Categorieën

Ondernemingen moeten belasting betalen over de winst: de vennootschapsbelasting. Dit zijn de voorwaarden plus de tarieven in 2022.

Inhoudsopgave

Wat is vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting (vpb) is de belasting die ondernemingen betalen over de belastbare winst.

Wie moeten vennootschapsbelasting betalen?

De volgende rechtsvormen moeten altijd vennootschapsbelasting betalen:

 • De naamloze vennootschap (nv) en besloten vennootschap (bv)
 • Andere vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld
 • De open commanditaire vennootschap
 • Bepaalde verenigingen zoals de coöperatieve vereniging, andere verenigingen op coöperatieve grondslag en onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

Zzp’ers of eenmanszaken betalen belasting via de inkomstenbelasting.

Een voorbeeld

Een slagerij behaalt in een boekjaar een winst van € 56.722,-. Als het een eenmanszaak is, loopt de winst via de loon- en inkomstenbelasting. Is het een bv, dan betaalt de slager vennootschap belasting over de winst.

Keert de bv het restant van de winst uit als dividend? Dan betaalt de slager privé over dit bedrag inkomstenbelasting. Wel moet de slager in dat geval dividendbelasting betalen.

Organisaties met beperkte belastingplicht

Sommige organisaties hoeven alleen in bepaalde situaties vennootschapsbelasting te betalen. Dit noemt de Belastingdienst ‘beperkte belastingplicht’.

Dit geldt voor:

 • Culturele instellingen
 • Kerkgenootschappen
 • ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
 • Sportclubs en organisatoren van sportevenementen

Deze organisaties zijn niet geheel vrijgesteld van de vpb. Ook zij moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Bijvoorbeeld als ze voldoen aan de volgende criteria:

 • Er is sprake van een organisatie van kapitaal en arbeid
 • De organisatie moet deelnemen aan het maatschappelijk verkeer (er is geen sprake van n gesloten kring van afnemers)
 • De organisatie streeft naar winst

Innovatiebox: belastingvoordeel voor innovatieve ondernemers

De innovatiebox (vroeger octrooibox) is een verlaagd vpb-tarief. De regeling is bedacht om innovatief ondernemerschap te stimuleren en is bedoeld voor iedereen die winst maakt met innovatieve activiteiten.

Wanneer je hiervoor in aanmerking komt, betaal je minder belasting doordat je over een deel van de winst een lager belastingtarief mag toepassen.

Voor 2020 gaat het om 7%. Vanaf 2021 wordt dit verhoogd tot 9%.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de innovatiebox. Dit zijn de belangrijkste:

 • De onderneming is verplicht om vennootschapsbelasting te betalen.
 • De onderneming heeft een immaterieel activum voortgebracht, heeft hiervoor zelf het speur- en ontwikkelingswerk voor haar rekening genomen en heeft dat voor eigen rekening en risico gedaan.
 • De onderneming heeft hiervoor een S&O-verklaring ontvangen

Voor grotere belastingplichtigen gelden aanvullende regels. Bekijk ze hier.

Tarieven vennootschapsbelasting

Het tarief vennootschapsbelasting is de laatste jaren gedaald. Sinds 2020 is de overheid bezig met het invoeren van een nieuw belastingplan in om de lastendruk voor nv’s en bv’s te verlagen.

Vennootschapsbelasting 2022

Voor het boekjaar 2022 gelden twee tarieven:

 • Voor de winst tot € 395.000 is het tarief 15%
 • Voor winsten boven € 395.000 is het tarief 25,8%

Vennootschapsbelasting 2021

Over het boekjaar 2021 gelden andere tarieven:

 • Voor de winst tot € 245.000 is het tarief 15%
 • Voor de winst boven € 245.000 is de tarief 25%

Aftrekposten

Ondernemers kunnen profiteren van verschillende aftrekposten en fiscale regelingen om de fiscale winst te verlagen zodat er minder belasting hoeft te worden betaald.

Zo zijn er bepaalde investeringen die je mag afschrijven:

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

Verliezen verrekenen

Ook hebben ondernemingen de mogelijkheid om verliezen te verrekenen. Als een onderneming een boekjaar met verlies afsluit, mogen die verliezen worden gecompenseerd door ze te verrekenen met resultaten uit andere jaren. Dit kan op twee manieren:

 • Verrekenen met belastbare winst uit voorgaande jaren (carry back)
 • Verrekenen met verwachte belastbare winsten van toekomstige jaren (carry forward)

Tot 2021 gold hiervoor een tijdslimiet van 6 jaar, maar sinds 2022 mag verlies onbeperkt worden verrekend. Wel is er een maximumbedrag ingesteld. Is de belastbare winst in 2022 € 1.000.000 of minder? Dan kunnen verliezen volledig worden verrekend. Voor hogere winsten geldt dat verrekening mogelijk is tot 50%.

Lees hier meer over aftrekposten en fiscale regelingen.

Aangifte vennootschapsbelasting doen

Organisaties die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, doen aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar. Als dat gelijk loopt met het kalenderjaar (in de meeste gevallen), dan moet je de aangifte indienen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar. Bij een gebroken boekjaar moet de de aangifte binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar binnen zijn.

Is de onderneming midden in het jaar gestart? Dan kan ervoor gekozen worden om een verlengd boekjaar aan te vragen. Het boekjaar loopt in dat geval tot 31 december van het eerstvolgende jaar.

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Iedere onderneming ontvangt aan het begin van het boekjaar een voorlopige aanslag. Dit bedrag komt tot stand op basis van gegevens over vorige jaren. Wanneer je verwacht dat je onderneming meer of minder winst gaat maken, kan een wijziging van de voorlopige aanslag aangevraagd worden.

Bezwaar maken kan alleen tegen de definitieve aanslag of een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting. Indien jij of je boekhouder het niet eens bent met de voorlopige aanslag, vraag dan ook een wijziging aan.Ondernemingen moeten belasting betalen over de winst: de vennootschapsbelasting. Dit zijn de voorwaarden plus de tarieven in 2022.

Uitstel aanvragen

Uitstel aanvragen kan digitaal of via een formulier op de site van de Belastingdienst. De Belastingdienst reageert binnen 3 weken op het verzoek.

Jeroen Homan

Jeroen Homan

Ik help ondernemers, bedrijven en organisaties met het vertellen van verhalen. Door middel van eenvoudige maar effectieve teksten. Teksten die goed vindbaar zijn, lekker lezen en die als het even kan inspireren en aanzetten tot actie.
Lees ook…
Voor directeur-grootaandeelhouders is het nu nog mogelijk is om geld te lenen uit de eigen bv of nv zonder daar direct belasting over te betalen. Vanaf…
De btw-aangifte staat weer voor de deur. Voor veel mensen geen favoriet op de to-do-lijst, het is vaak helaas een ‘moetje’ waar je als ondernemer…
Ben je van een plan een woning, een bedrijfspand of een stuk grond te kopen? Dan moet je over de koopsom 2 procent overdrachtsbelasting betalen. Er…

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.