De jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop. Balans, winst- en verliesrekening maakt u op aan de hand van het grootboek als de inventaris- en voorraadlijsten daarin zijn verwerkt.
De jaarrekening

Aan welke voorschriften moet de jaarrekening voldoen?
De balans geeft een overzicht van de bezittingen van de onderneming, de verplichtingen tegenover derden en het eigen ondernemingsvermogen (activa en passiva).

Samen met de balans verschijnt de winst- en verliesrekening. De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de financiële resultaten van het afgelopen boekjaar. Op de winst- en verliesrekening valt te zien of het eigen vermogen van de onderneming is toe- of afgenomen en waardoor die veranderingen veroorzaakt zijn.

Jaarrekening en jaarverslag moeten belanghebbenden - aandeelhouders crediteuren en werknemers - de mogelijkheid bieden een verantwoord oordeel te vormen over het vermogen en het resultaat van de onderneming.

Uw jaarrekening moet grofweg gebaseerd zijn op de waarde van de bezittingen, de schulden en het bedrijfsresultaat. Voor de inhoud van de jaarrekening gelden betrekkelijk weinig regels. Wel moet uit de jaarrekening duidelijk worden hoe het staat met het vermogen, het resultaat, de solvabiliteit en liquiditeit van uw onderneming.

Voor de balans met toelichting geldt dat daaruit duidelijk de grootte van het resultaat in het afgelopen boekjaar moet blijken evenals de winst- en verliesposten waarvan dat resultaat is afgeleid.
Aan de jaarrekening moeten behalve het jaarverslag ook een accountantsverklaring en eventueel een voorstel tot winstbestemming c.q. verliesverwerking worden toegevoegd.

En wat is het jaarverslag dan?
Een jaarverslag is een begeleidend schriftelijk stuk waarin de directie laat weten hoe het bedrijf ervoor staat op de balansdatum en wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Ook wordt informatie verstrekt over bijzondere gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar plaatsvonden. Bovendien worden in het jaarverslag mededelingen gedaan over de verwachte gang van zaken (financiering, investeringen, meer of minder omzet, personeelsbezetting en rentabiliteit). De jaarrekening is het financiële deel van het jaarverslag.

Welke voorschriften gelden er voor publicatie?
Kleine ondernemingen zijn vrijgesteld van de verplichting om een jaarverslag op te maken, tenzij zij wettelijk verplicht zijn tot het instellen van een

Ondernemingsraad.

Evenmin is een kleine BV verplicht om een accountantsverklaring aan de te deponeren stukken toe te voegen. Voor een kleine onderneming kunt u volstaan met een beknopte balans plus toelichting. De balans moet op een A4-pagina worden weergegeven waarvan de linkermarge onbeschreven moet blijven. Het document moet ondertekend zijn door de (voltallige) directie en ook hun namen bevatten.

Zijn bestuur en commissaris van uw bedrijf verenigd in één persoon dan hoeft in de toelichting op de winst- en verliesrekening ook de geldelijke beloning niet te worden vermeld.

(Middel)grote BV's, NV's, CV's, onderlinge waarborgmaatschappijen, stichtingen en verenigingen zijn wel bij wet verplicht om hun jaarrekening te publiceren.

Kleine, middelgrote of grote onderneming?
(per 01-01-2007)

Aan de hand van de onderstaande lijst kunt u bepalen tot welke categorie uw onderneming behoort.

Kleine onderneming(Als 2 van de 3 volgende criteria op uw bedrijf van toepassing zijn:)
 • waarde activa niet meer dan 4,40 miljoen euro;
 • netto-omzet niet meer dan 8,80 miljoen euro;
 • minder dan gemiddeld 50 werknemers.
Middelgrote onderneming(Als 2 van de 3 volgende criteria op uw bedrijf van toepassing zijn: )
 • waarde activa volgens balans niet meer dan 17,50 miljoen euro;
 • netto-omzet niet meer dan 35,00 miljoen euro;
 • minder dan gemiddeld 250 werknemers.
Grote ondernemingDaartoe behoren alle bedrijven die niet in een van de twee bovenstaande categorieën vallen. 

Wat zijn Algemene beginselen
In principe laat de wet u vrij bij de keuze van de prijsgrondslag voor de waardering en de bepaling van het resultaat. De meest voorkomende waarderingsmethoden zijn:

 • actuele waarde(o.m. opbrengstwaarde en vervangingswaarde);
 • nominale waarde(geldswaarde van een bedrijfsmiddel);
 • verkrijgingsprijs(inkoopprijs + kosten);
 • vervaardigingsprijs (kosten van gebruikte grond- en hulpstoffen).

Of het nu de historische kosten zijn dan wel de materiële en de financiële activa (bezittingen) en de voorraden van de grondslag tegen actuele waarde: uw definitieve keuze voor de grondslag moet in ieder geval bepaald worden door het doel en de aard van de jaarrekening.

Heeft u eenmaal uw keuze gemaakt dan kunt u daarna bijvoorbeeld niet meer de kosten van het gebruik en verbruik van - tegen actuele waarde - gewaardeerde activa verantwoorden op de grondslag van historische kosten (tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs).

In dat geval zullen die ook op de grondslag van de actuele waarde opgenomen moeten worden. Wel is het toegestaan om de kosten op de grondslag van actuele waarde te verantwoorden, hoewel in de balans op de grondslag van historische kosten gewaardeerd wordt.

