Als werkgever moet je belastingen en premies inhouden op het loon van je werknemers. Voor eenmalige beloningen als vakantiegeld en bonussen geldt een aangepast tarief: de loonheffing bijzonder tarief. Wat valt er onder het bijzonder tarief? En wat verandert er in 2024? In dit artikel ontwarren we de regels, percentages en uitzonderingen. Leuker kunnen we het niet maken, wél duidelijker.

In het kort

 • Werkgevers moeten belasting en premies inhouden op werknemerslonen, waarbij voor speciale uitkeringen een ‘bijzonder tarief’ geldt.
 • Het bijzonder tarief voorkomt te hoge belastingen op eenmalige inkomsten zoals bonussen en vakantiegeld; tarieven variëren van 0% tot 55% afhankelijk van het inkomen.
 • In 2023 varieert het bijzondere tarief tussen 0% en 56,01%, afhankelijk van het inkomen en of er algemene heffingskorting wordt toegepast.

Inhoudsopgave

Als werkgever komen er een hoop (financiële) risico’s op je pad. Download het gratis whitepaper met de 5 meest kostbare werkgeversrisico’s en ontdek hoe je ze kunt verkleinen.

Wat is loonheffing bijzonder tarief?

Als werkgever hou je belastingen in op het loon dat je werknemers betaalt. Loonheffing is een paraplubegrip waaronder loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet valt.

Maar ook over het geld dat naast het gewone loon wordt verdiend moet je belasting betalen. Dit tarief wordt meestal toegepast op eenmalige uitkeringen of inkomsten die niet regelmatig voorkomen, zoals vakantiegeld, een bonus, een ontslagvergoeding, of een uitkering bij overlijden.

‘Het bijzonder tarief’ is een manier om te voorkomen dat er te veel belasting wordt ingehouden op deze inkomsten. De hoogte van het bijzonder tarief wordt vastgesteld door de Belastingdienst en is afhankelijk van het inkomen en de gezinssituatie van de belastingplichtige. Het tarief kan variëren van 0% tot 55%.

Waarom betaal je bijzonder tarief?

Het bijzonder tarief wil voorkomen dat er te veel belasting wordt ingehouden op eenmalige inkomsten. Het bijzonder tarief is gebaseerd op het progressieve belastingstelsel dat in Nederland wordt gehanteerd. Dit betekent dat naarmate het inkomen hoger wordt, het tarief van de belasting ook hoger wordt. Bij het bijzonder tarief wordt er echter rekening gehouden met het feit dat het inkomen eenmalig is en niet regelmatig voorkomt.

Hierdoor wordt voorkomen dat de belastingplichtige door deze eenmalige inkomsten in een hogere belastingschijf terechtkomt en dus meer belasting zou moeten betalen over hetzelfde inkomen.

Kortom, het bijzonder tarief is een tijdelijk verlaagd tarief dat wordt toegepast op eenmalige inkomsten, om te voorkomen dat er te veel belastingen worden ingehouden. Het tarief wordt vastgesteld door de Belastingdienst en is afhankelijk van het inkomen en de gezinssituatie van de belastingplichtige.

Voordelen van het bijzonder tarief

Het bijzonder tarief heeft een aantal voordelen voor belastingplichtigen. Het zorgt ervoor dat er geen te hoge belastingen worden ingehouden op eenmalige inkomsten. Dat betekent dat er meer geld overblijft om te besteden.

Het bijzonder tarief kan ook voorkomen dat belastingplichtigen in een hogere belastingschijf terechtkomen, waardoor ze meer belasting zouden moeten betalen over hetzelfde inkomen.

Nadelen van het bijzonder tarief

Soms ontvang je als belastingplichtige een te lage aanslag over de eenmalige inkomsten, waardoor je later nog belastingen moet bijbetalen. En het omgekeerde gebeurt ook. Het is daarom belangrijk dat je als belastingplichtige je bewust bent van het bijzonder tarief en weet hoe dit wordt toegepast op je eenmalige inkomsten.

Welk percentage is het bijzonder tarief?

Het percentage loonheffing bijzonder tarief is niet voor iedereen gelijk. Het is afhankelijk van hoeveel een werknemer het voorafgaande kalenderjaar loon betaald heeft gekregen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het bijzonder tarief.

Naarmate het inkomen stijgt, stijgt namelijk het bedrag van de heffingskorting mee. Komt het jaarinkomen boven een bepaalde grens? Dan daalt de heffingskorting weer. Om dit te corrigeren, wordt het bijzonder tarief toegepast.

Is een van je werknemers in de loop van dit jaar of het vorige jaar begonnen? Of heb je vooral oproepkrachten of flexwerkers in dienst? Dan kun je het maandloon (inclusief vakantiegeld en andere bruto maandelijkse uitkeringen) gebruiken om het loon over een heel jaar uit te rekenen.

