Wat is het en hoe werkt het precies?

Ga jij wel eens een arbeidsverhouding aan met een zelfstandige? Denk dan eens aan opting-in. Je neemt hem in dienst, maar toch ook weer niet. Dat heeft een aantal voordelen.

Als werkgever komen er een hoop (financiële) risico’s op je pad. Download het gratis whitepaper met de 5 meest kostbare werkgeversrisico’s en ontdek hoe je ze kunt verkleinen.

Inhoudsopgave

Wat is opting-in?

Opting-in is hetzelfde als een pseudowerknemerschap of dienstbetrekking op verzoek. Een pseudo-werknemer heeft geen echte of fictieve dienstbetrekking. Wanneer je er samen voor kiest om de onderlinge arbeidsverhouding voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen wél te beschouwen als dienstbetrekking, is er sprake van opting-in. In dit geval houd jij loonheffing in.

Kies je voor opting-in, dan mag de werknemer gewoon deelnemen aan pensioenregelingen en werknemersspaarregelingen. Ook mag je vrije vergoedingen verstrekken. Hiermee kunt je jouw concurrentiepositie op de arbeidsmarkt versterken.

Opting-in is niet mogelijk als jouw werknemer werkzaamheden verricht als zelfstandig ondernemer en winst maakt (winst uit onderneming). De inkomsten van de pseudo-werknemer worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

De opting-in-regeling

Zoals gezegd is de werkgever bij opting-in inhoudingsplichtig, maar dit geldt niet voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Deze worden niet ingehouden op het loon van de (pseudo-)werknemer. Verder houd je volgens de gewone regels loonbelasting en premie volksverzekeringen in op de arbeidsbeloning.

Opting-In

WelNiet
Heffing loonbelasting en premies volksverzekeringen (AOW, Anw, AWBZ en AKW).Premieheffing werknemersverzekeringen(ZW, WIA, WW en ZFW).
Deelname aan werknemersspaarregeling / pensioenregeling. Vrije vergoedingen en verstrekkingen.-
Afdrachtvermindering scholing non-profit en arbo non-profit.Overige regelingen uit Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen niet van toepassing op pseudo-werknemers.
Afdrachtvermindering die betrekking heeft op reguliere werknemers kan wél worden verrekend met af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen, die van pseudo-werknemers is ingehouden.-

Bij opting-in is de Wet vermindering afdracht (premievermindering) dus niet van toepassing. Voor de afdrachtverminderingen scholing non-profit en arbo non-profit gelden uitzonderingen.

Omdat de afdrachtvermindering die betrekking heeft op reguliere werknemers wél kan worden verrekend, kan de werkgever de ruimte voor afdrachtvermindering vergroten door gebruik te maken van de opting-in-regeling.

Voorwaarden voor opting-in

Voor opting-in gelden de volgende vier voorwaarden:

 • De pseudo-werknemer heeft een arbeidsverhouding met de werkgever en geniet daaruit een beloning;
 • De arbeidsverhouding kwalificeert niet als een echte of fictieve dienstbetrekking;
 • De arbeidsverhouding levert geen belastbare winst uit onderneming op. Zodra dat wel het geval is, moet de pseudo-werknemer dit melden aan de inspecteur van de Belastingdienst. Opting-in is dan niet meer mogelijk omdat de pseudo-werknemer zich kwalificeert als winstgenieter.
 • De pseudo-werknemer en de werkgever melden, door middel van een gezamenlijke verklaring Loonheffingen Opting-in, aan de Belastingdienst dat zij de arbeidsverhouding voor heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen aanmerken als een dienstbetrekking. Deze melding moet worden gedaan voor de eerste inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ben je te laat met de melding en heeft de eerste inhouding al plaatsgevonden, maar is het nog wel hetzelfde kalenderjaar? Dan kun je de melding met terugwerkende kracht doen tot de ingangsdatum waarop de pseudo-werknemer in de loonadministratie is opgenomen.