Het moet u in ieder geval duidelijk zijn dat immateriele vaste activa (bijv.:goodwill) en vlottende activa (bijv.: vorderingen) - uitgezonderd voorraden - niet tegen actuele waarde gewaardeerd mogen worden.

De in de wet genoemde beginselen zijn:

 • het realisatiebeginselWinsten mogen alleen worden opgevoerd als zij ook werkelijk zijn behaald.
 • het voorzichtigheidsbeginselAls u de grondslagen toepast dient u daarbij de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Dat betekent nu ook weer niet overvoorzichtig, waardoor stille en/of geheime reserves ontstaan. Worden verliezen en risico's (van voor het einde van het boekjaar) bekend voor het opmaken van de jaarrekening dan dient u die volgens de wet daarin te verrekenen.
 • het continuïteitsbeginselDat betekent dat er van wordt uitgegaan dat u het bedrijf wilt voortzetten. Bestaat er daar om welke reden dan ook twijfel over dan dient dat in de toelichting van de jaarrekening verklaard te worden. Daaraan dient u de invloed ervan op vermogen en resultaat toe te voegen.
 • bestendige gedragslijnDe door u gehanteerde grondslagen (van waardering en resultaatbepaling) mogen alleen wegens gegronde redenen afwijken van die in het vorige verslagjaar. Is dat het geval dan dient u dat toe te lichten.
 • individuele waarderingActiva (bezittingen) en passiva (schulden) moeten - bij uiteenlopende betekenis voor het inzicht in de jaarrekening - individueel worden gewaardeerd. Kunnen activa en passiva voor het inzicht in het vermogen als een geheel worden beschouwd, dan kunnen zij als groep worden gewaardeerd. Materiële vaste activa (bijvoorbeeld: aangehouden onderdelen) en voorraden van regelmatig te vervangen grond- en hulpstoffen, waarvan de gezamenlijke waarde van ondergeschikte betekenis is, mogen tegen een vaste hoeveelheid en waarde worden opgenomen.
 • afschrijvingen en waardeverminderingen onafhankelijk van het resultaatWat voor resultaat u ook behaalt: afschrijvingen en waardeverminderingen moeten ook in aanmerking worden genomen.

Toelichting
De toelichting moet de lezers van de jaarrekeningen informatie verschaffen over de risico's, die een onderneming loopt ter zake van financiële onderwerpen (of het nu leningen, obligaties of opties betreft). Het gaat dan met name om de volgende vier risico's: prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico. De mate waarin een financieel instrument aan voornoemde risico's onderhevig is, is bepalend voor de aard en omvang van de op te nemen toelichting. In de toelichting moet het volgende worden vermeld:

 • veranderingen die tijdens het boekjaar zijn opgetreden in de vaste activa (bezittingen) van het bedrijf;
 • vorderingen met een looptijd van meer dan een jaar;
 • welke geldmiddelen niet vrij beschikbaar zijn;
 • veranderingen die hebben plaatsgehad in het eigen vermogen (aandelenkapitaal en reserves);
 • langlopende verplichtingen (bijv.: lease-contracten) opgesplitst naar looptijd: minder dan een jaar, meer dan een jaar en meer dan een jaar);
 • zakelijke zekerheden (bijv.: hypotheek) voor schulden plus rente en aflossingsregeling.
 • eventuele garantiestellingen voor schulden van derden;
 • specificatie van de wettelijke reserves;
 • het gemiddelde aantal werknemers;
 • eventuele leningen en voorschotten aan bestuurders en commissarissen (tenzij er maar een bestuurder is).

Het niet-naleven van deze publicatieplicht is strafbaar.

Controlevereisten
Kleine ondernemingen zijn van controleplicht vrijgesteld. Onder bepaalde voorwaarden zijn groepsmaatschapppijen eveneens vrijgesteld (o.m. na toestemming van de aandeelhouders en een aansprakelijkheidsverklaring van de consoliderende vennootschap).

Tot het geven van een opdracht tot accountantscontrole zijn achtereenvolgens bevoegd:

 • de algemene vergadering van aandeelhouders;
 • de raad van commissarissen;
 • het bestuur.

Tot slot kan ook uw bankier of een enkele aandeelhouder om accountantscontrole vragen.

Het onderzoek van de jaarrekening omvat twee punten:

 • of de jaarrekening het vereiste inzicht geeft;
 • of de jaarrekening voldoet aan de wettelijke voorschriften.

In de accountantsverklaring geeft de accountant weer aan welke wettelijke voorschriften de jaarrekening, het jaarverslag of de overige gegevens (bijv.: beloning bestuur en/of Raad van Commissarissen) niet voldoen. Pas als het bestuur en de Raad van Commissarissen kennis hebben genomen van de accountantsverklaring kan de jaarrekening worden vastgesteld en/of goedgekeurd.

Openbaarmaking
De jaarrekening behoort binnen 8 dagen na vaststelling/goedkeuring gedeponeerd te worden bij het handelsregister van de KvK waarbij uw bedrijf ook staat ingeschreven.

Is de jaarrekening niet binnen 7 maanden (8 maanden voor coöperatie) na afloop van het boekjaar vastgesteld c.q. goedgekeurd dan moet het ontbreken daarvan bij deponering worden vermeld.

Ga nu naar je mailbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven!

1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming