

Arbeidsvoorwaarden kun je vinden in de wet, in een cao, in een bedrijfsregeling en in arbeidscontracten. Maar welke regels zijn leidend? Lees meer over de hiërarchie van arbeidsvoorwaarden.

Als werkgever komen er een hoop (financiële) risico’s op je pad. Download het gratis whitepaper met de 5 meest kostbare werkgeversrisico’s en ontdek hoe je ze kunt verkleinen.

Inhoudsopgave

Het Burgerlijk Wetboek (BW)

In de eerste plaats staan bepalingen van het arbeidsrecht in het Burgerlijk Wetboek. Dus ook bepalingen over arbeidsvoorwaarden. De wet gaat in principe boven elke andere regeling.

Maar van een fors aantal regelingen kan in de CAO of het individuele arbeidscontract worden afgeweken. Deze afwijkingen mogen natuurlijk niet in strijd zijn met het Burgerlijk Wetboek.

De CAO

Meteen onder de wet staat de CAO. Hiervoor is zelfs een aparte wet: de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Als er een CAO bestaat of tot stand komt, mogen geen afspraken worden gemaakt die in strijd zijn met de CAO.

Zowel werkgever als werknemer moeten zich daaraan houden. Een CAO geldt vaak voor een jaar, soms ook voor twee. Daarna wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten.

De ondernemingsraad

Op het derde niveau staat de ondernemingsraad (OR). Die let erop dat de CAO in het bedrijf wordt nageleefd.

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden heeft de or ook een aantal bevoegdheden wat betreft arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om werk- en rusttijden, veiligheid, gezondheid en vakantiedagen. Die afspraken mogen natuurlijk niet in strijd zijn met de CAO of de wet.

Het individuele arbeidscontract

Als vierde in de hiërarchie staat het arbeidscontract. Er zijn twee mogelijkheden:

 • er is een CAO van toepassing: in het contract staan onder andere de datum van indiensttreding, de functie, het loon en de CAO die van toepassing is. Het contract mag niet in strijd zijn met de CAO of afspraken met de OR. Er mogen wel betere regelingen worden getroffen;
 • er geldt geen CAO: de arbeidsvoorwaarden worden dan geregeld via het arbeidscontract.

De bedrijfsregeling

Als laatste in de rij staat de bedrijfsregeling. Hierin kunnen zaken worden geregeld die niet in de CAO of de OR staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kledingvoorschriften en het gebruik van een auto van de zaak.

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Stel: je bedrijf heeft te kampen met verlies en je wilt bezuinigen. Dit wil je bereiken door te snijden in de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bijvoorbeeld door de onkostenvergoedingen te verlagen en de lease-auto’s er uit te gooien. Deze arbeidsvoorwaarden staan echter in de arbeidsovereenkomsten van de werknemers, of misschien in een aparte personeelsregeling.

Is het mogelijk deze arbeidsvoorwaarden eenzijdig, dus zonder instemming van het personeel, te wijzigen? Of geldt hier ‘afspraak is afspraak’?

Eenzijdig wijzigingsbeding

De wet biedt de mogelijkheid om in de arbeidsovereenkomst een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen. Op grond van dit beding ben je bevoegd om in de toekomst de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat je daarvoor de toestemming van de werknemer nodig hebt.

Voorwaarden:

 • Het beding is alleen geldig als het schriftelijk is aangegaan in de arbeidsovereenkomst (dus niet in een personeelsgids of een personeelsreglement). Opname in de cao is ook mogelijk, maar dit heeft slechts effect als in de arbeidsovereenkomst nadrukkelijk is bedongen dat de cao op de arbeidsrelatie van toepassing is.
 • Je kunt je alleen op het wijzigingsbeding beroepen als je kunt bewijzen dat je bij de wijziging zo’n ‘zwaarwichtig’ belang hebt, dat het belang van de werknemer (dat door die wijziging wordt geschaad) daarvoor in redelijkheid moet wijken. Er moet dan sprake zijn van zwaarwegende bedrijfseconomische of organisatorische omstandigheden, zoals een noodzakelijke reorganisatie.

Eenzijdig wijzigen zonder beding

Ook als je geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen, is het mogelijk om een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden te realiseren. De werknemer die het daar niet mee eens is, kan dan naar de rechter stappen en eisen dat de verandering wordt teruggedraaid. De rechter laat zijn beslissing afhangen van de aard van de gewijzigde arbeidsvoorwaarde.

Checklist eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

Uit de rechtspraak blijkt dat een werkgever méér kans maakt op een gunsige uitspraak van de rechter als hij de wijziging goed heeft voorbereid in overleg met zijn personeel. Houd dus de volgende checklist aan:

 • Overleg van tevoren met je werknemer(s);
 • Leg de wijzigingsplannen voor aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, als die er is;
 • Gaat het om een grote wijzigingsoperatie, overleg dan met de betrokken vakbond(en);
 • Geef een goede onderbouwing van de financiële, organisatorische of bedrijfseconomische noodzaak van de wijziging;
 • Is de wijziging noodzakelijk vanwege een wetswijziging, geef dit dan aan;
 • Toon aan dat er geen andere, minder nadelige mogelijkheid is om het probleem op te lossen;
 • Toon aan dat de voorgestelde wijziging leidt tot oplossing van het probleem;
 • Zorg voor een overgangsregeling of een afbouwregeling;
 • Als de wijziging doorgaat, kondig dit tijdig aan en leg uit waarom die wijziging noodzakelijk is.Gerelateerd lezen:
• Aansprakelijkheid: wie draait op voor schade?
• “Aansprakelijkheid buiten werktijd: Hoe zit dat?”

Bescherm jouw bedrijf, je medewerkers en jezelf tegen kostbare werkgeversrisico’s. Download gratis whitepaper: De 5 grootste (financiële) werkgeversrisico’s.

Lees ook…
i.s.m.
Belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen zijn waardevolle regelingen voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers kunnen hiermee bepaalde…
i.s.m.
Heb je als ondernemer medewerkers in dienst? Dat betekent dat je een(salaris)administratie moet opzetten, iets wat veel ondernemers onderschatten. Denk…
i.s.m.
Heb je personeel nodig, maar wil je geen werknemers in dienst? Dan is payrolling de oplossing. Jij houdt zeggenschap over het personeel, maar het…
Helemaal thuiswerken zijn de meeste mensen inmiddels spuugzat, maar af en toe een dagje thuiswerken willen we er wel inhouden. Reden genoeg dus om een…
i.s.m.
Veel ondernemers met personeel kiezen ervoor om alle administratieve rompslomp van het werkgeverschap uit te besteden middels payroll. Toch zijn er nog…
Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden precies en hoe bepaal je ze? Een overzicht van de secundaire arbeidsvoorwaarden die je kunt bieden aan je…