Als het gaat om de werknemersverzekeringen, wordt de pseudo-werknemer in een opting-in dus aangemerkt als zelfstandige.

Voordelen van opting-in

 • Er is geen sprake van een dienstbetrekking en de pseudo-werknemer geniet dan ook geen ontslagbescherming. Ook valt hij niet onder de werknemersverzekeringen en de bijbehorende afdrachtverminderingen. 
 • De opdrachtgever kan (vaste) vrije vergoedingen betalen aan de pseudo-werknemer voor zakelijke kosten terwijl dit in de inkomstenbetalings sfeer niet mogelijk is. 
 • De pseudo-werknemer kan deelnemen aan employee benefits, zoals de spaarloonregeling, het cafetarialoonstelsel, de levensloopregeling etc. 
 • De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) geldt niet voor pseudo-werknemers. Hierdoor vermindert het totaal af te dragen bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen. Je kunt echter wel de ruimte voor de afdrachtvermindering vergroten. Doordat ook over de beloning van de pseudo-werknemer loonheffing wordt ingehouden, ontstaat een hoger bedrag aan af te dragen loonheffing van de inhoudsplichtige.

Nadelen van opting-in

 • Een nieuwe werknemer, ook een pseudo-werknemer, zorgt voor administratieve verplichtingen en de bijbehorende kosten daarvan. 
 • Tijdens de opting-in-periode (en de wettelijke daarop volgende vijfjaarsperiode) loop je het risico van eventuele naheffing loonbelasting en premies volksverzekeringen als niet aan de regels van de Wet op de loonbelasting wordt voldaan. 
 • Een nadeel voor de pseudo-werknemer is dat hij geen gebruik kan maken van ondernemingsfaciliteiten zoals de investeringsaftrek en andere faciliteiten.
Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe verkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Kiezen voor opting-in: tips

 • De arbeidsverhouding wordt op vrijwillige basis onder de loonheffing gebracht. De keuze heeft geen arbeidsrechtelijke gevolgen. Zo ontstaat er bijvoorbeeld geen ontslagbescherming. Ook de sociale verzekeringswetten kennen het begrip ‘opting-in’ niet.
 • Let op: een toekomstige directeur-grootaandeelhouder kan de opting-in-regeling niet toepassen tijdens de zogenoemde ‘voorperiode’ in afwachting van de formele oprichting van een BV. Opting-in vereist namelijk een arbeidsverhouding tussen de werkgever en de pseudo-werknemer. Omdat een BV in oprichting juridisch niet bestaat, kan er tijdens deze voorperiode geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding. 
 • De overheid is bezig om de regelgeving rondom de inhuur van zzp’ers te verscherpen. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor opting-in. Houd daarom de wetswijzigingen goed in de gaten.

Bescherm jouw bedrijf, je medewerkers en jezelf tegen kostbare werkgeversrisico’s. Download gratis whitepaper: De 5 grootste (financiële) werkgeversrisico’s.

Lees ook…
i.s.m.
Heb je als ondernemer medewerkers in dienst? Dat betekent dat je een(salaris)administratie moet opzetten, iets wat veel ondernemers onderschatten. Denk…
i.s.m.
Zelfs als je je salarisadministratie toevertrouwt aan je boekhouder, blijf jij als ondernemer verantwoordelijk voor fouten. En die fouten brengen…
Als werkgever moet je belastingen en premies inhouden op het loon van je werknemers. Voor eenmalige beloningen als vakantiegeld en bonussen geldt een…
Door inflatie en de krappe arbeidsmarkt zijn loonsverhogingen aan de orde van de dag. De stijging van de cao-lonen bereikte in het eerste kwartaal van…
Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden precies en hoe bepaal je ze? Een overzicht van de secundaire arbeidsvoorwaarden die je kunt bieden aan je…
i.s.m.
Zodra je personeel aanneemt, ben je verplicht om een personeels- en salarisadministratie bij te houden. Veel ondernemers kiezen ervoor om het eigen…