Bijzonder tarief 2023

Ben je benieuwd naar het percentage bijzonder tarief 2023? De Belastingdienst legt de percentages bijzonder tarief vast in de tabel bijzondere beloningen 2023. 

Tabel bijzondere beloningen

Hoe interpreteer je deze tabel?

 • Is medewerker jonger of ouder dan de AOW-leeftijd?
 • Stel dat de medewerker jonger is, kijk naar de eerste 4 kolommen.
 • Past de werkgever wel of geen algemene heffingskorting toe? Uitleg: bij de meeste medewerkers wordt algemene heffingskorting toegepast, behalve als zij meerdere banen hebben. Er mag maar bij één werkgever loonheffingskorting worden toegepast.
 • Wanneer er géén loonheffingskorting wordt toegepast zijn er in 2023 2 tarieven:
  • 36,93% bij een inkomen tot € 73.031
  • 49,50% wanneer er € 73.032 of meer wordt verdiend.

 • Wanneer wél algemene heffingskorting wordt toegepast? Dan verrekening van de verrekeningspercentages toepassen. Bij het standaard tarief wordt een percentage opgeteld of afgetrokken. Dit is ingewikkeld en verwarrend, maar het is niet anders.

  • Tot een inkomen van € 10.697 is het bijzonder tarief 0%
  • Bij een inkomen tussen de € 10.698 en € 11.599 is het bijzonder tarief 36,93 – 8,23 = 28,70%
  • Bij een inkomen tussen de € 11.600 en € 21.482 is het bijzonder tarief 36,93 – 29,86 = 7,07%
  • Bij een inkomen tussen de € 21.483 en € 22.660 is het bijzonder tarief 36,93 – 3,09 = 33,84% 
  • Bij een inkomen tussen de € 22.661 en € 37.691 is het bijzonder tarief 36,93 + 3,01 = 39,94%
  • Bij een inkomen tussen de € 37.692 en € 73.031 is het bijzonder tarief 36,93 + 12,61 = 49,54%
  • Bij een inkomen tussen de € 73.032 en € 124.519 is het bijzonder tarief 49,50 + 6,51 = 56,01%
  • Bij een inkomen van € 124.520 of hoger is het percentage 49,50%


Er zijn maar liefst 8 verschillende belastingtarieven in de huidige wetgeving voor eenmalige verloningen om te voorkomen dat medewerkers bij hun aangifte inkomstenbelasting te veel geld terugkrijgen of belasting betalen. 

Bijzonder tarief 2024

De Belastingdienst heeft de percentages bijzonder tarief vastgelegd in de tabel bijzondere beloningen 2024. Het is goed om te weten dat in 2024 er een aantal zaken voor het bijzonder tarief. De belastingschijven worden namelijk aangepast aan de inflatie en de koopkracht. Hierdoor betaalt je over een groter deel van uw inkomen minder belasting.

Houd vooraf rekening met bijzonder tarief

Je kunt loonheffing zien als een voorlopige heffing die je betaalt namens je werknemer. Als die aan het eind van het jaar aangifte inkomstenbelasting doet, wordt duidelijk hoeveel belasting er precies betaald had moeten worden.

Is er te weinig ingehouden? Dan moet je werknemer bijbetalen. Betaalde iemand te veel? Dan kan geld worden teruggevraagd.

Het is slim om vooraf rekening te houden met de loonheffing bijzonder tarief. Gaat iemand volgend jaar meer verdienen, meer uren werken of weet je dat er een bijzondere uitkering aan zit te komen? Dan kun je beter tussentijds het loon bijzonder tarief verhogen en alvast wat meer belasting inhouden. Dan krijgt je werknemer geen onnodige naheffing bij de aanslag inkomstenbelasting.

Let op: doe dit in overleg, want je hebt hiervoor toestemming van je werknemer nodig.

Wat zijn bijzondere beloningen?

Bijzondere uitkeringen zijn extra inkomsten die een werknemer ontvangt naast het reguliere loon. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een bonus, een gratificatie of een eindejaarsuitkering. Bijzondere beloningen worden ook wel aangeduid als bijzondere belastbare inkomsten, omdat deze inkomsten apart worden belast.

Bijzondere beloningen geef je als werkgever ook als extra waardering voor de inzet en prestaties van een werknemer. Het kan ook zijn dat de bijzondere beloning onderdeel uitmaakt van een arbeidsvoorwaardenpakket als secundaire arbeidsvoorwaarde, die het werken bij jouw bedrijf aantrekkelijker te maken.

Wat is het effect van bijzondere beloningen op heffingskortingen?

Het ontvangen van een bijzondere beloning kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen en heffingskortingen die een werknemer ontvangt. Doordat de bijzondere beloning apart wordt belast, kan het zijn dat een werknemer een hoger bedrag aan belasting en premies moet betalen. En op die manier kan een werknemer minder toeslagen ontvangen of kunnen er minder heffingskortingen worden toegepast.

