Aangifte dividendbelasting: zo werkt het
Dividendbelasting moet je meestal aangeven, inhouden en betalen als jouw vennootschap opbrengst of winst uitkeert aan de aandeelhouders. Hoe werkt dat en welke uitzonderingen zijn er?

Inhoudsopgave

Wat is dividendbelasting?

Wanneer een onderneming aandeelhouders heeft, kan de aandeelhoudersvergadering in sommige gevallen besluiten over te gaan tot het uitkeren van dividend. Dividendbelasting is de algemeen gehanteerde, fiscale benaming voor de belasting die wordt ingehouden door de onderneming op de dividenduitkering aan haar aandeelhouders.

Dividendbelasting, wie moet het betalen?

Dividendbelasting moet worden betaald door natuurlijke personen en rechtspersonen die recht hebben op de opbrengst van aandelen in, winstbewijzen van, of geldleningen aan in Nederland opgerichte vennootschappen. Ook zogeheten ‘open fondsen’, waarvan de participaties vrij verhandelbaar zijn, vallen hieronder. Veel mkb ondernemers, of dga’s met een aanmerkelijk belang, keren dividend uit aan zich zelf.

Is dividendbelasting een aangiftebelasting of een aanslagbelasting?

Dividendbelasting is een voorheffing. Het bedrag mag daarom door de ontvanger bij de aangifte van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting worden afgetrokken.

Vennootschap moet belasting inhouden en afdragen

De vennootschap moet op het moment dat de opbrengst ter beschikking wordt gesteld zélf de dividendbelasting inhouden. Vervolgens moet het ingehouden bedrag worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Formulier dividendbelasting

Het daarvoor benodigde formulier voor de aangifte dividendbelasting is verkrijgbaar op de website van de Belastingdienst of bij jouw regiokantoor. Je kunt het aangifteformulier dividendbelasting hier downloaden.  

Dividendbelasting afdragen

De dividendbelasting moet worden afgedragen binnen een maand nadat het dividend ‘onvoorwaardelijk is vastgesteld’. Let op: De betalingstermijn gaat lopen zodra het dividend is bekendgemaakt, en niet op de dag dat je het dividend uitkeert aan de aandeelhouders.

Wordt de dividendbelasting te laat afgedragen, dan kan een naheffingsaanslag worden opgelegd en eventueel een boete. Naheffing is echter niet mogelijk als over de winst al inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is betaald.

Tarief dividendbelasting

 • Het tarief van de dividendbelasting bedraagt 15% in 2022.

 • Het belastingtarief voor het ontvangen van dividend bedraagt 26,9% in 2022.

Als je dividend uitkeert aan jezelf (van bv naar privé) mag je de door de bv afgedragen dividendbelasting verrekenen met je inkomstenbelasting in box 2. Per saldo moet je dan nog ruim 11% van het uitgekeerde (bruto) dividend bijbetalen.

Vormen van opbrengst

Opbrengst is in eerste instantie de winst die een onderneming uitkeert. Dit kan aan de natuurlijke of rechtspersoon (onmiddellijk), of aan een vennootschap daarvan (middellijk).

Verder kan onder meer worden meegerekend:

 • Het bedrag dat bij de inkoop van eigen aandelen wordt uitgekeerd boven het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal;

 • De nominale waarde van aandelen die zijn uitgereikt aan aandeelhouders, maar waarop geen storting heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden;

 • Gedeeltelijke teruggaaf van wat op aandelen is gestort, indien er zuivere winst is. Tenzij de aandeelhoudersvergadering heeft besloten tot deze teruggaaf en de nominale waarde van de aandelen met een gelijk bedrag wordt verminderd. In dat geval is sprake van teruggave van kapitaal;

 • Het bedrag dat wordt uitgekeerd op winstbewijzen;

 • Vergoedingen op hybride leningen. Dit zijn leningen die feitelijk als eigen vermogen functioneren;

 • Niet in geld genoten opbrengst wordt in aanmerking genomen naar de waarde die in het economisch verkeer geldt.

Geen dividendbelasting betalen

Onder leiding van Rutte, is geprobeerd om een wetsvoorstel door de Tweede Kamer te krijgen, om de dividendbelasting volledig af te schaffen. Het idee hierachter was dat het ondernemersklimaat aantrekkelijker te maken voor grote ondernemingen als Unilever en Shell. In 2018 heeft het kabinet definitief besloten de dividendbelasting niet af te schaffen.

In de navolgende gevallen hoeft er echter alsnog geen dividendbelasting te worden ingehouden over uitgekeerde dividend:

 • Als het dividend bij de ontvangende vennootschap onder de deelnemingsvrijstelling valt en de opbrengstgerechtigde de uiteindelijk gerechtigde is;

 • Uitkering van meegekocht dividend;

 • Als de vennootschap die het dividend uitkeert en de vennootschap die het ontvangt tot dezelfde fiscale eenheid behoren;

 • Bij uitkering aan een EESV (Europees Economisch Samenwerkingsverband) als bij de leden daarvan de deelnemingsvrijstelling van toepassing is;

 • Dividenden van erkende groenfondsen;

 • Als er dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders die in een EU-land zijn gevestigd. Wel moeten deze een belang van minimaal 5% hebben;

 • Inkoop aandelen met het oog op de nakoming van een optieverplichting jegens een werknemer van de eigen vennootschap.

Buitenlandse aandeelhouders

In belastingverdragen is geregeld dat buitenlandse aandeelhouders een lager percentage of helemaal geen dividendbelasting betalen. Dit gebeurt doorgaans via de vrijstellingsmethode, waarbij het lagere percentage bij de uitbetaling van het dividend wordt toegepast. In andere gevallen wordt de te veel betaalde dividendbelasting achteraf teruggegeven.  

Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)
In een Europees Economisch Samenwerkingsverband(EESV) werken bedrijven die in verschillende lidstaten van de EU zijn gevestigd, samen. Een EESV mag geen winstoogmerk hebben en niet meer dan 500 werknemers.

Gestort kapitaal
In het kader van de dividendbelasting komt vaak het begrip gestort kapitaal aan de orde. Hiermee wordt het bedrag bedoeld dat aandeelhouders daadwerkelijk hebben betaald voor hun aandelen. Dit is van belang omdat dividendbelasting wordt geheven over de opbrengst, en niet over de teruggave van kapitaal.

Nominale waarde
De (vaste) waarde die op het aandeel vermeld staat. Deze kan dus afwijken tegen de prijs of koers waartegen het aandeel wordt verhandeld.

Proefrit: Mercedes EQB
De EQB is de ultieme ruime elektrische SUV voor het gezin. Elektrisch, ruim en dynamisch. Nieuwsgierig geworden? Ervaar de EQB nu zelf en reserveer jouw proefrit.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.