Ondernemingen moeten belasting betalen over de winst: de vennootschapsbelasting. Dit zijn de voorwaarden plus de tarieven in 2023.

Inhoudsopgave

Wat is vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting (vpb) is de belasting die je als ondernemer moet betalen over de belastbare winst.

Wie moeten vennootschapsbelasting betalen?

De volgende rechtsvormen moeten altijd vennootschapsbelasting betalen:

 • De naamloze vennootschap (nv) en besloten vennootschap (bv)
 • Andere vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld
 • De open commanditaire vennootschap
 • Bepaalde verenigingen zoals de coöperatieve vereniging, andere verenigingen op coöperatieve grondslag en onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

Zzp’ers of eenmanszaken betalen belasting via de inkomstenbelasting.

Een voorbeeld

Een slagerij behaalt in een boekjaar een winst van € 56.722,-. Als het een eenmanszaak is, loopt de winst via de loon- en inkomstenbelasting. Is het een bv, dan betaalt de slager vennootschapsbelasting over de winst.

Keert de bv het restant van de winst uit als dividend? Dan betaalt de slager privé over dit bedrag inkomstenbelasting. Wel moet de slager in dat geval dividendbelasting betalen.

Organisaties met beperkte belastingplicht

Sommige organisaties hoeven alleen in bepaalde situaties vennootschapsbelasting te betalen. Dit noemt de Belastingdienst ‘beperkte belastingplicht’.

Dit geldt voor:

 • Culturele instellingen
 • Kerkgenootschappen
 • ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
 • Sportclubs en organisatoren van sportevenementen

Deze organisaties zijn niet geheel vrijgesteld van de vpb. Ook zij moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Bijvoorbeeld als ze voldoen aan de volgende criteria:

 • Er is sprake van een organisatie van kapitaal en arbeid
 • De organisatie moet deelnemen aan het maatschappelijk verkeer (er is geen sprake van n gesloten kring van afnemers)
 • De organisatie streeft naar winst

Innovatiebox: belastingvoordeel voor innovatieve ondernemers

De innovatiebox (vroeger octrooibox) is een verlaagd vpb-tarief. De regeling is bedacht om innovatief ondernemerschap te stimuleren en is bedoeld voor iedereen die winst maakt met innovatieve activiteiten. Door een verandering in de schijven van de vpb (zie hieronder) wordt de innovatiebox belangrijker, als middel om minder geld aan de fiscus te betalen.

Wanneer je voor de innovatiebox in aanmerking komt, betaal je minder belasting doordat je over een deel van de winst een lager belastingtarief mag toepassen.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de innovatiebox. Dit zijn de belangrijkste in 2023:

 • Je hebt zelf het immateriële activum ontwikkeld. Hier is een S&O-verklaring voor afgegeven en/of je hebt hiervoor een octrooi verkregen.
 • Je hebt zelf het immateriële activum voor eigen rekening en risico ontwikkeld.
 • De winst die je met het activum behaalt is voor ten minste 30% het gevolg van de eigen innovatie.
 • Je hebt en houdt het IP van het immateriële activum in bezit.

Voor grotere belastingplichtigen gelden aanvullende regels. Bekijk ze hier.

Tarieven vennootschapsbelasting

De grens voor de eerste schijf is per 1 januari 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge vpb-tarief van 25,8%. Het opstaptarief over die eerste schijf is omhoog gegaan van 15% naar 19%.

Vennootschapsbelasting 2023

Over het boekjaar 2023 gelden de volgende tarieven:

 • Voor de winst tot € 200.000 is het tarief 19% (eerste schijf)
 • Voor de winst boven € 200.000 is het tarief 25,8% (tweede schijf)

Vennootschapsbelasting 2022

Voor het boekjaar 2022 golden nog andere tarieven:

 • Voor de winst tot € 395.000 is het tarief 15% (eerste schijf)
 • Voor winsten boven € 395.000 is het tarief 25,8% (tweede schijf)

Aftrekposten

Ondernemers kunnen profiteren van verschillende aftrekposten en fiscale regelingen om de fiscale winst te verlagen zodat er minder belasting hoeft te worden betaald.

Zo zijn er bepaalde investeringen die je mag afschrijven:

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

Verliezen verrekenen

Ook hebben ondernemingen de mogelijkheid om verliezen te verrekenen. Als je een boekjaar met verlies afsluit, mogen die verliezen worden gecompenseerd door ze te verrekenen met resultaten uit andere jaren. Dit kan op twee manieren:

 • Verrekenen met belastbare winst uit voorgaande jaren (carry back)
 • Verrekenen met verwachte belastbare winsten van toekomstige jaren (carry forward)

Tot 2021 gold hiervoor een tijdslimiet van 6 jaar, maar sinds 2022 mag verlies onbeperkt worden verrekend. Wel is er een maximumbedrag ingesteld. Was de belastbare winst in 2022 € 1.000.000 of minder? Dan kunnen verliezen volledig worden verrekend. Voor hogere winsten geldt dat verrekening mogelijk is tot 50%.

Lees hier meer over aftrekposten en fiscale regelingen.

Aangifte vennootschapsbelasting doen

Organisaties die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, doen aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar. Als dat gelijk loopt met het kalenderjaar (in de meeste gevallen), dan moet je de aangifte indienen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar. Bij een gebroken boekjaar moet de aangifte binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar binnen zijn.

Is de onderneming midden in het jaar gestart? Dan kan ervoor gekozen worden om een verlengd boekjaar aan te vragen. Het boekjaar loopt in dat geval tot 31 december van het eerstvolgende jaar.

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Je ontvangt als ondernemer aan het begin van het boekjaar een voorlopige aanslag. Dit bedrag komt tot stand op basis van gegevens over vorige jaren. Wanneer je verwacht dat je onderneming meer of minder winst gaat maken, kan een wijziging van de voorlopige aanslag aangevraagd worden.

Bezwaar maken kan alleen tegen de definitieve aanslag of een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting. Indien jij of je boekhouder het niet eens bent met de voorlopige aanslag, vraag dan ook een wijziging aan.

Uitstel aanvragen kan digitaal of via een formulier op de site van de Belastingdienst. De Belastingdienst reageert binnen drie weken op het verzoek.

Jeroen Homan

Jeroen Homan

Ik help ondernemers, bedrijven en organisaties met het vertellen van verhalen. Door middel van eenvoudige maar effectieve teksten. Teksten die goed vindbaar zijn, lekker lezen en die als het even kan inspireren en aanzetten tot actie.
Lees ook…
Weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd? Je bent niet de enige ondernemer. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je pensioenpot spekken via de…
Voor veel mensen is loonheffing een doolhof aan wetten, afkortingen en uitzonderingen. Wat je wel weet als werkgever: je moet belastingen en premies…
Veel Nederlanders moeten jaarlijks verplicht aangifte doen over de inkomsten bij de Belastingdienst. Maar hoe zit dat als ondernemer? Wanneer doe je…
Bij de oprichting van een management-bv schuif je een vennootschap tussen jezelf en de onderneming waar je werkzaamheden voor verricht. Het is een…
Het huidige standaard btw-tarief in Nederland is nu 21%. Dat btw-tarief was nog 12% toen het btw-stelsel in 1969 van start ging. In dit overzicht vind…
Als een werknemer niet meer dan 500 privékilometers rijdt in een auto van de zaak, hoef je als werkgever niets bij het loon voor het voordeel van het…