In zo’n geval kan een werknemer er beter voor kiezen om de bijzondere beloning uit te laten betalen in een ander jaar, om zo te voorkomen dat de belastingdruk te hoog wordt en/of de toeslagen worden verlaagd.

Loonheffing bijzonder tarief. Tips voor werknemers

Als werknemer betaal je loonheffing bijzonder tarief. Loonheffing bijzonder tarief wordt berekend over alle inkomsten naast het reguliere salaris. Denk hierbij aan:

 • Vakantiegeld of vakantietoeslag
 • Een 13e maand of eindejaarsuitkering
 • Overwerkloon
 • Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen
 • Een bonus of provisies
 • Loonsverhoging met terugwerkende kracht


Je betaalt veel meer belasting over die inkomsten dan over je reguliere salaris. Deze extra verdiensten komen niet in aanmerking voor de gewone loonheffing. Dus moet je werkgever die inhouden om zo te voorkomen dat je aan het einde van het jaar ineens nog veel belasting moet bijbetalen.

Als je een huis hebt, of een andere belastingaftrek, kun je teveel betaalde belasting via je belasting aangifte inkomstenbelasting

Op de site van de Belastingdienst vind je tabellen met alle percentages loonheffingskorting en informatie over afzonderlijk forfaitair rendementspercentage en inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Veelgestelde vragen

Wat is loonheffing bijzonder tarief?

Bijzonder tarief is de belasting die wordt geheven over geld dat iemand naast het normale salaris verdient, zoals bijvoorbeeld vakantiegeld of een 13e maand.

Wat is bijzonder tarief op loonstrook?

Het bijzonder tarief op de loonstrook verwijst naar het tarief dat wordt toegepast over eenmalige verloningen.

Hoeveel procent is loonheffing bijzonder tarief?

Het percentage bijzonder tarief hangt af van het jaarinkomen. Op de site van de Belastingdienst vind je tabellen met alle percentages.

Hoeveel loonheffing betaal ik over bijzonder tarief?

Als je in 2023 tot € 73.031 verdient, betaal je 36,93% belasting. Dit wordt ingehouden op je inkomsten bijzonder tarief. Als je meer dan € 73.031 verdient, betaal je 49,50% loonheffing.

Waarom loonheffing bijzonder tarief over vakantiegeld?

Vakantiegeld zorgt ervoor dat iemands jaarinkomen stijgt, waardoor de hoeveelheid heffingskorting die wordt toegepast stijgt. Het bijzonder tarief corrigeert dit.

Waarom is het bijzonder tarief hoger?

Bijzondere beloningen hebben een bijzonder tarief. Er wordt meer loonbelasting over betaald dan over het normale salaris. Dat komt doordat op het normale salaris heffingskorting wordt toegepast. Hierdoor betaalt een werknemer minder belasting over dit salaris. Loonheffingskorting is niet van toepassing op bijzondere beloningen. Daardoor blijft er netto minder van over.

Wat valt er onder loonheffing bijzonder tarief 2024?

Onder het bijzonder tarief/bijzondere beloningen vallen eenmalige beloningen zoals:

 • Vakantiegeld
 • Eindejaarsuitkering
 • Overwerk
 • Achteraf betaalde provisies
 • Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen
 • Bonussen
 • 13e maand
 • Loonsverhoging met terugwerkende kracht
 • Nabetalingen over een vorig kalenderjaar


Bescherm jouw bedrijf, je medewerkers en jezelf tegen kostbare werkgeversrisico’s. Download gratis whitepaper: De 5 grootste (financiële) werkgeversrisico’s.

Jeroen Homan

Jeroen Homan

Ik help ondernemers, bedrijven en organisaties met het vertellen van verhalen. Door middel van eenvoudige maar effectieve teksten. Teksten die goed vindbaar zijn, lekker lezen en die als het even kan inspireren en aanzetten tot actie.
Lees ook…
Ben je van een plan een bedrijfspand te kopen? Dan betaal je vanaf 2023 10,4 % overdrachtsbelasting. Een verhoging ten opzichte van 2022. Koop je een…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de berekening, inning en betaling van btw. Maar in sommige gevallen kan je deze verplichting verleggen naar…
Met een eigen zaak heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Dit ontvang je maandelijks als voorlopige teruggave op basis van een schatting van je…
i.s.m.
Ondernemers praten steeds vaker over het verkopen van vorderingen. Dit komt doordat steeds meer ondernemers de voordelen van factoring ontdekken. In…
i.s.m.
Paul Robert Visscher is een succesvolle ondernemer met een niet alledaagse business. Hij is leidekker en restaureert onder meer oude gebouwen zoals…
Met de online btw-calculator van De Zaak zet je altijd de juiste bedragen op offertes en facturen. De online calculator is handig bij de boekhouding…